Czas wygenerowania treści 2018-02-25 08:52:56

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2017


Posiedzenie nr 204 z dnia 4 lipca 2017

Nr uchwałyW sprawie
1372/204/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki
1373/204/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Wilczek – kierownikowi referatu postępowań administracyjnych i nieprawidłowości Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1374/204/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tobiaszowi Cykowskiemu – starszemu specjaliście w referacie postępowań administracyjnych i nieprawidłowości Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1375/204/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Janus – podinspektorowi w referacie postępowań administracyjnych i nieprawidłowości Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1376/204/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Krasoń – inspektorowi w referacie postępowań administracyjnych i nieprawidłowości Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1377/204/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marioli Polkowskiej - podinspektorowi w referacie postępowań administracyjnych i nieprawidłowości Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1378/204/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Wacławczyk - starszemu specjaliście w referacie postępowań administracyjnych i nieprawidłowości Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1379/204/V/2017 przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
1380/204/V/2017 przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w 2016 roku
1381/204/V/2017 1) Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2619/159/V/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy Planów Działań na rok 2017 oraz przyznania dofinansowania na realizację Pomocy Technicznej w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-124/16; 2) Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 3/163/V/2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy Planów Działań na rok 2017 oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu Planów Działań na rok 2017 na realizację Pomocy Technicznej w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-124/16; 3) Wydania Decyzji zmieniających Decyzje o dofinasowanie Planu Działań na rok 2017.
1382/204/V/2017 rozwiązania Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Śląskiego
1383/204/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektu w ramach konkursu nr RPSL.04.04.00-IZ.01-24-077/16 dla Działania 4.4. Wysokosprawna kogeneracja, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1384/204/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku
1385/204/V/2017 powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki
1386/204/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Kazimierzowi Karolczakowi – Członkowi Zarządu Województwa Śląskiego
1387/204/V/2017 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w okresie od 10.07.2017r. do 15.12.2017r.
1388/204/V/2017 zawarcia Aneksu nr 18 do umowy wykonawczej nr 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” I etap : zaplecze rozgrzewkowo-treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i II etap: Zadaszenie widowni oraz powierzenie zarządzania Stadionem Śląskiem w Chorzowie.
1389/204/V/2017 zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie” oraz zawarcia aneksu do umowy dotacji
1390/204/V/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agacie Struzik – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1391/204/V/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Jasińskiej – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1392/204/V/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Woźniakowi – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1393/204/V/2017 planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2016.07. ZDW i GIP
1394/204/V/2017 wydania opinii
1395/204/V/2017 wydania opinii
1396/204/V/2017 odmowy zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem Młodzieżowych Rad Miast z Katowic na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: „Wsparcie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego” w trybie pozakonkursowym
1397/204/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Rudzkiej Agencji Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
1398/204/V/2017 zagospodarowania składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
1399/204/V/2017 uchylenia Uchwały Nr 2440/82/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku oraz uchylenia Uchwały Nr 2161/75/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 listopada 2015 roku
1400/204/V/2017 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713