Czas wygenerowania treści 2017-11-23 17:45:29

Dokument
STATUT WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Uchwała Nr V/38/4/2017
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie:
zmiany Statutu Województwa Śląskiego


Na podstawie art. 7, art. 18 pkt 1 lit. a i art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 roku, poz. 486 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:§ 1


W Statucie Województwa Śląskiego, przyjętym uchwałą Nr I/33/2/01 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 maja 2001 roku Nr 26, poz. 657, z 2002 roku Nr 63, poz. 2244, z 2004 roku Nr 32, poz. 1061 oraz z 2016 roku, poz. 91) w § 18c wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) grupie co najmniej 4 radnych,
2) klubowi radnych,
3) komisji Sejmiku,
4) Przewodniczącemu Sejmiku,
5) Zarządowi,
6) Marszałkowi,
7) grupie co najmniej 10 000 mieszkańców Województwa, na zasadach i w trybie określonych przez Sejmik.”;
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) dokładną treść uchwały,
4) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
5) termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania.”;
3) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Projekt uchwały wniesiony przez grupę mieszkańców powinien zawierać wykaz co najmniej 10 000 mieszkańców Województwa popierających projekt uchwały, zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i własnoręczny podpis.
4b. Do projektu uchwały wniesionego przez grupę mieszkańców, nie stosuje się wymogów wymienionych w ust. 3 pkt 5, zaś uzasadnienie może ograniczyć się do wskazania celu regulacji.”;
4) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Przewodniczący Sejmiku może zwrócić wnioskodawcy projekt uchwały, jeżeli nie zostały spełnione wymogi określone w ust. 2-4a, z zastrzeżeniem ust. 4b.”.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała Nr V/16/3/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie:
zmiany Statutu Województwa Śląskiego


Na podstawie art. 7, art. 18 pkt 1 lit. a i art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1392)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:


§ 1.

W Statucie Województwa Śląskiego, przyjętym uchwałą Nr I/33/2/01 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 maja 2001 r. Nr 26, poz. 657, z 2002 r. Nr 63, poz. 2244, z 2004 r. Nr 32, poz. 1061), wprowadza się zmiany stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


załącznik do uchwały
Nr V/16/3/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2015 rokuW Statucie Województwa Śląskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Mieszkańcy Województwa Śląskiego, zwanego dalej „Województwem”, tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową, która jest jednostką samorządu terytorialnego w rozumieniu Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483; z 2001 r. Nr 28, poz. 319; z 2006 r. Nr 200, poz. 1471; z 2009 r. Nr 114, poz. 946).”;

2) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1392),”;

3) w § 6 w ust. 2:
  pkt 7 otrzymuje brzmienie:
 1. „7) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie,”,

 2. w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
  „9) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.”;

4) w § 7:
  pkt 4 otrzymuje brzmienie:
 1. „4) organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146; Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, poz. 1333, poz. 1339),”,

 2. uchyla się punkt 6;

5) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. W sferze użyteczności publicznej Województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne lub spółdzielnie, a także może przystępować do takich spółek lub spółdzielni.
2. Poza sferą użyteczności publicznej Województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jeżeli działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych oraz na wykonywaniu działalności w zakresie telekomunikacji służących rozwojowi Województwa.”;

6) w § 9:
 1. w ust. 1:

  - pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  „2) promocji i ochrony zdrowia,”,

  - pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,”


  - po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
  „4a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,”,


  - pkt 9 otrzymuje brzmienie:
  „9) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,”,


  - w pkt 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:
  „16) działalności w zakresie telekomunikacji,
  17) ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.”,


 2. uchyla się ust. 2 i 3;

7) w § 10:

 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072; Dz. U. z 2015 r. poz. 1045).”,

 2. dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
  „4. Porozumienia, o których mowa w ust. 2, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.”;


8) w § 12b:

 1. w ust. 4 uchyla się pkt 4,

 2. ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „5. Wgląd odbywa się w Urzędzie Marszałkowskim, w godzinach urzędowania i w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu.”,

 3. w ust. 7 uchyla się pkt 5;

9) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W skład Sejmiku wchodzi 45 radnych.”;

10) w § 15:

 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  „2) uchwalanie strategii rozwoju Województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego,”,

 2. w pkt 17:

  - lit. a otrzymuje brzmienie:
  „a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Sejmiku jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Sejmiku,”,


  - lit. e otrzymuje brzmienie:
  „e) tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,”;


11) w § 16:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Pierwszą sesję nowo wybranego Sejmiku zwołuje komisarz wyborczy właściwy w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.”,

 2. uchyla się ust. 1a,

 3. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję Sejmiku zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;


12) w § 17 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Sejmiku i wiceprzewodniczących Sejmiku oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję Sejmiku w celu wyboru Przewodniczącego Sejmiku, zwołuje wojewoda. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
8. Sesję Sejmiku, o której mowa w ust. 7, do czasu wyboru Przewodniczącego Sejmiku prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na prowadzenie sesji.”;

13) w § 18c ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Projekty uchwał składa się w formie pisemnej lub elektronicznej Przewodniczącemu Sejmiku. Wnosząc projekt wnioskodawca wskazuje swojego przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania go w pracach nad tym projektem.”;

14) w § 18f ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„W przypadku nieobecności Przewodniczącego Sejmiku uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący Sejmiku prowadzący sesję.”;

15) w § 18h:

 1. ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
  „3. O zastosowaniu trybu głosowania jawnego imiennego decyduje Sejmik w głosowaniu jawnym. Wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego może zgłosić Zarząd, Przewodniczący Sejmiku, klub radnych lub grupa co najmniej 3 radnych.
  4. Głosowanie jawne lub jawne imienne przeprowadza Przewodniczący Sejmiku z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów, zgodnie z postanowieniami ust. 5-6, z zastrzeżeniem ust. 8.
  5. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki oraz potwierdzenie tego faktu poprzez wybór odpowiedniej opcji w elektronicznym systemie liczenia głosów.”,

 2. dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:
  „6. W głosowaniu jawnym imiennym radni głosują przez podniesienie ręki i wybór odpowiedniej opcji w elektronicznym systemie liczenia głosów, który podając wynik głosowania obok nazwiska i imienia radnego uwidacznia w szczególności sposób oddania przez niego głosu.
  7. Głosowanie tajne przeprowadza 5-osobowa komisja skrutacyjna, powołana na sesji Sejmiku spośród radnych. Do zadań komisji skrutacyjnej należy w szczególności ustalenie sposobu przeprowadzenia danego głosowania w oparciu o regulamin komisji skrutacyjnej, przyjęty w drodze odrębnej uchwały.
  8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie braku możliwości wykorzystania elektronicznego systemu liczenia głosów, głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Sejmiku, korzystając z pomocy radnych wyznaczonych do liczenia głosów, zaś głosowanie jawne imienne przeprowadza 5-osobowa komisja skrutacyjna, powołana na sesji Sejmiku spośród radnych. Do zadań komisji skrutacyjnej należy w szczególności ustalenie sposobu przeprowadzenia danego głosowania w oparciu o regulamin komisji skrutacyjnej, przyjęty w drodze odrębnej uchwały.”;

16) § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Utrata członkostwa w Zarządzie następuje w dniu wyboru lub zatrudnienia.”;

17) w § 28 ust. 2:

 1. pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  „4) przygotowywanie projektów strategii rozwoju Województwa i innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnych programów operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz ich wykonywanie,”,

 2. po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
  „4a) monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie przestrzennym oraz strategii rozwoju Województwa, regionalnych programów operacyjnych, programów rozwoju i programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz kontraktu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1649; Dz. U. z 2015 r. poz. 349, poz. 1240, poz. 1358),”,

 3. pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  „6) kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,”;

18) w § 36 uchyla się ust. 2;

19) w § 37 uchyla się ust. 2;

20) uchyla się § 43;

21) w § 44c ust. 2 pkt 2 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„- opiniowanie projektu oraz wykonywania uchwały budżetowej Województwa,”;

22) § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Klub radnych może utworzyć co najmniej 3 radnych.”;

23) w § 51:

 1. w ust. 1 pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
  „5) Sekretarz Województwa i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik).”;

 2. uchyla się ust. 5;

24) § 55 otrzymuje brzmienie:
„§ 55. Samorząd Województwa prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.”;

25) § 56 otrzymuje brzmienie:
„§ 56. Zasady gospodarki finansowej i zasady finansowania rozwoju regionalnego oraz źródła dochodów Województwa określają odrębne przepisy.”;

26) uchyla się § 57-65;

27) w § 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwała oraz zawarte umowy o współpracy regionalnej, o których mowa w ust. 1, przesyłane są przez Marszałka Województwa do ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej.”;
28) w § 69 uchyla się ust. 4;

29) w Załączniku Nr 2 do Statutu – Regulaminie Zarządu Województwa Śląskiego w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.”.
(tekst jednolity - dotychczasowy)


STATUT WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Mieszkańcy Województwa Śląskiego, zwanego dalej "Województwem", tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową, która jest jednostką samorządu terytorialnego w rozumieniu Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 2. Siedzibą Sejmiku Województwa, zwanego dalej "Sejmikiem" oraz Zarządu Województwa, zwanego dalej "Zarządem" jest miasto Katowice.
 3. Województwo ma osobowość prawną. 4. Samodzielność Województwa podlega ochronie sądowej.

§ 2.

O ustroju Województwa stanowią w szczególności:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1 590, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220)
 3. niniejszy Statut Województwa, zwany dalej "Statutem".

§ 3.

Terytorium Województwa obejmuje obszar określony w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603, Nr 104, poz. 656, z 1999 r. Nr 101, poz. 1182, Dz. U. z 2001 r. Nr 45, poz. 497).

Rozdział II

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA

§ 4.

 1. Organy samorządu Województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy.
 2. Do zakresu działania samorządu Województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.
 3. Zakres działania samorządu Województwa nie narusza samodzielności innych jednostek samorządu terytorialnego, a jego organy nie stanowią wobec nich organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym.

§ 5.

Samorząd Województwa:

 1. wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,
 2. dysponuje mieniem wojewódzkim,
 3. prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

§ 6.

 1. Samorząd Województwa określa strategię rozwoju Województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele:
  1. pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,
  2. pobudzanie aktywności gospodarczej,
  3. podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Województwa,
  4. zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,
  5. kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
 2. Samorząd Województwa prowadzi politykę rozwoju Województwa, na którą składa się:
  1. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
  2. utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
  3. pozyskiwanie i łączenie środków finansowych publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
  4. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
  5. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  6. wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji,
  7. wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego,
  8. promocja walorów i możliwości rozwojowych Województwa.

§ 7.

Samorząd Województwa przy formułowaniu strategii rozwoju Województwa i realizacji polityki jego rozwoju współpracuje w szczególności z:

 1. jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru Województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym,
 2. administracją rządową, szczególnie z wojewodą,
 3. innymi województwami,
 4. organizacjami pozarządowymi,
 5. szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi,
 6. organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw, zwłaszcza sąsiednich.

§ 8.

 1. W sferze użyteczności publicznej Województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także może przystępować do takich spółek.
 2. Poza sferą użyteczności publicznej Województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jeżeli działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych służących rozwojowi Województwa.

§ 9.

 1. Samorząd Województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:
  1. edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
  2. promocji ochrony zdrowia,
  3. kultury i ochrony jej dóbr,
  4. pomocy społecznej,
  5. polityki prorodzinnej,
  6. modernizacji terenów wiejskich,
  7. zagospodarowania przestrzennego,
  8. ochrony środowiska,
  9. gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej,
  10. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
  11. kultury fizycznej i turystyki,
  12. ochrony praw konsumentów,
  13. obronności,
  14. bezpieczeństwa publicznego,
  15. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 2. Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działania Województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Zarząd Województwa.
 3. Ustawy mogą nakładać na Województwo obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

§ 10.

 1. W celu wykonywania zadań Województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.
 2. Województwo może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru Województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
 3. Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220).

Rozdział III

WŁADZE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA A.

Wybory i referendum

§ 11.

Mieszkańcy Województwa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (w drodze wyborów i referendum) lub za pośrednictwem organów samorządu Województwa. B. Sejmik i Zarząd

§ 12.

Organami samorządu Województwa są:

 1. Sejmik,
 2. Zarząd.

§ 12a.

 1. Działalność organów województwa jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 2. Jawność działania organów województwa obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Sejmiku i posiedzenia jego komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów województwa i komisji Sejmiku.

§ 12b.

 1. Każda informacja o sprawach publicznych, która stanowi zgodnie z obowiązującymi przepisami informację publiczną podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w tych przepisach.
 2. Prawo do informacji publicznej obejmuje w szczególności uprawnienie do:
  1. uzyskania informacji publicznej,
  2. wglądu do dokumentów urzędowych,
  3. dostępu do posiedzeń Sejmiku i komisji Sejmiku.
 3. Dokumentami urzędowymi są dokumenty w rozumieniu właściwych przepisów, a w szczególności:
  1. uchwały Sejmiku,
  2. uchwały Zarządu,
  3. protokoły z posiedzeń Sejmiku oraz jego komisji,
  4. protokoły z posiedzeń Zarządu.
 4. Wgląd do dokumentów urzędowych polega w szczególności na umożliwieniu osobie zainteresowanej:
  1. bezpośredniego przeglądania wskazanego przez nią dokumentu,
  2. samodzielnego sporządzania notatek z dokumentów,
  3. sporządzania kopii dokumentów,
  4. sporządzenia uwierzytelnionego odpisu dokumentu.
 5. Wgląd odbywa się w Urzędzie Marszałkowskim, w godzinach urzędowania i w obecności wyznaczonego przez Zarząd pracownika Urzędu.
 6. Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszyłoby przepisy ustaw szczególnych wyłączających jawność lub stanowiących tajemnicę, dokument udostępnia się w ograniczonym zakresie w drodze sporządzenia wyciągu z dokumentu.
 7. Do publicznej wiadomości na stronie internetowej Województwa oraz tablicach ogłoszeń na terenie Urzędu Marszałkowskiego podaje się w szczególności:
  1. termin i porządek planowanych sesji Sejmiku,
  2. terminy planowanych posiedzeń komisji Sejmiku,
  3. terminy planowanych posiedzeń Zarządu,
  4. uchwały Sejmiku,
  5. uchwały Zarządu.

