Czas wygenerowania treści 2017-04-28 22:00:17

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Posiedzenie nr 189 z dnia 25 kwietnia 2017
Nr uchwałyW sprawie
832/189/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.04.05.02-IZ.01-24-089/16 dla Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
834/189/V/2017 zmiany Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.3 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.
835/189/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki
836/189/V/2017 zmiany uchwały nr 428/175/V/2017 z dnia 01.03.2017r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektu nr 5: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych oraz typ projektu, nr 6 Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia
837/189/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „OWES subregionu południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
838/189/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 dla Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) Poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16
839/189/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs
840/189/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: -profilaktyki otyłości i nadwagi, -profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej, -profilaktyki onkologicznej, -profilaktyki chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnym” zgodnie z oceną komisji konkursowej oraz zawarcia umów z wnioskodawcami
841/189/V/2017 pozytywnego zaopiniowania wniosku o wpis ośrodka: Dom Wczasowy „Globus” Sylwia Nosek, ul. Turystyczna 6, 43-453 Ustroń, do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
842/189/V/2017 zawarcia umowy z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie”.
843/189/V/2017 zawarcia umowy ze Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie
844/189/V/2017 zawarcia umowy ze Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu Województwa Śląskiego zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie
845/189/V/2017 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej, z uwzględnieniem polityki antysmogowej, które będą realizowane w 2017 roku
846/189/V/2017 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, Zespołu Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty sp. z o.o. w Rabce – Zdroju, Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku – Białej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
847/189/V/2017 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
848/189/V/2017 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
849/189/V/2017 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty sp. z o.o. w Rabce – Zdroju
850/189/V/2017 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
851/189/V/2017 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku – Białej
852/189/V/2017 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach
853/189/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Eugeniuszowi Romańskiemu– Dyrektorowi Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
854/189/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Krzyżak– Zastępcy Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
855/189/V/2017 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w okresie od dnia 28.04.2017r. do dnia 30.06.2017r.
856/189/V/2017 zawarcia Aneksu nr 15 do umowy wykonawczej nr 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” II etap: Zadaszenie widowni .
857/189/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Gabryś – dyrektorowi Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
858/189/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Gabryś – dyrektorowi Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
859/189/V/2017 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie ” oraz zawarcia umowy dotacji
860/189/V/2017 wydania opinii
861/189/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Krzepice
862/189/V/2017 w sprawie przyjęcia Książek procedur (KP-611-390-ARiMR/1/z, KP-611-364-ARiMR/1/z) oraz aktualizację Książek procedur (KP-611-357-ARiMR/2/z, KP-611-358-ARiMR/2/z oraz KP-611-363-ARiMR/3/z) do obsługi działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obsługiwanych przez Samorząd Województwa.
863/189/V/2017 w sprawie Przyjęcia zatwierdzonych „Książek Procedur” w ramach działań objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
864/189/V/2017 w sprawie 1. Przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Województwem Śląskim a Lokalną Grupą Działania w sektorze rybołówstwa, związanej z realizacją operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. 2. Przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Województwem Śląskim a Beneficjentem wybranym do realizacji operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w tym związanych z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym.
865/189/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Adamowi Banasiakowi – dyrektorowi Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
866/189/V/2017 przyjęcia Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
867/189/V/2017 uchylenia uchwały nr 2506/414/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
868/189/V/2017 zmian planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
869/189/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
870/189/V/2017 określenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Stadion Śląski Sp. z o.o. w Katowicach

Posiedzenia w 2017 roku

Wszystkie lata
   2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003  


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713