Czas wygenerowania treści 2018-02-19 17:11:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2017


Posiedzenie nr 208 z dnia 1 sierpnia 2017

Nr uchwałyW sprawie
1547/208/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17.
1548/208/V/2017 przyznania dotacji celowych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2017 roku
1549/208/V/2017 przyznania dotacji celowych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2017 roku
1550/208/V/2017 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku
1551/208/V/2017 w sprawie przyjęcia wzorów umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.
1552/208/V/2017 w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Powiat Kłobucki otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1553/208/V/2017 ogłoszenia konkursu „Przyjaciel rodziny 2017” oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach tego przedsięwzięcia, a także przyjęcia regulaminu prac w/w Komisji
1554/208/V/2017 w sprawie odmowy podpisania umowy o dofinansowanie projektu Gminy Czechowice-Dziedzice wybranego do dofinansowania uchwałą nr 127/169/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w ramach konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-076/16, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne, Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie RPO WSL 2014-2020.
1555/208/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Miasto Zabrze, otrzymanego na podstawie umowy nr UDA RPSL.11.02.01-24-03GA/16-00 z dnia 13 października 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem
1556/208/V/2017 wydania z urzędu postanowienia o wstrzymaniu wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 1794/RR/2017 z dnia 30 maja 2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 3631/FR/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
1557/208/V/2017 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. poprzez objęcie 1350 udziałów za kwotę 1.350.000 zł.
1558/208/V/2017 przyjęcia projektu zmiany Uchwały nr V/39/15/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego
1559/208/V/2017 zatwierdzenia regulaminu Rady Programowej Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
1560/208/V/2017 zawarcia z Muzeum Historii Katowic w Katowicach umowy dotacji celowej stanowiącej równowartość nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2016
1561/208/V/2017 zawarcia z Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” umowy dotacji celowej stanowiącej równowartość nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2016
1562/208/V/2017 zawarcia z Muzeum w Gliwicach umowy dotacji celowej stanowiącej równowartość nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2016
1563/208/V/2017 zawarcia z Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu umowy dotacji celowej stanowiącej równowartość nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2016
1564/208/V/2017 zawarcia z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu umowy dotacji celowej stanowiącej równowartość nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2016
1565/208/V/2017 zawarcia z Muzeum Śląskim w Katowicach umowy dotacji celowej stanowiącej równowartość nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2016
1566/208/V/2017 zawarcia z Miastem Chorzów umowy w sprawie udzielenia w 2017 r. Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 17.320 zł
1567/208/V/2017 udzielenia upoważnienia Panu Jerzemu Motłochowi – dyrektorowi Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
1568/208/V/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Maruta – p.o. zastępcy dyrektora ds. technicznych Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1569/208/V/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Karpecie – zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1570/208/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, na czas oznaczony 3 lat.
1571/208/V/2017 w sprawie zmiany w Uchwale nr 545/177/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15.03.2017r. w sprawie wydania opinii
1572/208/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1573/208/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1574/208/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1575/208/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1576/208/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1577/208/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1578/208/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1579/208/V/2017 wydania opinii
1580/208/V/2017 zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
1581/208/V/2017 wydania opinii
1582/208/V/2017 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia z Gminą Zawiercie
1583/208/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Zawiercie
1584/208/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Pawłowice
1585/208/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1586/208/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1587/208/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1588/208/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1589/208/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1590/208/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1591/208/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1592/208/V/2017 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
1594/208/V/2017 pozytywnego zaopiniowanie wniosku o wpis ośrodka o nazwie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach, ul. Mikulczycka 120, 42-674 Ziemięcice do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
1595/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
1596/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
1597/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
1598/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego i Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Gorzycach
1599/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
1600/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
1601/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
1602/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
1603/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Kolejowym w Wilkowicach − Bystrej
1604/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu
1605/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
1606/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
1607/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
1608/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Chorób Płuc w Orzeszu
1609/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Chorób Płuc w Orzeszu
1610/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
1611/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
1612/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
1614/208/V/2017 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku − Białej
1615/208/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Kazimierzowi Karolczakowi – Członkowi Zarządu Województwa Śląskiego
1616/208/V/2017 podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy z Fundacją Kamili Skolimowskiej
1617/208/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
1618/208/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713