Czas wygenerowania treści 2017-09-23 20:13:21

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)

Zmiana terminu egzaminu praktycznego dla kandydatów na przewodników beskidzkich.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o prowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku Pana Karola Przepióra, działającegp w imieniu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: - wykonanie urządzeń wodnych oraz robót obejmujących przebudowę, przepompowni opaskowej Zabłocie na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa pompowni opaskowej Zabłocie’’, związanej z eksploatacją zbiornika Goczałkowice, - przerzut wód z zawala za pomocą przepompowni opaskowej Zabłocie do zbiornika Goczałkowice, poprzez komorę wylotową.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. KWK „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie zakładu górniczego oraz wprowadzanie wód z odwodnienia zakładu górniczego do rzeki Wisły w km 951+000, za pośrednictwem zbiornika retencyjno-dozującego w Kaniowie.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie Odlewni „RAFAMET” Sp. z o. o., z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu - Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku Pani Teresy Szendoł, działającej w imieniu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót obejmujących przebudowę, modernizację i remont przepompowni opaskowej Frelichów na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa pompowni opaskowej Frelichów’’, związanej z eksploatacją zbiornika Goczałkowice.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku informacji Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Edukacji 37 w Tychach, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do zbiornika Tresna ścieków pochodzących z wymiany wody w basenie z Ośrodka Żeglarskiego ,,Fregata’’ w miejscowości Zarzecze przy ul. Żeglarskiej 1
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek CTL Maczki-Bór S.A., w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 685/OS/2016 z dnia 8.04.2016 r. o znaku: Cz.OS.WS.7322.9.16.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji „Budowa urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego decyzji Nr 2888/OS/2017 z 30 sierpnia 2017 r. (sprawa OS-WS.7322.98.2017, pismo Nr OS-WS.KW-521/17), udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach przedsięwzięcia pn. „Gazociąg Kędzierzyn-Koźle – Granica RP (Polska – Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi.”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713