Czas wygenerowania treści 2018-01-18 16:59:11

Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1569 z późn. zm.)
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia testów technicznych, w tym testów penetracyjnych infrastruktury IT Zamawiającego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) oraz przeprowadzenie dwóch testów weryfikujących. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla 50 pracowników (w dwóch terminach) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu dot. nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w kontekście rozliczania i realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowego wyjazdowego szkolenia dla maksymalnie 16 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu dot. wykorzystania programu QGIS i pakietu Microsoft Office do celów wizualizacji danych z elementami efektywnego i innowacyjnego prowadzenia warsztatów oraz wystąpień w oparciu o przygotowane przy użyciu programów komputerowych materiały. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowego wyjazdowego szkolenia dla 52 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu dot. sztuki prezentacji i wystąpień publicznych. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla maksymalnie 43 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu wystąpień publicznych. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest usługa, obejmująca organizację oraz przeprowadzenie dwudniowego szkolenia (maksymalnie dla 10 uczestników szkolenia) z zakresu zamówień publicznych dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla maksymalnie 56 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu Instrumentów finansowych w kontekście podniesienia efektywności wykonywanej pracy przez pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego na rzecz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla maksymalnie 30 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowego wyjazdowego szkolenia dla maksymalnie 70 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu dot. efektywnego wdrażania RPO WSL 2014-2020 w świetle nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 z elementami obligatoryjnych umiejętności urzędnika UE, w tym profilaktyka przeciwko zespołowi wypalenia zawodowego na potrzeby skutecznego komunikowania i promowania systemu uproszczeń we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713