Czas wygenerowania treści 2018-02-25 08:58:07

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2017


Posiedzenie nr 205 z dnia 11 lipca 2017

Nr uchwałyW sprawie
1401/205/V/2017 w sprawie: powołania komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku
1402/205/V/2017 w sprawie: powołania komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2017 roku
1403/205/V/2017 w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez IRP INWESTYCJE – ROZWÓJ – PERSONEL SP. Z O.O. otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uczniowie z klasą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1404/205/V/2017 zmiany uchwały nr 1241/199/V/2017 w sprawie aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1405/205/V/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - III edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz poddania go procedurze konsultacji
1406/205/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-134/16 dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-134/16.
1407/205/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-134/16 dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1408/205/V/2017 wydania na wniosek postanowienia o wstrzymaniu wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 1623/RR/2017 z dnia 16 maja 2017 r., utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 1089/RR/2013 z dnia 14 maja 2013r zobowiązującej Beneficjenta – Powiat Wodzisławski do zwrotu dofinansowania w kwocie 524 100,06 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
1409/205/V/2017 przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1410/205/V/2017 przyjęcia Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 roku celem przekazania jej Sejmikowi Województwa Śląskiego
1411/205/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 1644/FR/2016 z dnia 26 lipca 2016r., zobowiązującej do zwrotu części dofinansowania w kwocie 552 136,39 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków finansowych otrzymanych z płatności ze środków europejskich, przez Beneficjenta Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
1412/205/V/2017 wydania z urzędu postanowienia o wstrzymaniu wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 1835/RR/2017 z dnia 30 maja 2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 3002/FR/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. wobec Beneficjenta – Miasto Rybnik
1413/205/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.10.03.02-IZ.01-24-127/16 dla Działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1414/205/V/2017 zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru do dofinansowania dodatkowego projektu w ramach konkursu nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-127/16 dla Działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1415/205/V/2017 zawarcia z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Repty” – Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach Aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 1174/ZD/2016 z dnia 9 maja 2016 roku o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego zadania pn. „Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach”
1416/205/V/2017 uchylenia uchwały nr 2606/314/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15 października 2009 roku w sprawie udzielenia stałego upoważnienia pracownikom Wydziału Inwestycji do przygotowania i podpisywania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołów zdawczo – odbiorczych składników majątkowych
1417/205/V/2017 pozytywnego zaopiniowanie wniosku o wpis ośrodka pn.: Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii w Zawierciu Sławomir Nawrotek, ul. Wierzbowa 6, 42-400 Zawiercie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
1418/205/V/2017 pozytywnego zaopiniowanie wniosku o ponowny wpis ośrodka pn.: Sanatorium Ustroń Ośrodek MAGNOLIA, ul. Szpitalna 15, 43-450 Ustroń do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
1419/205/V/2017 aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego
1420/205/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju umów użyczenia
1421/205/V/2017 przystąpienia do zawarcia aneksu nr 23 do Umowy nr 336/KT/2011 z dnia 02.03.2011r. z Egis Poland Sp. z o.o.
1422/205/V/2017 zawarcia Aneksów do Umów z Gminą Konopiska
1423/205/V/2017 zawarcia Aneksów do Porozumień z Gminą Konopiska
1424/205/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1425/205/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Pszczynie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1426/205/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zaliczenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Lubliniec do kategorii dróg wojewódzkich.
1427/205/V/2017 wydania opinii
1428/205/V/2017 wydania opinii
1429/205/V/2017 wydania opinii
1430/205/V/2017 zawarcia Umowy z Gminą Knurów
1431/205/V/2017 zawarcia Porozumienia z Gminą Knurów
1432/205/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej
1433/205/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1434/205/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1435/205/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Miasteczko Śląskie
1436/205/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Pipale - Trzeciak – kierownikowi referatu planowania przestrzennego w Biurze ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1437/205/V/2017 pozytywnego zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Zamku Cieszyn
1438/205/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu” oraz zawarcia umowy dotacji
1439/205/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego na realizację zadania pn. „Wymiana zestawu pomp obiegowych w instalacji chłodu central klimatyzacyjnych (nr 1- 6) w budynku Biblioteki Śląskiej przy Pl. Rady Europy 1” oraz zawarcie umowy dotacji
1440/205/V/2017 w sprawie powierzenia Panu Leszkowi Miłoszewskiemu pełnienia obowiązków dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku - Białej
1441/205/V/2017 wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Śląskiego na zatrudnienie Pani Lubomiry Trojan na stanowisko zastępcy dyrektora Zamku Cieszyn
1442/205/V/2017 zatwierdzenie honorariów dla Pana Mirosława Jacka Błaszczyka dyrektora Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego w Katowicach za prace artystyczne związane z X Międzynarodowym Konkursem Dyrygentów im. G. Fitelberga organizowanym przez Filharmonię Śląską
1443/205/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie” oraz zawarcia umowy dotacji
1444/205/V/2017 zawarcia z Miastem Chorzów umowy w sprawie udzielenia w 2017 r. samorządowi Województwa Śląskiego pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł
1445/205/V/2017 powierzenia Panu Andrzejowi Sośnierzowi pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
1446/205/V/2017 powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w zakresie przeciwdziałania przemocy, równego traktowania, przeciwdziałania stereotypom oraz przeciwdziałania mowie nienawiści.
1447/205/V/2017 zagospodarowania składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
1448/205/V/2017 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
1449/205/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713