Czas wygenerowania treści 2017-03-24 18:57:52

Dokument
Raport wojewódzki dotyczący gospodarowania odpadami


tekst jednolity Dz.U.2013.1235

USTAWA
z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dział II
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Rozdział 3
Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną

Art. 24 ust. 1

Informacje:

dotyczące produktów, opakowań i gospodarki odpadami, zgromadzone w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, niezawierające danych jednostkowych,

- są udostępniane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w szczególności przy wykorzystaniu elektronicznych baz danych.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 22-10-2007 12:20:05
Ostatnia aktualizacja: Iwona Langowska 17-07-2015 14:45:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638