§ 13.

 1. Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym Województwa.
 2. Kadencja Sejmiku trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
 3. W skład Sejmiku wchodzi 48 radnych.

§ 14.

W sprawie odwołania Sejmiku przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum wojewódzkiego.

§ 15.

Do wyłącznej właściwości Sejmiku należy:

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
a) Statutu,
b) zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
c) zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
2) uchwalanie strategii rozwoju Województwa oraz programów wojewódzkich, uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,

3) podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

4) podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu Województwa z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,

5) uchwalanie budżetu Województwa,

6) określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu Województwa,

7) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu Województwa, sprawozdań finansowych Województwa oraz sprawozdań z wykonania wieloletnich programów Województwa,

8) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu Województwa,

9) uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,

10) podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu Województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,

11) uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa",

12) podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,

13) wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia Marszałka Województwa, zwanego dalej "Marszałkiem",

14) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów, o których mowa w pkt. 2,

15) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Marszałka, Skarbnika Województwa, zwanego dalej "Skarbnikiem", który jest głównym księgowym budżetu Województwa,

16) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich,

17) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Województwa dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Sejmiku,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
e) tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
f) tworzenia, przekształcania i likwidacji wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

17a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

18) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i Statutem do kompetencji Sejmiku,

19) uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu Województwa.

§ 16.

1. Pierwszą sesję nowo wybranego Sejmiku zwołuje Przewodniczący Sejmiku z poprzedniej kadencji, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do sejmiku na obszarze całego kraju, w przypadku wyborów przedterminowych, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Sejmiku.

1a. Po upływie terminu określonego w ust. 1 sesję zwołuje Komisarz Wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do sejmików na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Sejmiku.

2. Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania Sejmiku, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezesa Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.

3. Pierwszą sesję nowo wybranego Sejmiku do czasu wyboru Przewodniczącego Sejmiku prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji (senior).

§ 17.

 1. Sejmik wybiera ze swego grona Przewodniczącego Sejmiku i trzech wiceprzewodniczących Sejmiku, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym.
 2. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Sejmiku nie mogą wchodzić w skład Zarządu.
 3. Zadaniem Przewodniczącego Sejmiku jest wyłącznie organizowanie pracy Sejmiku oraz prowadzenie jego obrad. Przewodniczący Sejmiku może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Sejmiku i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący Sejmiku najstarszy wiekiem.
 4. Odwołanie Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Sejmiku następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Sejmiku, w trybie określonym w ust. 1.
 5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Sejmiku Sejmik podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
 6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Sejmiku jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Sejmik z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 18.

(skreślony)

§ 18a.

 1. Sejmik rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji, określone w ustawie, o której mowa w § 2 pkt 2, a także w innych ustawach oraz w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
 2. Oprócz zadań, o których mowa w ust. 1, w trybie przewidzianym dla uchwał, Sejmik może podejmować:
  1. rezolucje - zawierające wezwanie określonej instytucji do podjęcia wskazanego w rezolucji jednorazowego działania,
  2. deklaracje - zawierające zobowiązanie Sejmiku do określonego postępowania,
  3. apele - zawierające wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania,
  4. oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie.

§ 18b.

 1. Przewodniczący Sejmiku:
  1. reprezentuje Sejmik na zewnątrz,
  2. stoi na straży praw i godności Sejmiku,
  3. zwołuje sesje Sejmiku,
  4. ustala porządek obrad sesji Sejmiku,
  5. przewodniczy obradom Sejmiku,
  6. czuwa nad tokiem i terminowością prac Sejmiku,
  7. nadaje bieg inicjatywom uchwałodawczym,
  8. udziela radnym niezbędnej pomocy w ich pracy,
  9. sprawuje pieczę nad porządkiem w czasie posiedzeń Sejmiku oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
  10. podejmuje inne czynności wynikające z ustaw oraz Statutu .
 2. Przewodniczący Sejmiku może powierzyć wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1, jednemu z wiceprzewodniczących Sejmiku.

§ 18c.

 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie co najmniej 4 radnych, klubowi radnych, Przewodniczącemu Sejmiku, Zarządowi oraz Marszałkowi, a także komisji Sejmiku.
 2. Projekty uchwał składa się w formie pisemnej Przewodniczącemu Sejmiku. Wnosząc projekt wnioskodawca wskazuje swojego przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania go w pracach nad tym projektem.
 3. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności: tytuł uchwały, podstawę prawną, dokładną treść uchwały, określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały, termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania.
 4. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, które powinno wyjaśnić potrzebę i cel podjęcia uchwały.
 5. Uzasadnienie projektu uchwały, wnoszonego przez Zarząd, powinno ponadto:
  1. przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana,
  2. wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym, o ile projekt dotyczy spraw uregulowanych w akcie prawa miejscowego,
  3. przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne,
  4. wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt uchwały pociąga za sobą obciążenie budżetu.
 6. Projekt uchwały winien zostać zaopiniowany przez właściwą komisję Sejmiku, a także przez Zarząd, jeśli wnioskodawcą jest inny podmiot. Projekt uchwały rodzący konieczność dokonania zmian w uchwale budżetowej winien być zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Skarbu i Finansów.
 7. W razie niemożności wskazania właściwej do zaopiniowania projektu komisji Sejmiku, opinię wydaje tylko Zarząd.
 8. Przewodniczący Sejmiku może zwrócić wnioskodawcy projekt uchwały, jeżeli nie zostały spełnione wymogi określone w ust. 2 - 4.
 9. W razie wniesienia projektu uchwały w dniu sesji, Sejmik może określić inny tryb postępowania.

§ 18d.

 1. Wnioskodawca lub jego przedstawiciel może w każdej chwili wycofać wniesiony przez siebie projekt uchwały.
 2. Projekt uchwały wniesiony przez radnych uważa się również za wycofany, jeżeli na skutek cofnięcia poparcia projekt popiera mniej niż 4 radnych.

§ 18e.

 1. Prawo wniesienia poprawki do projektu uchwały w trakcie jej rozpatrywania przez Sejmik przysługuje radnym i Zarządowi. Poprawkę do projektu uchwały należy zgłosić w formie pisemnej, chyba że Sejmik postanowi inaczej.
 2. Wnioskodawca lub jego przedstawiciel może w każdej chwili wnieść poprawki do projektu uchwały.
 3. Celem zebrania wszystkich zgłoszonych w trakcie dyskusji poprawek oraz dokonania ostatecznej redakcji uchwały Przewodniczący Sejmiku może powołać zespół redakcyjny.

§ 18f.

