Czas wygenerowania treści 2018-02-25 09:00:58

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2017


Posiedzenie nr 187 z dnia 19 kwietnia 2017

Nr uchwałyW sprawie
780/187/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Świderskiej – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
781/187/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Botiuk – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
782/187/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Jakimiuk – Habas – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
783/187/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Ciszek – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
784/187/V/2017 przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
785/187/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
786/187/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku
787/187/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Urszuli Piech – Głównej Księgowej w Częstochowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
788/187/V/2017 wyrażenie zgody na sprzedaż składnika mienia ruchomego Województwa Śląskiego
789/187/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki
790/187/V/2017 Zmiany uchwały nr 293/171/V/2017 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny
791/187/V/2017 Zmiany uchwały nr 291/171/V/2017 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Subregion Centralny
792/187/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 dla Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16
793/187/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia
794/187/V/2017 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017 oraz Sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016
795/187/V/2017 w sprawie: zawarcia umowy w sprawie dofinansowania części zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na zlecenie ministra właściwego do spraw pracy oraz części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.
796/187/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16 dla Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16.
797/187/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16 dla Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
798/187/V/2017 przyjęcia projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
799/187/V/2017 wydania z urzędu postanowienia o wstrzymaniu wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 500/RR/2017 z dnia 14 lutego 2017 r., uchylającej w całości decyzję Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 19/2016 z dnia 2 września 2016r. i orzekającą co do istoty sprawy i zobowiązującej Beneficjenta Janusza Jastrzębskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jastrzębski Janusz Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, do zwrotu dofinansowania w kwocie 193 144,68 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
800/187/V/2017 zmiany uchwały nr 2662/161/V/2016 z późn. zm. w sprawie aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
801/187/V/2017 w sprawie powołania członków i zastępców Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020
802/187/V/2017 zawarcia Porozumienia w sprawie wykorzystania Bazy Usług Rozwojowych w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (dalej: Porozumienie) pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego (dalej: IZ RPO WSL) a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach (dalej: IP RPO WSL-WUP)
803/187/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Staś - dyrektorowi Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach do podejmowania czynności w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego – RPO WSL 2014 – 2020
804/187/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Sadek - zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach do podejmowania czynności w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego – RPO WSL 2014 – 2020
805/187/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Stefanii Koczar – Sikorze - zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach do podejmowania czynności w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego – RPO WSL 2014 – 2020
806/187/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Szafir - zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach do podejmowania czynności w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego – RPO WSL 2014 – 2020
807/187/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2375/155/V/2016 z dnia 24.11.2016r. dotyczącej przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP.
808/187/V/2017 zmiany Uchwały nr 2750/419/III/2010 z dnia 19 października 2010 roku z późn. zm. w sprawie powołania członków i zastępców Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA dla województwa śląskiego
809/187/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”
810/187/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
811/187/V/2017 powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pod nazwą: ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych”.
812/187/V/2017 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
813/187/V/2017 aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w C. przy ul. (…)
814/187/V/2017 przystąpienia do zawarcia aneksu nr 22 do Umowy nr 336/KT/2011 z dnia 02.03.2011r. z Egis Poland Sp. z o.o.
815/187/V/2017 wydania opinii
816/187/V/2017 wydania opinii
817/187/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskami o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
818/187/V/2017 zmiany treści załącznika nr 2a do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 597/356/II/2006 z dnia 06.04.2006 r. w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego
819/187/V/2017 zawarcia z „Przewozami Regionalnymi” sp. z o.o. w Warszawie Aneksu nr 1 do umowy nr 3125/KT/2016 z 7 grudnia 2016 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego w rozkładach jazdy pociągów 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.
820/187/V/2017 w sprawie: przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych w ramach: - pierwszego otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację w roku 2017 zadań dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu, zawartych w Wojewódzkim Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020 w wysokości 421 000,00 zł; - drugiego otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację w roku 2017 zadań promujących Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020 w wysokości 73 377,50 zł
821/187/V/2017 powołania komisji konkursowej konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
822/187/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Liwiuszowi Lasce (Nr wpisu 2090) – Adwokatowi w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Królak i Wspólnicy Spółka Komandytowa
823/187/V/2017 wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
824/187/V/2017 zawarcia z „Przewozami Regionalnymi” sp. z o.o. w Warszawie Aneksu nr 1 do umowy nr 3124/KT/2016 z 7 grudnia 2016 r. w sprawie dofinansowania napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w rozkładach jazdy pociągów 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713