Czas wygenerowania treści 2017-02-20 09:48:02

Uchwały Zarządu
Posiedzenie nr 171 z dnia 14 lutego 2017
Nr uchwałyW sprawie
291/171/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Subregion Centralny
292/171/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-102/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy
293/171/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny
294/171/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni
296/171/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Pogodzińskiemu – głównemu specjaliście w Wydziale Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
297/171/V/2017 uchylenia w całości zaskarżonej decyzji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 19/2016 z dnia 2 września 2016 r., i orzeczenia co do istoty sprawy i zobowiązania Beneficjenta - Janusza Jastrzębskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jastrzębski Janusz Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Świerczewskiego 38, 44-336 Jastrzębie Zdrój do zwrotu dofinansowania w kwocie 193 144,68 zł wraz z odsetkami
298/171/V/2017 uchylenia w całości zaskarżonej decyzji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 20/2016 z dnia 2 września 2016 r., i orzeczenia co do istoty sprawy i zobowiązania Beneficjenta - Janusza Jastrzębskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jastrzębski Janusz Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Świerczewskiego 38, 44-336 Jastrzębie Zdrój do zwrotu części dofinansowania w kwocie 16 165,58 zł wraz z odsetkami
299/171/V/2017 uchylenia w całości zaskarżonej decyzji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 21/2016 z dnia 2 września 2016 r., i orzeczenia co do istoty sprawy i zobowiązania Beneficjenta - Janusza Jastrzębskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jastrzębski Janusz Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Świerczewskiego 38, 44-336 Jastrzębie Zdrój do zwrotu części dofinansowania w kwocie 16 275,72 zł wraz z odsetkami
300/171/V/2017 zmiany Regulaminu prac Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych działającego w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
302/171/V/2017 zmiany Uchwały nr 2376/155/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.11.2016 roku w sprawie przyjęcia Pakietów aplikacyjnych w ramach konkursów: nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-127/16, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16, RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16.
304/171/V/2017 wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku Beneficjenta, Gminy Ślemień, o zwrot nadpłaty, zaliczonej postanowieniem Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2016 r. nr 936/FR/2016 na poczet zobowiązania określonego decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 marca 2013 r. nr 569/RR/2013, utrzymaną w mocy decyzją tego organu z dnia 30 kwietnia 2013 r. nr 1003/RR/2013 oraz o zwrot nadpłaty, zaliczonej postanowieniem Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2016 r. nr 937/FR/2016 na poczet zobowiązania określonego decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 775/RR/2016.
305/171/V/2017 wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków finansowych z płatności z dotacji rozwojowej oraz z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta, Gminę Ślemień, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień”, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 27 lipca 2009 r. o numerze: UDA-RPSL.03.02.02-00-004/08-00 wraz z aneksem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
306/171/V/2017 ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”
308/171/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie
311/171/V/2017 zawarcia z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach umowy dotacji dotyczącej przekazania przez Województwo Śląskie w 2017 roku dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Ekonomicznego w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa segmentu C budynku Akademickiego Centrum Naukowo-Dydaktycznego przy ul. Bpa Adamskiego 7/Koszarowej 6”
312/171/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji informatycznej, technicznej i finansowej wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” oraz zawarcia umowy dotacji z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach
313/171/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji informatycznej, technicznej i finansowej wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” oraz zawarcia umowy dotacji z Biblioteką Śląską w Katowicach
314/171/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji informatycznej, technicznej i finansowej wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” oraz zawarcia umowy dotacji z Instytucją Filmową „Silesia Film” w Katowicach
315/171/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji informatycznej, technicznej i finansowej wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” oraz zawarcia umowy dotacji z Operą Śląską w Bytomiu
316/171/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2017 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego
317/171/V/2017 zawarcia z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu umowy w sprawie udzielenia w 2017 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej
318/171/V/2017 zmiany składu Rady Programowej Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
319/171/V/2017 zmiany składu Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
320/171/V/2017 powołania Pana Ryszarda Kaczmarka na stanowisko zastępcy dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach ds. Instytutu Badań Regionalnych
321/171/V/2017 przejęcia od Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Dr Emila Cyrana w Lublińcu nieruchomości położonej w Lublińcu oraz przekazania jej do zarządzania Śląskiemu Zarządowi Nieruchomości w Katowicach
322/171/V/2017 przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu
323/171/V/2017 zawarcia Umowy w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminy: Bieruń, Łazy, Ornontowice
324/171/V/2017 zawarcia porozumienia w sprawie rozliczenia zadania realizowanego w 2016 roku polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
325/171/V/2017 udzielenia 5 pełnomocnictw Pani Bożenie Łobodzie – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
326/171/V/2017 zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto za 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku -Białej
327/171/V/2017 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej
328/171/V/2017 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku -Białej
329/171/V/2017 zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto za 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
330/171/V/2017 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
331/171/V/2017 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
332/171/V/2017 zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto za 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
333/171/V/2017 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
334/171/V/2017 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
335/171/V/2017 zatwierdzenia zmiany nr 1 w „Taryfie przewozowej Kolei Śląskich (TP-KŚ)” obowiązującej od 1 lipca 2016 r.
336/171/V/2017 zatwierdzenia zmiany nr 2 w „Regulaminie przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ)” obowiązującego od 1 lipca 2016 r.
344/171/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
345/171/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku

Posiedzenia w 2017 roku

Wszystkie lata
   2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003  


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638