 1. Uchwała powinna zawierać w szczególności:
  1. numer, datę i tytuł określający jej przedmiot,
  2. podstawę prawną,
  3. dokładną treść,
  4. określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
  5. termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania.
 2. Uchwałę Sejmiku podpisuje Przewodniczący Sejmiku.
 3. Na numer uchwały składają się: numer kadencji Sejmiku, kolejny numer sesji, kolejny numer uchwały podjętej na tej sesji oraz rok podjęcia uchwały.
 4. Oryginał uchwały Sejmiku ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i wraz z protokołami z sesji przechowuje we właściwej jednostce organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zwanego dalej „Urzędem Marszałkowskiego”.

§ 18g.

 1. Marszałek, w przypadkach określonych przepisami ustawy, przesyła w ciągu 7 dni od podjęcia organom nadzoru oraz zainteresowanym podmiotom tekst uchwalonej przez Sejmik uchwały.
 2. Tekst uchwały udostępnia się radnym.
 3. Uchwały Sejmiku publikuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 18h.

 1. Sejmik podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, jawnym imiennym lub, w przypadkach określonych ustawą, w głosowaniu tajnym.
 2. Sejmik przystępuje do głosowania po zamknięciu dyskusji przez Przewodniczącego Sejmiku. Od tej chwili radni mogą zabierać głos tylko w sprawie wniosku formalnego dotyczącego sposobu lub porządku głosowania.
 3. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Sejmiku, korzystając z pomocy radnych wyznaczonych do liczenia głosów.
 4. O przeprowadzeniu głosowania jawnego imiennego decyduje Sejmik w głosowaniu jawnym. Wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego może zgłosić Zarząd, Przewodniczący Sejmiku, klub radnych lub grupa co najmniej 3 radnych.
 5. Głosowanie jawne imienne i tajne przeprowadza 5 – osobowa komisja skrutacyjna, powołana na sesji Sejmiku spośród radnych. Do zadań komisji skrutacyjnej należy w szczególności ustalenie sposobu przeprowadzenia danego głosowania w oparciu o regulamin komisji skrutacyjnej, przyjęty w drodze odrębnej uchwały.

§ 18i.

Porządek obrad każdej zwyczajnej sesji Sejmiku winien przewidywać punkt dotyczący interpelacji oraz wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.

§ 18j.

 1. W sprawach istotnych dla regionalnej wspólnoty samorządowej radny może zgłosić interpelację. Adresatem interpelacji może być wyłącznie Marszałek lub Zarząd.
 2. Interpelacja powinna zawierać określenie adresata, opis sytuacji oraz pytania, na jakie adresat powinien odpowiedzieć.
 3. Jeżeli pismo zgłoszone jako interpelacja nie zwiera wszystkich niezbędnych elementów interpelacji, Przewodniczący Sejmiku wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni.
 4. Interpelację składa się na piśmie Przewodniczącemu Sejmiku.
 5. Interpelacje można składać w okresie międzysesyjnym.
 6. Przewodniczący Sejmiku przekazuje interpelację adresatowi w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

§ 18k .

 1. Adresat interpelacji zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie do 2 tygodni od dnia jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Sejmiku, termin udzielenia odpowiedzi może być wydłużony do 4 tygodni.
 2. Odpowiedź na interpelację adresat składa Przewodniczącemu Sejmiku.
 3. Przewodniczący Sejmiku przekazuje odpowiedź na interpelację jej autorowi w terminie do 3 dni od otrzymania odpowiedzi. Kopię interpelacji oraz odpowiedzi na nią umieszcza się w "Rejestrze interpelacji".

§ 18l.

 1. Jeżeli autor interpelacji uzna odpowiedź za niewystarczającą, powiadamia o tym Przewodniczącego Sejmiku, a na najbliższej sesji Sejmiku ma prawo zażądać dodatkowych informacji od adresata interpelacji.
 2. Odpowiedź na żądanie dodatkowych wyjaśnień w sprawie interpelacji winna być udzielona podczas tej samej sesji Sejmiku. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Sejmiku, dodatkowe informacje mogą być złożone na piśmie w terminie 2 tygodni od dnia sesji.

§ 18m.


 1. Przewodniczący Sejmiku przekazuje dodatkowe wyjaśnienia autorowi interpelacji
  w terminie do 3 dni od ich otrzymania.
 2. Wyciąg z protokołu sesji Sejmiku zawierający dodatkowe wyjaśnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia złożone na piśmie, umieszcza się w "Rejestrze interpelacji".

§ 18n.

 1. W sprawach istotnych dla regionalnej wspólnoty samorządowej radny może zgłosić zapytanie bądź wniosek skierowane pod adresem kierownika dowolnego organu lub instytucji.
 2. Zapytanie lub wniosek mogą być złożone na piśmie, a także ustnie podczas sesji Sejmiku do protokołu.
 3. Przewodniczący Sejmiku niezwłocznie kieruje zapytanie bądź wniosek do adresata z prośbą o udzielenie odpowiedzi.

§ 18o.

Szczegółowe zasady i tryb działania Sejmiku określa odrębna uchwała Sejmiku.

§ 19.

1. Zarząd jest organem wykonawczym Województwa.

2. W skład Zarządu, liczącego pięć osób, wchodzi Marszałek jako przewodniczący, dwóch wicemarszałków oraz dwóch pozostałych członków.

2a. Z członkami Zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.

3. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

§ 20.

 1. Sejmik wybiera Zarząd, w tym Marszałka oraz 2 wicemarszałków, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, z uwzględnieniem ust. 1 a i 2. 1a. Sejmik wybiera Marszałka bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym.
 2. Sejmik wybiera wicemarszałków oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Marszałka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym.
 3. Marszałek, wicemarszałkowie i pozostali członkowie Zarządu mogą być wybierani spoza składu Sejmiku.
 4. Do członków Zarządu wybranych spoza składu Sejmiku stosuje się odpowiednio przepisy § 39 ust. 1,2.

§ 21.

1. Uchwała Sejmiku w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego Zarząd został odwołany z innej przyczyny.

1a. Uchwałę w sprawie absolutorium Sejmik podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku.

2. Sejmik rozpoznaje sprawę odwołania Zarządu z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały o nieudzieleniu Zarządowi absolutorium.

3. Sejmik, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie uchwały Sejmiku o nieudzieleniu Zarządowi absolutorium, może odwołać Zarząd większością co najmniej 3/5 ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym.

§ 22.

(skreślony)

§ 23.

Sejmik może na uzasadniony wniosek Marszałka odwołać poszczególnych członków Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym.

§ 24.

 1. Sejmik może odwołać Marszałka z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Sejmiku. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.
 2. Odwołanie Marszałka następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania Sejmik
  przeprowadza po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej na następnej sesji
  po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż
  po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie
  Marszałka województwa nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek
  o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od
  poprzedniego głosowania.

 3. Odwołanie Marszałka albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio,
  równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu albo złożeniem rezygnacji przez cały
  Zarząd.


§ 25.


(skreślony)


§ 26. 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez Marszałka jej przyjęcie następuje
  zwykłą większością głosów.

 2. W przypadku rezygnacji Marszałka Sejmik na najbliższej sesji podejmuje
  uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego Zarządu.

