Czas wygenerowania treści 2018-02-25 08:56:35

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2017


Posiedzenie nr 193 z dnia 16 maja 2017

Nr uchwałyW sprawie
934/193/V/2017 w sprawie: Zlecenia Stowarzyszeniu Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach realizacji, w trybie określonym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), zadania publicznego pn. Dzień szkolnych klubów wolontariatu.
935/193/V/2017 w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku
936/193/V/2017 w sprawie: Udzielenia Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pełnomocnictwa do reprezentacji Województwa Śląskiego jako partnera Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie działań związanych z jego realizacją.
937/193/V/2017 w sprawie: Udzielenia Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pełnomocnictwa do reprezentacji Województwa Śląskiego jako partnera Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie działań związanych z jego realizacją.
938/193/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 720/RR/2017 z dnia 1 marca 2017 r., odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji nr 4/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. wydanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie Instytucję Pośredniczącą drugiego stopnia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zobowiązującą Beneficjenta Fundację „Arka” z siedzibą w Katowicach do zwrotu części dofinansowania ze środków europejskich wypłaconego w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości infrastruktury zaplecza turystycznego regionu poprzez remont Hotelu Tulipan – Ustroń – usuniecie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, poprawa efektywności energetycznej” w oparciu o umowę nr UDA RPSL.03.01.01-00-052/09-00 z późn. zm.
939/193/V/2017 akceptacji wniosków aplikacyjnych o przyznanie środków z Pomocy Technicznej programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
940/193/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję nr 1089/RR/2013 z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zwrotu części dofinansowania przez Beneficjenta – Powiat Wodzisławski, realizującego projekt pn. realizującego projekt pn. „Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DW 933” w oparciu o umowę nr UDA-RPSL.07.01.02-00-150/09-00 z dnia 14 czerwca 2010 r. wraz z późn. zm., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
941/193/V/2017 zmiany Uchwały Zarządu nr 1262/53/V/2015 z dnia 14.07.2015 r. poprzez przyjęcie zaktualizowanych Wytycznych programowych w sprawie wprowadzania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v. 3
942/193/V/2017 wydania postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie Zarządu Województwa Śląskiego nr 205/FR/2016 z dnia 14 lutego 2017 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia na wniosek Beneficjenta - Gminy Ślemień postępowania administracyjnego
943/193/V/2017 zmiany uchwały nr 2437/156/V/2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15 dla Działania 4.1. Odnawialne źródła energii poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i zmiany uchwały nr 2436/156/V/2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15 dla Działania 4.1. Odnawialne źródła energii poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
944/193/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 240/170/V/2017 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16 dla Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej– ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
945/193/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta – Gminę Radzionków, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap II” na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 1 czerwca 2012 r. o numerze: UDA-RPSL.05.02.00-00-002/11-00 wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
946/193/V/2017 rozliczenia nadwyżki Rekompensaty wykonawczej za rok 2016 udzielonej przez Województwo Śląskie Stadionowi Śląskiemu sp. z o.o. na podstawie umowy wykonawczej nr 2243/GP/2015 z dnia 28.09.2015r.
947/193/V/2017 rozliczenia nadwyżki rekompensaty eksploatacyjnej za rok 2016 udzielonej przez Województwo Śląskie Stadionowi Śląskiemu sp. z o. o. na podstawie umowy wykonawczej nr 4206/BS/2013 z dnia 23.12.2013r.
948/193/V/2017 zawarcia Aneksu nr 16 do umowy wykonawczej nr 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” I etap : zaplecze rozgrzewkowo-treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i II etap: Zadaszenie widowni oraz powierzenie zarządzania Stadionem Śląskiem w Chorzowie.
949/193/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Stefanowi Janta – wicedyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
950/193/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
951/193/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
952/193/V/2017 pozytywnego zaopiniowania wniosku o wpis ośrodka: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wrzosowa 28 a, 43-370 Szczyrk, do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
953/193/V/2017 pozytywnego zaopiniowania wniosku o wpis ośrodka Elvita NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „ELEKTRON”, ul. Zdrojowa 5, 43-450 Ustroń, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
954/193/V/2017 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
955/193/V/2017 wyrażenia zgody na rozbiórkę składników majątku trwałego będących w użytkowaniu SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
956/193/V/2017 przeznaczenia do oddania w najem pomieszczeń użytkowych i garaży, stanowiących część nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gliwicach przy ul. Ślusarskiej, na czas oznaczony 3 lat.
957/193/V/2017 przeznaczenia do oddania w najem części powierzchni dachu oraz pomieszczenia użytkowego przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu, na czas oznaczony 3 lat.
958/193/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy sprzedaży składnika majątku ruchomego Województwa Śląskiego z przyszłymi właścicielami nieruchomości lokalowych położonych w Jastrzębiu-Zdroju
959/193/V/2017 obciążenia nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego położonych w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu
960/193/V/2017 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, służebnością gruntową polegającą na prawie korzystania z części nieruchomości, w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji urządzeń wchodzących w skład sieci ciepłej wody użytkowej
961/193/V/2017 zmiany uchwały nr 1980/71/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 11 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 5
962/193/V/2017 zmiany uchwały nr 1979/71/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców 63 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy Al. Jana Pawła II 5 w Jastrzębiu - Zdroju
963/193/V/2017 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, służebnością gruntową polegającą na prawie korzystania z części nieruchomości, w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej
964/193/V/2017 ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż 23 samodzielnych lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 5
965/193/V/2017 ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż 15 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 5
966/193/V/2017 wydania opinii
967/193/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Lubliniec
968/193/V/2017 w sprawie zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n. „Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750-4+200”
969/193/V/2017 w sprawie: zawarcia umowy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej – Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Pawłowicach na realizację w roku 2017 osiemnastu doświadczeń polowych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie śląskim
970/193/V/2017 w sprawie przystąpienia do organizacji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” i przyjęcia regulaminu konkursu w roku 2017
971/193/V/2017 podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadań zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2017 r.
972/193/V/2017 zatwierdzenia honorarium dla Roberta Talarczyka dyrektora Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach za reżyserię spektaklu „Terror” Ferdinanda von Schiracha.
973/193/V/2017 przyznania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2016
974/193/V/2017 wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna”
975/193/V/2017 odstąpienia od nałożenia kary umownej na Wykonawcę ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” wraz z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko
976/193/V/2017 wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
977/193/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Urbańskiemu – Radcy Prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
978/193/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Urbańskiemu – Radcy Prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
979/193/V/2017 przyjęcia sprawozdania finansowego Województwa Śląskiego za 2016 rok.
980/193/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
981/193/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713