Czas wygenerowania treści 2017-03-26 14:52:49

Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Informacja zgodna z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotycząca usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U. UE. Seria L nr 315 z dnia 3 grudnia 2007r.) Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (FS)

Ogłoszenie III naboru wniosków w konkursie dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. "Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin"
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)

Egzamin dla kandydatów na przewodników beskidzkich
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)

Egzamin dla przewodników górskich beskidzkich na podwyższenie klasy uprawnień
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)

Egzamin dla przewodników - beskidzkich na rozszerzenie uprawnień
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

SZKOLENIA
Podobnie jak w latach ubiegłych Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu sporządzania sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska, zbiorczych zestawień danych o wytwarzanych odpadach oraz obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Szkolenia odbędą się w dniach 13,14 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (ul. Dąbrowskiego 23 Sala kolumnowa). Szkolenie odbędzie się w godzinach od 8.30-14.30, rejestracja uczestników 8.00-8.30
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres adudek@slaskie.pl; asiwek@slaskie.pl w terminie do dnia 9 lutego 2017 r.

Jednocześnie w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255) wprowadzone zostało zwolnienie z obowiązku przesyłania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nie przekracza 100 zł.

Zwolnienie ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. i dotyczy sprawozdań zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska począwszy od okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2016. W przypadku, gdy nawet jeden rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 100 zł, obowiązek przesłania sprawozdania dotyczy wszystkich rodzajów korzystania ze środowiska.
Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do sprawozdań za okresy od II półrocza 2011 r. do 2015 r.
Wydział Organizacyjny (OR)

WYNIK DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na naprawę urządzeń drukujących dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46
Wydział Organizacyjny (OR)

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na wykonanie usługi pn. Świadczenie usługi stałego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w: • Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, • Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23, • Częstochowie, ul. Sobieskiego 7.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638