 3. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2,. jest równoznaczne z przyjęciem
  rezygnacji, z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja
  Sejmiku, o której mowa w ust. 2.

 4. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego Zarządu Sejmik dokonuje wyboru
  nowego Zarządu w trybie, o którym mowa w § 20, odpowiednio, w ciągu 3 miesięcy
  od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji. W przypadku niedokonania
  wyboru nowego zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia
  przyjęcia rezygnacji, przepisy art. 33 ustawy o której mowa w § 2 pkt 2 Statutu,
  stosuje się odpowiednio.

 5. W przypadku odwołania członka Zarządu nie będącego jego Przewodniczącym,
  Sejmik dokonuje wyboru nowego członka Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia
  odwołania.

 6. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki
  do czasu wyboru nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków. Sejmik może
  odwołać członka Zarządu z tego obowiązku.

 7. Przepis ust. 6 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia
  rezygnacji przez cały Zarząd.


§ 27. 1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie przez członka
  nie będącego jego Przewodniczącym, Sejmik podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji
  i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka Zarządu zwykłą większością głosów,
  nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

 2. Niepodjęcie przez Sejmik uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest
  równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w
  którym powinna być podjęta uchwała.

 3. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu nie będącego jego
  przewodniczącym Marszałek obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od
  dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, przedstawić
  Sejmikowi nową kandydaturę na członka Zarządu.


§ 28. 1. Zarząd wykonuje zadania należące do samorządu Województwa, nie zastrzeżone
  na rzecz Sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  1. wykonywanie uchwał Sejmiku,

  2. gospodarowanie mieniem Województwa, w tym wykonywanie praw z akcji
   i udziałów posiadanych przez Województwo,

  3. przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu Województwa,

  4. przygotowywanie projektów strategii rozwoju Województwa, planu zagospodarowania
   przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie,

  5. organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych
   krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,

  6. kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich
   samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie
   ich kierowników,

  7. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. 3. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa "Regulamin Zarządu
  Województwa Śląskiego", stanowiący integralną część Statutu jako załącznik
  nr 2.


§ 29.


Po upływie kadencji Sejmiku Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.


§ 30. 1. Marszałek organizuje pracę Zarządu i Urzędu Marszałkowskiego, kieruje bieżącymi
  sprawami Województwa oraz reprezentuje Województwo na zewnątrz.

 2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem
  interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach
  mogących spowodować znaczne straty materialne Marszałek podejmuje niezbędne
  czynności należące do właściwości Zarządu. Czynności podjęte w tym trybie
  wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

 3. Marszałek jest kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym
  pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek
  organizacyjnych.


§ 31. 1. Sejmik powołuje i odwołuje Skarbnika (głównego księgowego budżetu Województwa)
  na wniosek Marszałka bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
  połowy ustawowego składu Sejmiku w głosowaniu tajnym.

 2. Skarbnik uczestniczy w pracach oraz obradach Zarządu i Sejmiku z głosem
  doradczym.


Rozdział IV


ORGANIZACJA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO I WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH


§ 32. 1. Zarząd wykonuje zadania Województwa przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego,
  a także wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich
  osób prawnych.

 2. Wykaz jednostek organizacyjnych i osób prawnych, o których mowa w ust.
  1, ogłasza Zarząd w formie załącznika do stosownej uchwały.


§ 33.


Administracja samorządowa Województwa jest zespolona w Urzędzie Marszałkowskim pod jednym zwierzchnikiem.


§ 34.


Właściwa jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego zapewnia pomoc prawną, administracyjną i kancelaryjną Sejmikowi oraz jego komisjom.


§ 35.


Organizację Urzędu Marszałkowskiego oraz szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych Urzędu, a także organizację pracy Urzędu określa "Regulamin Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego" zwany dalej Regulaminem Urzędu.


§ 36. 1. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne tworzy, łączy, przekształca
  i likwiduje Sejmik, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 2. Kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, powołuje
  i odwołuje Zarząd.


Rozdział V


RADNI I KOMISJE SEJMIKU


§ 37. 1. Radny Województwa, zwany dalej "radnym", przed objęciem mandatu składa
  ślubowanie: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki
  wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego,
  czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej - województwa
  i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej
  Polskiej". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

 2. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

 3. Radny nieobecny na pierwszej sesji Sejmiku oraz radny, który uzyskał mandat
  w czasie trwania kadencji składa ślubowanie na pierwszej sesji, na której
  jest obecny.


§ 38. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Województwa.
  Radny utrzymuje stalą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności
  przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Województwa postulaty i przedstawia
  je organom Województwa do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami
  wyborców.

 2. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej
  dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje się również do osób wchodzących
  w skład Zarządu nie będących radnymi.

 3. Radny jest obowiązany brać udział w pracach organów samorządu Województwa
  oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, do których został
  wybrany lub desygnowany.


§ 39. 1. Radny nie może wchodzić w stosunki cywilnoprawne w sprawach majątkowych
  z Województwem lub wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
  z wyjątkiem stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych
  usług na warunkach ogólnych oraz stosunku najmu pomieszczeń do własnych celów
  mieszkaniowych lub własnej działalności gospodarczej oraz dzierżawy, a także
  innych prawnych form korzystania z nieruchomości, jeżeli najem, dzierżawa
  lub użytkowanie są oparte na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu
  czynności prawnych.

 2. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w sprawach, o których mowa w ust.
  1, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.

 3. Radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

 4. Wysokość diet określa Sejmik. Wysokość diet przysługujących radnemu nie
  może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej
  w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
  na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu
  wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
  (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Dz. U. z 2001 r. Nr
  100, poz. 1080, Dz. U. Nr 154, poz. 1784, Nr 154, poz. 1799).

 5. Sejmik przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione
  przez radnego.

 6. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka Zarządu
  w województwie, w którym uzyskał mandat.

 7. Zwrot kosztów podróży służbowych radnych odbywa się na zasadach określonych
  w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie
  sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
  Województwa.

 8. (skreślony)

 9. Dostęp radnego do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową
  określają odrębne przepisy.


§ 40. 1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Marszałkowskim.
  Przepis ten nie dotyczy radnych wybranych do Zarządu, z którymi stosunek pracy
  nawiązuje się na podstawie wyboru.

 2. Radny nie może pełnić funkcji kierownika wojewódzkiej jednostki organizacyjnej
  oraz jego zastępcy. 2a. Zarząd lub Marszałek nie może powierzyć radnemu Województwa,
  wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 3. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest
  równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.


§ 41. 1. Radny, który przed uzyskaniem mandatu pozostawał w stosunku pracy w Urzędzie
  Marszałkowskim lub był zatrudniony na stanowisku kierownika wojewódzkiej samorządowej
  jednostki organizacyjnej w Województwie, jest obowiązany złożyć wniosek o
  urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez
  właściwy organ wyborczy, przed złożeniem ślubowania, o którym mowa w § 37
  ust. 1.

 2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania
  mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu.

 3. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku
  pracy. Stosunek pracy nawiązany na czas określony, który ustałby przed terminem
  zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do 3 miesięcy po zakończeniu
  tego urlopu.

