Czas wygenerowania treści 2018-02-19 17:14:56

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2017


Posiedzenie nr 191 z dnia 9 maja 2017

Nr uchwałyW sprawie
896/191/V/2017 w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Polski Komitet Pomocy Społecznej otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Menadżer życia edycja 2”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
897/191/V/2017 w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Niepełnosprawni pełnowartościowi na rynku pracy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
898/191/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-133/16 dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Południowy, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-133/16.
899/191/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-133/16 dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Południowy, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
900/191/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-114/16 dla Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-114/16.
901/191/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-115/16 dla Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Północnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-115/16.
902/191/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-114/16 dla Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego oraz Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-115/16 dla Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Północnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
903/191/V/2017 wydania na wniosek postanowienia o wstrzymaniu wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 713/RR/2017 z dnia 1 marca 2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 29/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zobowiązującą Beneficjenta – Pana Roberta Bojdys i Pana Mirosława Szyndlar, którzy prowadzili działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HOLMETIK S.C. Robert Bojdys, Mirosław Szyndlar, do zwrotu dofinansowania w kwocie 37 977,61 zł wraz z odsetkami
904/191/V/2017 przyjęcia aktualizacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
905/191/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektu w ramach konkursu nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16 dla Poddziałania: 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Zachodni, Działanie: 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
906/191/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.04-IZ.01-24-084/16 dla Poddziałania: 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych– wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie, Działanie: 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
907/191/V/2017 wyrażenia zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku i odstąpienie od przetargu przy zbyciu
908/191/V/2017 pozytywnego zaopiniowania wniosku o rozszerzenie wpisu dla Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego REGOR, ul. Jawornik 4, 43-438 Brenna do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne z 2 na 10 miejsc noclegowych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
909/191/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach umowy dzierżawy pomieszczeń, na czas oznaczony 3 lat.
910/191/V/2017 wyrażenia zgody Śląskiemu Zarządowi Nieruchomości w Katowicach na zawarcie aneksów do umów dzierżaw nieruchomości, celem przedłużenia okresu ich obowiązywania, zawartych pomiędzy Śląskim Zarządem Nieruchomości jednostką budżetową Województwa Śląskiego a Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oraz przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości, celem przedłużenia okresu jej obowiązywania, zawartej pomiędzy Śląskim Zarządem Nieruchomości jednostką budżetową Województwa Śląskiego a Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
911/191/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
912/191/V/2017 wydania opinii
913/191/V/2017 odmowy wykupu nieruchomości
914/191/V/2017 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 244/92/V/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. dotyczącej powołania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz zatwierdzenia Regulaminu prac Komisji
915/191/V/2017 w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2017
916/191/V/2017 w sprawie: Zatwierdzenia listy rankingowej wniosków objętych dofinansowaniem oraz listy rankingowej wniosków oczekujących na dofinansowanie, realizowanych z wykorzystaniem środków budżetowych województwa śląskiego uzyskiwanych z tytułu włączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
917/191/V/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej p.n. „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 150 m – wał poprzeczny , gm. Bierawa”
918/191/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2017 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego
919/191/V/2017 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Adama Pastucha na stanowisko dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
920/191/V/2017 zawarcia 15 aneksów do umów w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz programów ich działania
921/191/V/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2017 r.
922/191/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Miastu Będzin
923/191/V/2017 zawarcia z Instytucją Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2017 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej
924/191/V/2017 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Łukasza Goika na stanowisko dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu
925/191/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego modernizacji i rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej
926/191/V/2017 powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu, realizowane w terminie od 29.05.2017 r. do 15.12.2017 r.
927/191/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030
928/191/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego
929/191/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
930/191/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
931/191/V/2017 przyjęcia wzoru Aneksu nr 4 do Umowy dotacji na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku i Sosnowcu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713