Czas wygenerowania treści 2018-02-21 19:41:18

Uchwały Zarządu
Posiedzenie nr 241 z dnia 13 lutego 2018
Nr uchwałyW sprawie
276/241/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.07.01.03-24-0581/17-002 złożonego przez Łukaszuk Andrzej Proword w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17
277/241/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.07.01.03-24-056D/17-002 złożonego przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17
278/241/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-01EH/17-002 złożonego przez MAZUR ŻURAWIE Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
279/241/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0207/17-002 złożonego przez Klinika Magnuccy Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
280/241/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0171/17-002 złożonego przez Imploder Group Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
281/241/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.07.01.01-24-06B9/17-001 złożonego przez Gminę Mikołów w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17
282/241/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.07.03.03-24-03B5/15-001 złożonego przez Stowarzyszenie Euro-Concret we Wrocławiu w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15
283/241/V/2018 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 lipca 2017 r. o nr 2618/FR/2017 o zobowiązującą Beneficjenta Stowarzyszenie „Misericordia” w Zabrzu - do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w projekcie dofinansowanym z RPO WSL 2007-2013
284/241/V/2018 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. o numerze 2922/FR/2017 zobowiązującą Beneficjenta – Gminę Ożarowice do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w projekcie dofinansowanym z RPO WSL 2007-2013
285/241/V/2018 przyjęcia aktualizacji „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim” stanowiącego podstawowy element procesu wdrażania Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach RPO WSL 2014-2020
286/241/V/2018 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2418/227/V/2017 z dnia 21.11.2017 r.
287/241/V/2018 rozwiązania umowy nr UDA-RPSL.04.01.01-24-02A9/16-00 zawartej 12 kwietnia 2017 r. o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej nad boiskami wielofunkcyjnymi w Gminnym Ośrodku Sportu w Gminie Pawłowice”, którego beneficjentem jest Gmina Pawłowice oraz zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2437/156/V/2016 z 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15 dla Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
288/241/V/2018 Zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 135/238/V/2018 z dn. 23.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
289/241/V/2018 przystąpienia do współorganizacji regionalnej konferencji pt.: Skuteczne strategie rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim
290/241/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
291/241/V/2018 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
292/241/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-037/17
293/241/V/2018 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-037/17
294/241/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-043/17
295/241/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Rosa – dyrektorowi Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
296/241/V/2018 uchylenia czterech uchwał Zarządu Województwa Śląskiego dotyczących udzielenia czterech pełnomocnictw
297/241/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Panu Dariuszowi Wilczakowi – zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
298/241/V/2018 przyznania nagrody Marszałka Województwa Śląskiego.
299/241/V/2018 powołania komisji konkursowej otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane od 01.03.2018 roku do 30.11.2018 roku.
300/241/V/2018 zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok przeprowadzanych w innych podmiotach
303/241/V/2018 zawarcia Aneksu Nr 4 do umowy Nr 2711/ZD/2016 z dnia 25 października 2016 r.
304/241/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kraus – zastępcy dyrektora ds. inwestycji kluczowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
305/241/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Machowskiemu – zastępcy dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
306/241/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Taborowi – dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
307/241/V/2018 zawarcia umowy z Gminą Myszków
308/241/V/2018 zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia z Gminą Myszków
309/241/V/2018 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
310/241/V/2018 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Rybnickim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
311/241/V/2018 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Raciborskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
312/241/V/2018 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
313/241/V/2018 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Myszkowskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
314/241/V/2018 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
315/241/V/2018 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
316/241/V/2018 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Kłobuckim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
317/241/V/2018 przyjęcia metodologii ustalenia czynszu dzierżawnego dla pojazdów kolejowych typu 22WEd będących własnością Województwa Śląskiego, które będą dzierżawione przez Koleje Śląskie Sp. z o.o.
318/241/V/2018 przystąpienia do zawarcia z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. umowy dzierżawy pojazdów kolejowych typu 22WEd będących własnością Województwa Śląskiego..
319/241/V/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 183/16/IV/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku z późn.zm. w sprawie finansowania środkami budżetu województwa śląskiego prac w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z póżn.zm.
320/241/V/2018 w sprawie zatwierdzenia listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
321/241/V/2018 w sprawie: aktualizacji Książek procedur KP-611-359-ARiMR_3_z oraz KP-611-366-ARiMR_3_z do obsługi działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obsługiwanych przez Samorząd Województwa.
322/241/V/2018 pozytywnego zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
323/241/V/2018 zmian planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok
324/241/V/2018 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok
325/241/V/2018 przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
326/241/V/2018 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok
327/241/V/2018 lokaty wolnych środków budżetowych w 2018 roku
328/241/V/2018 określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Posiedzenia w 2018 roku

Wszystkie lata
   2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003  


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713