 4. W przypadku radnego zatrudnionego na stanowisku kierownika wojewódzkiej
  samorządowej jednostki organizacyjnej przejętej lub utworzonej przez Województwo
  w czasie kadencji termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6 miesięcy od dnia
  przejęcia lub utworzenia tej jednostki.

 5. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne
  ze zrzeczeniem się mandatu.

 6. Po wygaśnięciu mandatu radnego w trybie ust. 2 Urząd Marszałkowski lub
  wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna przywraca radnego do pracy
  na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym
  wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu bezpłatnego.
  Radny jest obowiązany zgłosić gotowość przystąpienia do pracy w terminie 7
  dni od dnia wygaśnięcia mandatu.


§ 42. 1. Pracodawca jest obowiązany zwalniać radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
  radnemu brania udziału w pracach Sejmiku i jego komisji oraz Zarządu.

 2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Sejmiku. Sejmik
  odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania
  tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez tego radnego.


§ 43.


1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:


1) odmowy złożenia ślubowania,

2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

2a) naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych
w odrębnych przepisach funkcji lub działalności,

3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,

4) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

5) śmierci.


2. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza Sejmik w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.


§ 44.


Sejmik może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań.


§ 44a. 1. Radnego obowiązuje obecność i czynny udział w sesjach Sejmiku oraz w posiedzeniach
  komisji Sejmiku, których jest członkiem.

 2. Radny może być członkiem nie więcej niż trzech komisji stałych.

 3. Obecność na sesji Sejmiku radny potwierdza na liście obecności wykładanej
  każdego dnia posiedzenia bezpośrednio przed obradami oraz przez jedną godzinę
  od rozpoczęcia obrad. Lista obecności, po upływie czasu, na jaki została wyłożona,
  deponowana jest każdorazowo u Przewodniczącego Sejmiku, a następnie dołączana
  do protokołu z sesji.

 4. Radny potwierdza swoją obecność na posiedzeniu komisji podpisem na liście
  obecności.


§ 44b. 1. Do przedmiotu działania Komisji Sejmiku należy:

  1. rozpatrywanie i przygotowywanie spraw stanowiących przedmiot prac Sejmiku,

  2. wyrażanie opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejmik,
   Przewodniczącego Sejmiku, Marszałka Województwa lub Zarząd Województwa. 2. Komisjami stałymi Sejmiku są:

  1. Komisja Rewizyjna, oraz:

  2. Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów,

  3. Komisja Edukacji, Nauki i Kultury,

  4. Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia,

  5. Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich,

  6. Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego,

  7. Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji,

  8. Komisji Statutowo – Regulaminowa,

  9. Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  10. Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.
§ 44c. 1. Komisje opiniują, nadzorują oraz inspirują działania samorządu Województwa,
  związane z ich rzeczowym zakresem działania.

 2. W swoim zakresie działania Komisje mają w szczególności:

  1. Komisja Rewizyjna:

   • kontrolę wykonania budżetu Województwa przez Zarząd, a w szczególności
    opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu w tym przedmiocie oraz występowanie
    z wnioskiem w sprawie absolutorium,

   • kontrolę bieżącą wykonania uchwał Sejmiku,

   • ocenę funkcjonowania administracji samorządowej w Województwie,
    - kontrolę gospodarki finansowej i trybu zawierania umów przez instytucje
    samorządu Województwa,  2. Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów:

   • opiniowanie projektu oraz wykonania budżetu Województwa,

   • ocenę działalności finansowej Województwa oraz wojewódzkich samorządowych
    jednostek organizacyjnych,

   • problematykę zarządu mieniem Województwa i wojewódzkich osób prawnych,  3. Komisja Edukacji, Nauki i Kultury:

   • problematykę kształcenia i wypoczynku dzieci i młodzieży,

   • ocenę działalności szkół i placówek, dla których Województwo jest
    organem prowadzącym,

   • sprawy z zakresu polityki kulturalnej na terenie Województwa,  4. Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia:

   • problematykę pomocy społecznej,

   • problematykę bezrobocia,

   • promocję zdrowia,

   • ocenę działalności zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo
    jest organem założycielskim,

   • problematykę bezpieczeństwa osób i mienia w miejscach publicznych,

   • problemy związane z równym statusem kobiet i mężczyzn,  5. Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich:

   • zagadnienia rozwoju produkcji rolnej, gospodarki leśnej, gospodarki
    rybackiej, infrastruktury usługowej i agroturystyki,

   • opiniowanie spraw związanych z zabezpieczeniem i budową dróg na
    terenach wiejskich,

   • opiniowanie spraw związanych z zabezpieczeniem urządzeń melioracyjnych,

   • zagadnienia ochrony środowiska na terenach wiejskich,

   • problematykę rozwoju oświaty i kultury na terenach wiejskich,  6. Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego:

   • opiniowanie projektów wieloletnich programów wojewódzkich,

   • sprawy związane z funkcjonowaniem kontraktu wojewódzkiego,

   • opiniowanie planów rozwoju i usprawnienia komunikacji,

   • opiniowanie i inspirowanie działań z zakresu gospodarki przestrzennej
    i kształtowania krajobrazu,  7. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji:

   • opiniowanie spraw związanych z rozwojem i promocją kultury fizycznej,
    turystyki i rekreacji,

   • opiniowanie planów rozwoju bazy (urządzeń) sportowo-turystycznej,

   • opiniowanie wydatkowania środków finansowych z budżetu Województwa
    na cele kultury fizycznej rekreacji i turystyki,

   • problematykę potrzeb osób niepełnosprawnych w dziedzinie rehabilitacji
    ruchowej,  8. Komisja Statutowo – Regulaminowa:

   • problematyka zmian Statutu Województwa Śląskiego oraz opiniowanie
    projektów zmian tego aktu wnoszonych przez uprawnione podmioty,

   • opiniowanie projektów statutów bądź równorzędnych aktów regulujących
    status i funkcjonowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
    i wojewódzkich osób prawnych,

   • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,

   • opiniowanie wniosków dotyczących rozwiązania z radnym umowy o pracę,  9. Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej:

   • zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska,

   • zagadnienia gospodarki wodnej oraz funkcjonowanie dróg wodnych,

   • sprawy z zakresu hydrologii i geologii,  10. Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej:

   • opiniowanie priorytetów współpracy zagranicznej Województwa,

   • inspirowanie i ocena kontaktów z międzynarodowymi instytucjami
    i zrzeszeniami,

   • opiniowanie projektów europejskich,

   • udział komisji w realizacji kontaktów zagranicznych i integracji
    europejskiej,

   • monitorowanie procesów absorbcji środków z programów Unii Europejskiej,

   • udział członków komisji w spotkaniach z delegacjami zagranicznymi
    i przedstawicielami organów Unii Europejskiej.


§ 44d. 1. Sejmik ustala liczebność i skład osobowy poszczególnych komisji oraz wybiera
  przewodniczących i zastępców przewodniczącego komisji.

