Czas wygenerowania treści 2017-10-23 22:40:54

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Posiedzenie nr 222 z dnia 17 października 2017
Nr uchwałyW sprawie
2109/222/v/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu RPSL.08.02.03-IP.02-24-045/17
2106/222/V/2017 przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
2107/222/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
2108/222/V/2017 przyjęcia Regulaminu dokonywania oceny projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2110/222/V/2017 przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem
2111/222/V/2017 zmiany uchwały nr 1684/211/V/2017 w sprawie aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2112/222/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 622/181/V/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia List ocenionych projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 dla Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na II Typ projektu Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach w ramach przedmiotowego konkursu.
2113/222/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1775/214/V/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
2114/222/V/2017 zatwierdzenia List ocenionych projektów zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 dla Działania 3.2. Innowacje w MŚP Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2116/222/V/2017 1) Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 3/163/V/2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy Planów Działań na rok 2017 oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu Planów Działań na rok 2017 na realizację Pomocy Technicznej w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-124/16, zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1381/204/V/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku 2) Wydania Decyzji zmieniającej Decyzję o dofinansowanie Planu Działań na rok 2017.
2117/222/V/2017 aktualizacji wzorów dokumentów związanych z wyborem projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2121/222/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków finansowych, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta, Miasto Wodzisław Śląski, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk – etap 2: budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2122/222/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2754/ZD/2017 z dnia 16.08.2017 roku z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
2124/222/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zakrzewskiej-Zamora – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
2125/222/V/2017 zawarcia z Wojewodą Śląskim Umowy NR 76/2017/AT o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
2126/222/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Szmajduch-Pyzik – Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
2127/222/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Sobczyk – Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu
2128/222/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, na czas oznaczony 3 lat.
2129/222/V/2017 ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, 49, w części budynku oznaczonej nr 49, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ustalenie wysokości wadium i ceny wywoławczej lokalu w przetargu oraz powołanie komisji przetargowej.
2130/222/V/2017 w sprawie Zatwierdzenia listy laureatów, przyznania nagród pieniężnych w ramach konkursu “Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2017
2131/222/V/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Renacie Rytel – głównemu specjaliście w referacie kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2132/222/V/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Renacie Rytel – głównemu specjaliście w referacie kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2133/222/V/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anicie Nastalskiej – głównemu specjaliście w referacie wdrażania PROW Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2134/222/V/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anicie Nastalskiej – głównemu specjaliście w referacie wdrażania PROW Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2135/222/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością
2136/222/V/2017 zaopiniowania dokumentów: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Jasienica” oraz „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Boronów”
2137/222/V/2017 przyjęcia od Gminy Psary darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej związanej z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Psary
2138/222/V/2017 przyjęcia od Lidl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych związanych z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Psary
2139/222/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy z Gminą Myszków
2140/222/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Konopiska
2141/222/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2142/222/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2143/222/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2144/222/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2145/222/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2146/222/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2147/222/V/2017 wydania opinii
2148/222/V/2017 wydania opinii
2149/222/V/2017 wydania opinii
2150/222/V/2017 standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego, w sezonie zimowym 2017/2018
2151/222/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Tworóg
2152/222/V/2017 zaopiniowania wniosku Prezesa Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach Oddziału w Pyrzowicach dotyczącego inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb bazy General Aviation”
2153/222/V/2017 zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn „Ochrona i utrzymanie Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach”
2154/222/V/2017 powołania Rady Programowej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności
2155/222/V/2017 ustalenia liczby i wysokości Nagród Marszałka Województwa Śląskiego: artystycznej, dla młodych twórców, za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków
2156/222/V/2017 przyjęcia treści ogłoszenia o naborze wniosków o Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury: artystyczne, dla młodych twórców, za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków na rok 2017 wraz ze wzorami tych wniosków
2157/222/V/2017 powołania komisji nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców
2158/222/V/2017 powołania komisji nagrody artystycznej Marszałka Województwa Śląskiego
2159/222/V/2017 powołania komisji nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury
2160/222/V/2017 powołania komisji nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków
2161/222/V/2017 zmian planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
2162/222/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
2163/222/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
2164/222/V/2017 przyjęcia systemu zastępstw pomiędzy Wicemarszałkami i Członkami Zarządu Województwa Śląskiego

Posiedzenia w 2017 roku
Posiedzenie nr 222 z dnia 17 października 2017
Posiedzenie nr 221 z dnia 10 października 2017
Posiedzenie nr 220 z dnia 6 października 2017
Posiedzenie nr 219 z dnia 27 września 2017
Posiedzenie nr 217 z dnia 19 września 2017
Posiedzenie nr 216 z dnia 12 września 2017
Posiedzenie nr 215 z dnia 5 września 2017
Posiedzenie nr 214 z dnia 29 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 213 z dnia 24 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 212 z dnia 22 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 211 z dnia 16 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 210 z dnia 8 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 209 z dnia 4 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 208 z dnia 1 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 207 z dnia 25 lipca 2017
Posiedzenie nr 206 z dnia 18 lipca 2017
Posiedzenie nr 205 z dnia 11 lipca 2017
Posiedzenie nr 204 z dnia 4 lipca 2017
Posiedzenie nr 203 z dnia 29 czerwca 2017
Posiedzenie nr 201 z dnia 27 czerwca 2017
Posiedzenie nr 200 z dnia 21 czerwca 2017
Posiedzenie nr 199 z dnia 20 czerwca 2017
Posiedzenie nr 198 z dnia 13 czerwca 2017
Posiedzenie nr 197 z dnia 6 czerwca 2017
Posiedzenie nr 196 z dnia 31 maja 2017
Posiedzenie nr 195 z dnia 30 maja 2017
Posiedzenie nr 194 z dnia 23 maja 2017
Posiedzenie nr 193 z dnia 16 maja 2017
Posiedzenie nr 192 z dnia 11 maja 2017
Posiedzenie nr 191 z dnia 9 maja 2017
Posiedzenie nr 190 z dnia 5 maja 2017
Posiedzenie nr 189 z dnia 25 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 188 z dnia 20 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 187 z dnia 19 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 186 z dnia 11 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 184 z dnia 4 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 183 z dnia 3 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 182 z dnia 30 marca 2017
Posiedzenie nr 181 z dnia 28 marca 2017
Posiedzenie nr 180 z dnia 21 marca 2017
Posiedzenie nr 179 z dnia 20 marca 2017
Posiedzenie nr 178 z dnia 17 marca 2017
Posiedzenie nr 177 z dnia 15 marca 2017
Posiedzenie nr 176 z dnia 7 marca 2017
Posiedzenie nr 175 z dnia 1 marca 2017
Posiedzenie nr 174 z dnia 27 lutego 2017
Posiedzenie nr 173 z dnia 23 lutego 2017
Posiedzenie nr 172 z dnia 21 lutego 2017
Posiedzenie nr 171 z dnia 14 lutego 2017
Posiedzenie nr 170 z dnia 7 lutego 2017
Posiedzenie nr 169 z dnia 31 stycznia 2017
Posiedzenie nr 168 z dnia 23 stycznia 2017
Posiedzenie nr 167 z dnia 6 czerwca 2017
Posiedzenie nr 166 z dnia 13 stycznia 2017
Posiedzenie nr 165 z dnia 12 stycznia 2017
Posiedzenie nr 164 z dnia 10 stycznia 2017
Posiedzenie nr 163 z dnia 3 stycznia 2017

Wszystkie lata
   2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003  


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713