Czas wygenerowania treści 2018-02-19 17:14:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2017


Posiedzenie nr 171 z dnia 14 lutego 2017

Nr uchwałyW sprawie
291/171/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Subregion Centralny
292/171/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-102/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy
293/171/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny
294/171/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni
295/171/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2609/159/V/2016 z dnia 20.12.2016 r. poprzez zmianę Listy rankingowej projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 dla Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL 2014-2020.
296/171/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Pogodzińskiemu – głównemu specjaliście w Wydziale Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
297/171/V/2017 uchylenia w całości zaskarżonej decyzji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 19/2016 z dnia 2 września 2016 r., i orzeczenia co do istoty sprawy i zobowiązania Beneficjenta - Janusza Jastrzębskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jastrzębski Janusz Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Świerczewskiego 38, 44-336 Jastrzębie Zdrój do zwrotu dofinansowania w kwocie 193 144,68 zł wraz z odsetkami
298/171/V/2017 uchylenia w całości zaskarżonej decyzji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 20/2016 z dnia 2 września 2016 r., i orzeczenia co do istoty sprawy i zobowiązania Beneficjenta - Janusza Jastrzębskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jastrzębski Janusz Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Świerczewskiego 38, 44-336 Jastrzębie Zdrój do zwrotu części dofinansowania w kwocie 16 165,58 zł wraz z odsetkami
299/171/V/2017 uchylenia w całości zaskarżonej decyzji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 21/2016 z dnia 2 września 2016 r., i orzeczenia co do istoty sprawy i zobowiązania Beneficjenta - Janusza Jastrzębskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jastrzębski Janusz Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Świerczewskiego 38, 44-336 Jastrzębie Zdrój do zwrotu części dofinansowania w kwocie 16 275,72 zł wraz z odsetkami
300/171/V/2017 zmiany Regulaminu prac Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych działającego w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
301/171/V/2017 wydania decyzji o odmowie udzielenia Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (następcy prawnemu Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu) ulgi w postaci umorzenia odsetek określonych w decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 lipca 2016 r. o nr 1614/FR/2016 o udzieleniu ulgi w postaci rozłożenia na raty spłaty należności wraz z odsetkami, wynikającej z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2015 r. o nr 1851/FR/2015 w sprawie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich i dotacji celowej, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta – Wyższą Szkołę Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie laboratorium badań materiałów dla medycyny stomatologicznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu” na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 22 lipca 2013 r. o nr UDA-RPSL.01.03.00-00-028/12-00 wraz z aneksem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
302/171/V/2017 zmiany Uchwały nr 2376/155/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.11.2016 roku w sprawie przyjęcia Pakietów aplikacyjnych w ramach konkursów: nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-127/16, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16, RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16.
303/171/V/2017 wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty z tytułu pomniejszenia przez IZ RPO WSL płatności ze środków europejskich, w ramach projektu pn. „Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”, realizowanego przez Beneficjenta – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze: UDA-RPSL.02.02.00-00-061/12-00 z dnia 13 czerwca 2014 r. wraz z aneksem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
304/171/V/2017 wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku Beneficjenta, Gminy Ślemień, o zwrot nadpłaty, zaliczonej postanowieniem Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2016 r. nr 936/FR/2016 na poczet zobowiązania określonego decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 marca 2013 r. nr 569/RR/2013, utrzymaną w mocy decyzją tego organu z dnia 30 kwietnia 2013 r. nr 1003/RR/2013 oraz o zwrot nadpłaty, zaliczonej postanowieniem Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2016 r. nr 937/FR/2016 na poczet zobowiązania określonego decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 775/RR/2016.
305/171/V/2017 wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków finansowych z płatności z dotacji rozwojowej oraz z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta, Gminę Ślemień, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień”, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 27 lipca 2009 r. o numerze: UDA-RPSL.03.02.02-00-004/08-00 wraz z aneksem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
306/171/V/2017 ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”
307/171/V/2017 zatwierdzenia planu kontroli na 2017 rok przeprowadzanych w innych podmiotach
308/171/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie
309/171/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Katowickim Centrum Onkologii w Katowicach
310/171/V/2017 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku − Białej
311/171/V/2017 zawarcia z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach umowy dotacji dotyczącej przekazania przez Województwo Śląskie w 2017 roku dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Ekonomicznego w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa segmentu C budynku Akademickiego Centrum Naukowo-Dydaktycznego przy ul. Bpa Adamskiego 7/Koszarowej 6”
312/171/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji informatycznej, technicznej i finansowej wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” oraz zawarcia umowy dotacji z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach
313/171/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji informatycznej, technicznej i finansowej wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” oraz zawarcia umowy dotacji z Biblioteką Śląską w Katowicach
314/171/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji informatycznej, technicznej i finansowej wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” oraz zawarcia umowy dotacji z Instytucją Filmową „Silesia Film” w Katowicach
315/171/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji informatycznej, technicznej i finansowej wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” oraz zawarcia umowy dotacji z Operą Śląską w Bytomiu
316/171/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2017 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego
317/171/V/2017 zawarcia z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu umowy w sprawie udzielenia w 2017 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej
318/171/V/2017 zmiany składu Rady Programowej Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
319/171/V/2017 zmiany składu Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
320/171/V/2017 powołania Pana Ryszarda Kaczmarka na stanowisko zastępcy dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach ds. Instytutu Badań Regionalnych
321/171/V/2017 przejęcia od Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Dr Emila Cyrana w Lublińcu nieruchomości położonej w Lublińcu oraz przekazania jej do zarządzania Śląskiemu Zarządowi Nieruchomości w Katowicach
322/171/V/2017 przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu
323/171/V/2017 zawarcia Umowy w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminy: Bieruń, Łazy, Ornontowice
324/171/V/2017 zawarcia porozumienia w sprawie rozliczenia zadania realizowanego w 2016 roku polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
325/171/V/2017 udzielenia 5 pełnomocnictw Pani Bożenie Łobodzie – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
326/171/V/2017 zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto za 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku -Białej
327/171/V/2017 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej
328/171/V/2017 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku -Białej
329/171/V/2017 zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto za 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
330/171/V/2017 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
331/171/V/2017 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
332/171/V/2017 zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto za 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
333/171/V/2017 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
334/171/V/2017 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
335/171/V/2017 zatwierdzenia zmiany nr 1 w „Taryfie przewozowej Kolei Śląskich (TP-KŚ)” obowiązującej od 1 lipca 2016 r.
336/171/V/2017 zatwierdzenia zmiany nr 2 w „Regulaminie przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ)” obowiązującego od 1 lipca 2016 r.
337/171/V/2017 w sprawie: powołania zespołu ds. kategoryzacji obwodów łowieckich polnych.
338/171/V/2017 w sprawie: powołania przedstawiciela Zarządu Województwa ds. kategoryzacji obwodów łowieckich leśnych.
339/171/V/2017 w sprawie Przyjęcia wzoru aneksu do umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Województwem Śląskim a Lokalną Grupą Działania w sektorze rybołówstwa, związanej z realizacją operacji w ramach działania wsparcie przygotowawcze oraz koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
340/171/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach
341/171/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach
342/171/V/2017 zmian planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
343/171/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
344/171/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
345/171/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713