Czas wygenerowania treści 2018-02-25 08:52:25

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2017


Posiedzenie nr 211 z dnia 16 sierpnia 2017

Nr uchwałyW sprawie
1665/211/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 dla Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni, Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17.
1666/211/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 dla Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni, Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1667/211/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne , Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17.
1668/211/V/2017 wprowadzenia zmian doprecyzowujących oraz przyjęcia tekstu jednolitego regionalnego programu zdrowotnego: „Zdrowa Matka i Dziecko” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020 w zakresie poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym.
1669/211/V/2017 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku
1670/211/V/2017 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2017 roku
1671/211/V/2017 Wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez IRP INWESTYCJE – ROZWÓJ – PERSONEL SP. Z O.O. otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uczniowie z klasą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1672/211/V/2017 Wydania postanowienia o połączeniu do łącznego rozpoznania spraw o sygnaturze FS-ZN.3161.14.2017 oraz o sygnaturze FS-ZN.3161.9.2017 celem rozpatrzenia spraw w jednym postępowaniu administracyjnym pod sygnaturą FS-ZN.3161.9.2017
1673/211/V/2017 zmiany opisu stawki jednostkowej dla projektów realizujących założenia Modułu I Organizacja Szkół świadomego rodzicielstwa w konkursie nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17 Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2020 dla Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 1a).
1674/211/V/2017 zmiany Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 1a).
1675/211/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17
1676/211/V/2017 w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17
1677/211/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17
1678/211/V/2017 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku.
1679/211/V/2017 w sprawie: zawarcia umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Śląskiego na 2017 rok Nr ŚL/POKL/DC/2017/1
1680/211/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 dla Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL11.01.04-IZ.01-24-135/16- Subregion północny, Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL11.01.04-IZ.01-24-135/16– Subregion centralny, Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr 11.01.04-IZ.01-24-135/16 – Subregion południowy, Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL11.01.04-IZ.01-24-135/16 - Subregion zachodni
1681/211/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 dla Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1682/211/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16 dla Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL11.01.04-IZ.01-24-136/16.
1683/211/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16 dla Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1684/211/V/2017 zmiany uchwały nr 1503/207/V/2017 w sprawie aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1685/211/V/2017 zmiany zapisów umowy o dofinansowanie w ramach kontynuacji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Podziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Typ Projektu 7. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości (instrumenty inżynierii finansowej).
1686/211/V/2017 zmiany Uchwały nr 1182/198/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-097/16 dla Poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1687/211/V/2017 zmiany Uchwały nr 1458/206/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.07.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16 dla Działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna RPO WSL 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 1459/206/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.07.2017 r. poprzez zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach konkursu
1688/211/V/2017 zmiany Uchwały nr 1413 /205/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11.07.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.10.03.02-IZ.01-24-127/16 dla Działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 1414/ 205/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11.07.2017 r. poprzez zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru do dofinansowania dodatkowego projektu w ramach konkursu
1689/211/V/2017 zaopiniowania dokumentu: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Bieruń”
1690/211/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1691/211/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach
1692/211/V/2017 przyznania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
1693/211/V/2017 zaopiniowania wniosku Prezesa Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach Oddziału w Pyrzowicach dotyczącego inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z uzbrojeniem w media strefy Cargo City Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach”
1694/211/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Motłoch – dyrektorowi Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1695/211/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Karpecie - zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1696/211/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Aleksandrowi Nowrot – kierownikowi referatu ds. wsparcia obszarów rybackich Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1697/211/V/2017 udzielenie pełnomocnictwa Pani Joannie Ślusarczyk – dyrektorowi Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1698/211/V/2017 Przyjęcia zatwierdzonych „Książek Procedur” w ramach działań objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
1699/211/V/2017 Przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Województwem Śląskim a Beneficjentem wybranym do realizacji operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w tym związanych z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym.
1700/211/V/2017 wydania opinii
1701/211/V/2017 wydania opinii
1702/211/V/2017 wydania opinii
1703/211/V/2017 wydania opinii
1704/211/V/2017 wydania opinii
1705/211/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Konradowi Stanek – pracownikowi NEWAG S.A.
1706/211/V/2017 wydania opinii
1707/211/V/2017 wydania opinii
1708/211/V/2017 wydania opinii
1709/211/V/2017 uchylenia uchwały nr 1473/206/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 lipca 2017 roku oraz przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lat.
1711/211/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji Kulce – dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
1712/211/V/2017 przekazania nieruchomości położonych w Katowicach przy ulicy Panewnickiej 65 na rzecz Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
1713/211/V/2017 likwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
1714/211/V/2017 przyjęcia „Zasad Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami z udziałem Województwa Śląskiego” – aktualizacja sierpień 2017 r.
1715/211/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach
1716/211/V/2017 przyznania nagrody rocznej dla Pani Marii Darlewskiej - Turant Prezesa Zarządu Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o.o.
1717/211/V/2017 przyjęcia regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
1718/211/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok
1719/211/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030
1720/211/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
1721/211/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713