 2. Sejmik może powołać komisję doraźną dla wykonania określonych czynności.
  Uchwała o jej powołaniu winna określać skład osobowy, przedmiot i zakres działania
  oraz czas funkcjonowania.


§ 44e. 1. Komisje Sejmiku obradują na posiedzeniach.

 2. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji, a w szczególności:

  1. opracowuje projekty planów pracy komisji,

  2. ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń,

  3. czuwa nad przygotowaniem posiedzeń,

  4. zapewnia członkom komisji otrzymywanie w odpowiednim czasie niezbędnych
   materiałów,

  5. wyznacza sprawozdawców (referentów) na posiedzenia komisji. 3. Przewodniczący komisji, opracowując projekty planów pracy komisji oraz
  ustalając porządek dzienny posiedzenia, bierze pod uwagę wnioski Zarządu,
  Marszałka, Przewodniczącego Sejmiku, klubów radnych oraz poszczególnych radnych.


§ 44f. 1. Komisje Sejmiku na swych posiedzeniach w szczególności:

  1. rozpatrują i opiniują projekty uchwał,

  2. rozpatrują sprawozdania i informacje organów administracji, a także
   kierowników innych urzędów i instytucji,

  3. rozpatrują wprowadzenie w życie i wykonywanie uchwał Sejmiku, a także
   realizację uchwalonych przez siebie wniosków,

  4. opiniują wnioski w sprawie wyboru, powołania lub odwołania przez Sejmik
   poszczególnych osób na określone stanowiska. 2. Obradami komisji kieruje przewodniczący, a w razie nieobecności przewodniczącego
  wskazany przez niego zastępca.


§ 44g. 1. Posiedzenia komisji odbywają się w terminach określonych przez samą komisję
  lub jej przewodniczącego.

 2. Na wniosek Zarządu, Przewodniczącego Sejmiku lub jednej czwartej ogólnej
  liczby członków komisji przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie
  w celu rozpatrzenia określonej sprawy.

 3. Jeżeli w sytuacji określonej w ust. 2 przewodniczący komisji nie zwoła
  posiedzenia komisji w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku posiedzenie komisji
  zwołuje Przewodniczący Sejmiku.

 4. Posiedzenia komisji nie mogą odbywać się w dniu posiedzenia Sejmiku, chyba
  że Przewodniczący Sejmiku wyrazi na to zgodę.

 5. O terminie i porządku dziennym posiedzenia komisji zawiadamia się członków
  komisji, Zarząd oraz inne zainteresowane osoby i instytucje.

 6. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno nastąpić co najmniej na trzy dni przed
  planowanym terminem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może
  zostać skrócony.

 7. Wszelkie decyzje komisja podejmuje w obecności co najmniej połowy swoich
  członków.

 8. Uchwały podejmowane przez komisje zapadają zwykłą większością głosów, w
  głosowaniu jawnym.


§ 44h. 1. Na wniosek komisji Sejmik może zwrócić się do Marszałka o przedstawienie
  informacji dotyczących prac Zarządu, Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich
  samorządowych jednostek organizacyjnych.

 2. W posiedzeniu komisji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz radni niebędący
  członkami komisji bez prawa stawiania wniosków oraz udziału w głosowaniu.

 3. W posiedzeniu komisji, na zaproszenie jej przewodniczącego, mogą uczestniczyć
  przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych, eksperci oraz inne osoby.

 4. Opinie i ekspertyzy sporządzone przez ekspertów mają jedynie znaczenie
  pomocnicze.

 5. Jeżeli udział zaproszonych osób, o których mowa w ust. 3 oraz sporządzenie
  opinii i ekspertyz przewidzianych w ust. 4 wiąże się z koniecznością dysponowania
  środkami budżetowymi Województwa, to decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd,
  na wniosek Przewodniczącego Sejmiku złożony w związku z inicjatywą przewodniczącego
  danej komisji.


§ 44i.


Przewodniczący komisji może zwrócić uwagę radnemu, który w wystąpieniu swoim odbiega od przedmiotu obrad komisji, przywołaniem radnego "do rzeczy". Po dwukrotnym przywołaniu radnego "do rzeczy" przewodniczący komisji może odebrać głos radnemu.


§ 44j. 1. Komisja uchwala wnioski, opinie, sprawozdania, a także projekty uchwał,
  rezolucji, deklaracji, apeli oraz oświadczeń Sejmiku. Komisja, w drodze uchwały,
  może przyjąć do wiadomości przedłożoną jej informację bądź stanowisko.

 2. Podjęte przez komisję wnioski przedstawione są przez przewodniczącego komisji
  Przewodniczącemu Sejmiku, który przesyła je do adresata.

 3. Odpowiedzi na uchwały komisji oraz informacje o przebiegu ich realizacji
  są rozpatrywane na posiedzeniach komisji.


§ 44k. 1. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne, którym przewodniczy jeden z przewodniczących
  komisji.

 2. Komisje obradujące wspólnie przyjmują uchwały zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy liczby członków każdej z uczestniczących w
  posiedzeniu komisji.


§ 44l. 1. W sprawach przekazanych komisji do rozpatrzenia komisje przedstawiają sprawozdania.

 2. Komisje wybierają ze swojego składu sprawozdawcę na posiedzenie Sejmiku,
  który przedstawia wnioski zawarte w sprawozdaniu komisji. Sprawozdanie powinno
  być przedstawione w sposób bezstronny.

 3. Komisje mogą ze swojego składu powoływać zespoły oraz podkomisje określając
  ich skład oraz zakres działania.


§ 44m. 1. Z przebiegu każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół.

 2. Protokół obejmuje szczegółowy zapis przebiegu posiedzenia oraz - w załącznikach
  - teksty przyjętych uchwał, sprawozdań i projektów, a także zestawienie poprawek
  zgłoszonych w formie pisemnej do projektu uchwały, teksty przedłożonych odpowiedzi,
  informacji i innych materiałów. Członek komisji, a także inna osoba zabierająca
  głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do protokołu; o przyjęciu lub odrzuceniu
  uwag decyduje komisja. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, uważa
  się za przyjęty. Protokół podpisuje przewodniczący prowadzący obrady. Protokół
  stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad komisji.

 3. Na zakończenie kadencji komisja sporządza sprawozdanie ze swojej działalności.

 4. Sprawozdanie komisji może być umieszczone w porządku dziennym posiedzenia
  Sejmiku.


§ 45. 1. Sejmik kontroluje działalność Zarządu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek
  organizacyjnych. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich
  klubów. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcjami Marszałka,
  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sejmiku oraz Wicemarszałka i członka
  Zarządu.

 3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do
  Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Wniosek
  ten podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.


§ 45a. 1. Komisja Rewizyjna podejmuje kontrolę zgodnie z planem zatwierdzonym przez
  Sejmik oraz wyłącznie na zlecenie Sejmiku jako kontrolę doraźną.

 2. W wypadkach, gdy problematyka zamierzonej kontroli wiąże się z przedmiotowym
  zakresem działania także innej komisji, kontrola taka może być podjęta we
  współdziałaniu z zainteresowaną komisją jako kontrola wspólna bądź przy udziale
  przedstawicieli takiej komisji.

