Czas wygenerowania treści 2017-11-21 14:50:47

Uchwały Zarządu
Posiedzenie nr 226 z dnia 14 listopada 2017
Nr uchwałyW sprawie
2331/226/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030
2332/226/V/2017 przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjno – porównawczymi.
2333/226/V/2017 zmiany uchwały nr 2111/222/V/2017 w sprawie aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2334/226/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Staś – dyrektorowi Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2335/226/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Szafir – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2336/226/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Stefanii Koczar-Sikorze – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2337/226/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Sadek – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2338/226/V/2017 przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok 2018 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
2339/226/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 13/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. w związku z nieprawidłowościami w projekcie dofinansowanym z RPO WSL 2007-2013 pn.: „Wzrost konkurencyjności Piekarni Cukierni Jerszy Barbara poprzez rozbudowę oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów”
2340/226/V/2017 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.01.02.00-24-061E/17-002 złożonego przez Comfortel Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17
2341/226/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.01.02.00-24-061F/17-001 złożonego przez Wtórplast S. A. w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17
2342/226/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.10.02.02-24-02HB/17-003 złożonego przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16
2343/226/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-08CH/16-002 złożonego przez KBZ Żuradzka & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Spółka komandytowa w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2344/226/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-084G/16-002 złożonego przez SMARTREST Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2345/226/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-089A/16-002 złożonego przez PRINTU Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2346/226/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-097F/16-002 złożonego przez PROMATEK MEDIA Julia Pogorzelska w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2347/226/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-08BA/16-002 złożonego przez Polmedia S.A. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2348/226/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-096C/16-002 złożonego przez Gempharm Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2349/226/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-0964/16-002 złożonego przez Inner Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2350/226/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-0839/16-002 złożonego przez „MAXCOM” SPÓŁKA AKCYJNA w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2351/226/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-08E6/16-002 złożonego przez NADOLNY MM - MAREK NADOLNY w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2352/226/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.03.03.00-24-084F/16-002 złożonego przez Silesia Jeans Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2353/226/V/2017 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-07H5/17-001 złożonego przez RISK PARTNER Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2354/226/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-0898/16-002 złożonego przez Trakt Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2355/226/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-075E/16-002 złożonego przez „GA-MA- GAZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2356/226/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-096E/16-002 złożonego przez Grupę Saternus Sp. z o.o. S.K.A. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2357/226/V/2017 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-08HD/16-002 złożonego przez PLUS48 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2358/226/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-087D/16-002 złożonego przez OpenSolution Zdzisław Zawada w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2359/226/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-08C4/16-002 złożonego przez Poligrafia D&N Zakład Usługowo-Handlowy, Daniel Nowaczyk w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2360/226/V/2017 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-000E/16-002 złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „HEMAR” Henryka i Marek Musialik w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15
2361/226/V/2017 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-00G2/16-002 złożonego przez OIDOO Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15
2362/226/V/2017 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-00A6/16-002 złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Piomar Plus S.C. Fuksa Marian Fuksa Łukasz w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15
2363/226/V/2017 zatwierdzenia dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja
2364/226/V/2017 wyrażenia zgody na zakup tablicy interaktywnej z wbudowanym komputerem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach przyznanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy
2365/226/V/2017 przyjęcia wzorów Zasad realizacji projektów Instytucji Zarządzającej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2366/226/V/2017 przyznania dofinansowania i zatwierdzenia Zasad realizacji projektu pozakonkursowego Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 pt. „Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja” realizowanego w latach 2017 – 2018 w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2367/226/V/2017 zawarcia Aneksu nr 30 do umowy Nr 2824/ZD/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Miastem Żory
2368/226/V/2017 przyznania dofinansowania w 2017 r. ze środków PFRON kosztów tworzenia zakładu aktywności zawodowej pn.: „Chorzowski Zakład Aktywności Zawodowej”.
2369/226/V/2017 zawarcia Aneksu Nr 2 do umowy nr 2843/ZD/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r., dotyczącego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
2370/226/V/2017 zawarcia aneksów do umów dotyczących finansowania w 2018 roku ze środków PFRON wg algorytmu kosztów bieżącej działalności 13 zakładów aktywności zawodowej, funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego.
2371/226/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla zadania pn. ”Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” – realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz zawarcia umowy dotacji
2372/226/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
2373/226/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Grażynie Cybuli – wicedyrektorowi ds. Doskonalenia Nauczycieli Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
2374/226/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Agacie Tańskiej – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu
2375/226/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Lechowi Motyce – dyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
2376/226/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcelinie Chorabik-Grześ – dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
2377/226/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Ludmile Nowackiej – dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu
2378/226/V/2017 1. Wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Śląskiego do projektu MOLOC jako Członek Grupy Interesariuszy ds. Gospodarki Niskoemisyjnej powołanej w ramach projektu MOLOC.
2. Wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia o współpracy z jednostką realizującą przedmiotowy projekt - Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach we współpracy z Miastem Katowice
2379/226/V/2017 mediacji w toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez Starostę Żywieckiego, dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania należnego Województwu Śląskiemu od Gminy Czernichów z tytułu utraty prawa własności nieruchomości w Międzybrodziu Bialskim
2380/226/V/2017 przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Istebnej, oznaczonej jako działka nr 6780 o powierzchni 0,2408 ha
2381/226/V/2017 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rabce- Zdroju przy ul. Dietla 2, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 4304/2 o powierzchni 0,1490 ha.
2382/226/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Gorzyce
2383/226/V/2017 wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa na 2016 rok i przyjęcia Projektu Planu Rzeczowo –Finansowego
2384/226/V/2017 nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pewel Mała, gmina Świnna oraz zawarcia ugody.
2385/226/V/2017 wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2386/226/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Cius – radcy prawnemu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2387/226/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Łobodzie – radcy prawnemu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2388/226/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

