Czas wygenerowania treści 2018-02-25 09:01:06

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2017


Posiedzenie nr 186 z dnia 11 kwietnia 2017

Nr uchwałyW sprawie
731/186/V/2017 odwołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wniosek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
732/186/V/2017 odwołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wniosek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
733/186/V/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 348/172/V/2017 z dnia 21.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie
734/186/V/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 349/172/V/2017 z dnia 21.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
735/186/V/2017 w sprawie: zawarcia umowy ze Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim o udzielenie dotacji na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
736/186/V/2017 w sprawie zawarcia Umowy z Funduszem Górnośląskim SA w Katowicach w zakresie finansowania kosztów wynikających z wdrażania Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
737/186/V/2017 przyjęcia stawek jednostkowych dla rozszerzenia katalogu szkoleń językowych, obowiązujących w ramach Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (języki: słowacki, czeski, włoski).
738/186/V/2017 przyjęcia projektu zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
739/186/V/2017 przyjęcia aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok
740/186/V/2017 rozwiązania umowy nr UDA-RPSL.12.01.01-24-0317/15-00 zawartej 3 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Radostowicach”, której beneficjentem jest Gmina Suszec oraz zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1000/117/V/2016 z 30 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT - Subregion Centralny , Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
741/186/V/2017 wydania postanowienia o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty powstałej wskutek zapłaty przez Miasto Gliwice należności, wynikającej z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 września 2012 r. nr 2456/RR/2012, utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 lipca 2012 r. nr 1990/RR/2012 w sprawie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Miasto Gliwice, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30 września 2010 r. o nr UDA-RPSL.06.01.00-00-002/09-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
742/186/V/2017 przyznania Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe w 2016 roku
743/186/V/2017 powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia 28.04.2017r. do dnia 30.06.2017r.
744/186/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie” realizowanego przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie oraz zawarcia umowy dotacji
745/186/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 1174/ZD/2016 z 9 maja 2016 roku z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu Województwa Śląskiego zadania pn. „Rozbudowa SP ZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach”.
746/186/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 1176/ZD/2016 z 9 maja 2016 roku z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa zadania pn. „Rozbudowa SP ZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach”.
747/186/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2017 r.
748/186/V/2017 przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu statutu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
749/186/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania statutu Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
750/186/V/2017 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy dotyczącej prowadzenia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Śląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
751/186/V/2017 wyrażenia opinii stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji
752/186/V/2017 przyjęcia „Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej”
753/186/V/2017 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniesione petycje.
754/186/V/2017 ustanowienia użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska górnicze Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w BytomiuKopalnia Węgla Kamiennego„Centrum” z siedzibą w Bytomiu, niezbędne do utrzymania systemu ich odwadniania w granicach miasta Bytom wraz z ustaleniem wynagrodzenia za to użytkowanie.
755/186/V/2017 przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.
756/186/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”
757/186/V/2017 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się na nieruchomości położonej w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, 49 w części budynku oznaczonej numerem 49 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
758/186/V/2017 zawarcia Aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 20.10.2016 r. nr 85/GK/2016 w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnego przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych oraz zamówień przeprowadzonych zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji planowych do realizacji w projekcie pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
759/186/V/2017 zatwierdzenia „Wstępnego preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice w roku 2017” w zakresie dla miasta Gliwice
760/186/V/2017 wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa śląskiego na 2018 rok i przyjęcia Projektu Planu Rzeczowo –Finansowego.
761/186/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Kroczyce
762/186/V/2017 zawarcia umowy z miastem Gliwice
763/186/V/2017 wydania opinii
764/186/V/2017 zawarcia Porozumienia z Miastem Gliwice o szczegółowych warunkach wykonania w 2017 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej
765/186/V/2017 w sprawie przyjęcia listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
766/186/V/2017 zagospodarowania składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
767/186/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Ciszek – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
768/186/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Ciszek – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
769/186/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Jakimiuk-Habas – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
770/186/V/2017 przyznania nagrody rocznej za 2016 rok dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
771/186/V/2017 przyznania nagrody rocznej za 2016 rok dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej
772/186/V/2017 przyznania nagrody rocznej za 2016 rok dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
773/186/V/2017 przyjęcia projektu uchwały intencyjnej Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.
774/186/V/2017 „Informacji z realizacji w roku 2016 zadań wynikających z Uchwały Nr IV/31/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 roku, poz. 1876), zmienionej Uchwałą Nr IV/46/2/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2014 r., poz. 389), zmienionej uchwałą Nr V/35/10/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 marca 2017 roku’’ (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2017, poz. 1812)’’
775/186/V/2017 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
776/186/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030
777/186/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
778/186/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku
779/186/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713