Czas wygenerowania treści 2017-04-26 02:12:23

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Wydział Organizacyjny (OR)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż używanych kotłów węglowych, znajdujących się w budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tarnowskich Górach.
Wydział Organizacyjny (OR)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż używanych składników mienia ruchomego, znajdujących się na terenie nieruchomości w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Roczna informacja oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Informacja zgodna z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotycząca usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U. UE. Seria L nr 315 z dnia 3 grudnia 2007r.) Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)

Egzamin dla kandydatów na przewodników beskidzkich
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)

Egzamin dla przewodników górskich beskidzkich na podwyższenie klasy uprawnień
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)

Egzamin dla przewodników - beskidzkich na rozszerzenie uprawnień
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

SZKOLENIA
Podobnie jak w latach ubiegłych Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu sporządzania sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska, zbiorczych zestawień danych o wytwarzanych odpadach oraz obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Szkolenia odbędą się w dniach 13,14 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (ul. Dąbrowskiego 23 Sala kolumnowa). Szkolenie odbędzie się w godzinach od 8.30-14.30, rejestracja uczestników 8.00-8.30
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres adudek@slaskie.pl; asiwek@slaskie.pl w terminie do dnia 9 lutego 2017 r.

Jednocześnie w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255) wprowadzone zostało zwolnienie z obowiązku przesyłania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nie przekracza 100 zł.

Zwolnienie ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. i dotyczy sprawozdań zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska począwszy od okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2016. W przypadku, gdy nawet jeden rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 100 zł, obowiązek przesłania sprawozdania dotyczy wszystkich rodzajów korzystania ze środowiska.
Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do sprawozdań za okresy od II półrocza 2011 r. do 2015 r.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

INFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczych Komisji (UE) ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713