Posiedzenia w 2017 roku
Posiedzenie nr 226 z dnia 14 listopada 2017
Posiedzenie nr 225 z dnia 7 listopada 2017
Posiedzenie nr 224 z dnia 31 października 2017
Posiedzenie nr 223 z dnia 25 października 2017
Posiedzenie nr 222 z dnia 17 października 2017
Posiedzenie nr 221 z dnia 10 października 2017
Posiedzenie nr 220 z dnia 6 października 2017
Posiedzenie nr 219 z dnia 27 września 2017
Posiedzenie nr 217 z dnia 19 września 2017
Posiedzenie nr 216 z dnia 12 września 2017
Posiedzenie nr 215 z dnia 5 września 2017
Posiedzenie nr 214 z dnia 29 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 213 z dnia 24 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 212 z dnia 22 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 211 z dnia 16 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 210 z dnia 8 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 209 z dnia 4 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 208 z dnia 1 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 207 z dnia 25 lipca 2017
Posiedzenie nr 206 z dnia 18 lipca 2017
Posiedzenie nr 205 z dnia 11 lipca 2017
Posiedzenie nr 204 z dnia 4 lipca 2017
Posiedzenie nr 203 z dnia 29 czerwca 2017
Posiedzenie nr 201 z dnia 27 czerwca 2017
Posiedzenie nr 200 z dnia 21 czerwca 2017
Posiedzenie nr 199 z dnia 20 czerwca 2017
Posiedzenie nr 198 z dnia 13 czerwca 2017
Posiedzenie nr 197 z dnia 6 czerwca 2017
Posiedzenie nr 196 z dnia 31 maja 2017
Posiedzenie nr 195 z dnia 30 maja 2017
Posiedzenie nr 194 z dnia 23 maja 2017
Posiedzenie nr 193 z dnia 16 maja 2017
Posiedzenie nr 192 z dnia 11 maja 2017
Posiedzenie nr 191 z dnia 9 maja 2017
Posiedzenie nr 190 z dnia 5 maja 2017
Posiedzenie nr 189 z dnia 25 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 188 z dnia 20 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 187 z dnia 19 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 186 z dnia 11 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 184 z dnia 4 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 183 z dnia 3 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 182 z dnia 30 marca 2017
Posiedzenie nr 181 z dnia 28 marca 2017
Posiedzenie nr 180 z dnia 21 marca 2017
Posiedzenie nr 179 z dnia 20 marca 2017
Posiedzenie nr 178 z dnia 17 marca 2017
Posiedzenie nr 177 z dnia 15 marca 2017
Posiedzenie nr 176 z dnia 7 marca 2017
Posiedzenie nr 175 z dnia 1 marca 2017
Posiedzenie nr 174 z dnia 27 lutego 2017
Posiedzenie nr 173 z dnia 23 lutego 2017
Posiedzenie nr 172 z dnia 21 lutego 2017
Posiedzenie nr 171 z dnia 14 lutego 2017
Posiedzenie nr 170 z dnia 7 lutego 2017
Posiedzenie nr 169 z dnia 31 stycznia 2017
Posiedzenie nr 168 z dnia 23 stycznia 2017
Posiedzenie nr 167 z dnia 6 czerwca 2017
Posiedzenie nr 166 z dnia 13 stycznia 2017
Posiedzenie nr 165 z dnia 12 stycznia 2017
Posiedzenie nr 164 z dnia 10 stycznia 2017
Posiedzenie nr 163 z dnia 3 stycznia 2017

Wszystkie lata
   2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003  


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713