 3. Sejmik określa zakres przeprowadzenia i przedmiot kontroli doraźnej oraz
  termin jej przeprowadzenia.

 4. Komisja składa przynajmniej raz w roku sprawozdanie ze swej działalności
  oraz każdorazowo na żądanie Sejmiku.

 5. Komisja w miarę potrzeb podejmuje współpracę z organami kontroli wewnętrznej
  i zewnętrznej.

 6. Szczegółowe zasady i tryb działania komisji oraz tryb dokonywania kontroli
  określa odrębna uchwała Sejmiku.


§ 45b. 1. Wyniki swych działań komisja przedstawia Sejmikowi w formie sprawozdań.

 2. Sprawozdanie powinno zawierać:

  1. zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem nieprawidłowości,

  2. wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości. 3. Przewodniczący Sejmiku udostępnia radnym sprawozdania, o których mowa w
  ust. 1.

§ 45c.

 1. Komisja Rewizyjna kieruje do Zarządu wystąpienia pokontrolne, zawierające uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości.
 2. Zarząd jest obowiązany w wyznaczonym terminie zawiadomić komisję o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu zaleceń.

§ 46

(skreślony)

§ 47.

 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
 2. Klub radnych może utworzyć co najmniej 4 radnych.
 3. O powstaniu klubu radnych jego członkowie powiadamiają na piśmie Przewodniczącego Sejmiku, podając nazwę klubu, skład oraz władze reprezentujące klub.
 4. W przypadku zmiany danych określonych w ust. 3 klub powiadamia na piśmie Przewodniczącego Sejmiku o zmianie.
 5. Zmniejszenie się liczby członków klubu poniżej określonej w ust. 2 powoduje rozwiązanie klubu. O fakcie rozwiązania klubu Przewodniczący Sejmiku informuje radnych na najbliższej sesji.
 6. Radny może należeć tylko do jednego klubu radnych.
 7. Zarząd zapewnia klubom radnych pomoc techniczną i organizacyjną. Rozdział VI MIENIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

§ 48.

 1. Mieniem Województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne.
 2. Wojewódzkimi osobami prawnymi, poza Województwem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez Województwo.
 3. Województwo jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia Województwa nie należącego do innych osób prawnych.

§ 49.

Prawa majątkowe Województwa, nie należące do innych wojewódzkich osób prawnych, wykonuje Zarząd.

§ 50.

 1. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
 2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Zarządu, wyrażona w formie uchwały.

§ 51.

 1. Oświadczenie woli w imieniu Województwa składają:
  1. Marszałek wraz z członkiem Zarządu,
  2. dwaj członkowie Zarządu,
  3. Marszałek i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik),
  4. jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik).
 2. Sejmik może udzielić Marszałkowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli innych niż określone w ust. 1.
 3. Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne, wymaga do jej skuteczności kontrasygnaty Skarbnika, lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. Skarbnik, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej jednak na pisemne polecenie Marszałka, informując równocześnie o tym Sejmik oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.
 5. Pisma wszczynające postępowanie sądowe oraz skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego podpisuje w imieniu Województwa Marszałek, w razie jego nieobecności jeden z wicemarszałków.

§ 52.

 1. Wojewódzkie osoby prawne samodzielnie decydują, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych, z tym, że nieodpłatne rozporządzenie mieniem oraz zbycie:
  1. nieruchomości służącej do powszechnego użytku lub bezpośredniego zaspokajania potrzeb publicznych,
  2. przedmiotów posiadających szczególną wartość naukową, historyczną, kulturalną lub przyrodniczą - wymaga zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały.
 2. Zgody Zarządu wymaga także zmiana przeznaczenia składników mienia określonego w ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 53.

 1. W przypadku zbycia przez Województwo lub inną wojewódzką osobę prawną przedmiotów posiadających szczególną wartość naukową, historyczną, kulturalną lub przyrodniczą Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu lub wykupu wykonywane na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Mienie nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa podlega, w przypadkach określonych w ust. 1, zwrotowi na jego rzecz, jeżeli uprawniony organ państwowy wystąpi z żądaniem zwrotu.

§ 54.

Województwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych wojewódzkich osób prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne wojewódzkie osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Województwa.

Rozdział VII

FINANSE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

§ 55.

Samorząd Województwa prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

§ 56.

Budżet Województwa jest planem finansowym obejmującym:

 1. planowane dochody i wydatki Województwa,
 2. źródła sfinansowania deficytu budżetowego,
 3. przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
 4. wydatki związane z wieloletnimi programami, w tym w szczególności inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie każdego z programów.

§ 57.

Zamieszczenie w budżecie Województwa wydatków na określone cele nie stanowi podstawy zobowiązań wobec osób trzecich oraz roszczeń osób trzecich wobec Województwa.

§ 58.

 1. Budżet Województwa jest uchwalany jako część uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany dalej "rokiem budżetowym".
 2. Sejmik ustala tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, określając w szczególności:
  1. terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu Województwa,
  2. obowiązki wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w toku prac nad projektem budżetu Województwa,
  3. wymaganą przez Sejmik szczegółowość projektu,
  4. materiały informacyjne, które Zarząd powinien przedstawić Sejmikowi, przedkładając projekt uchwały budżetowej.

§ 59.

 1. Uchwała budżetowa Województwa składa się z budżetu Województwa, ustaleń dotyczących spraw, które, na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 46, poz. 499, Nr 125, poz. 1368, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 145, poz. 1623, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1082) pozostawiono do uchwały Sejmiku oraz spraw wskazanych przez Sejmik w uchwale, o której mowa w § 58 ust. 2.
 2. Uchwała budżetowa może obejmować wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne jeżeli:
  1. dla każdego programu wieloletniego zostały przez Sejmik odrębnie określone:
   1. nazwa programu, jego cel i zadania, które będą finansowane z budżetu Województwa,
   2. jednostka organizacyjna wykonująca program lub też koordynująca wykonywanie programu,
   3. okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe,
   4. wysokość wydatków w poszczególnych latach realizacji programu,
  2. kolejne uchwały budżetowe będą obejmować nakłady na uruchomiony program w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie,
  3. zmiana kwot wydatków na realizację programu może być wyłącznie skutkiem odrębnych uchwał Sejmiku zmieniających zakres wykonywania tego programu lub wstrzymujących jego wykonywanie.

§ 60.

 1. Uchwałę budżetową Województwa podejmuje się przed rozpoczęciem roku budżetowego.
 2. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wskazanym w ust. 1 do czasu uchwalenia budżetu przez Sejmik, jednak nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt uchwały budżetowej przedłożonej Sejmikowi.
 3. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach ustala budżet Województwa w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały, o której mowa w ust. 1.
 4. W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, Sejmik może uchwalić prowizorium budżetowe Województwa na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.

§ 61.

 1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu Województwa, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji Zarządu.
 2. Zarząd przygotowuje i przedstawia Sejmikowi nie później niż 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:
  1. projekt budżetu Województwa uwzględniający zasady określone w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i 122, poz. 1315) oraz ustalenia Sejmiku, o których mowa w § 58 ust. 2 pkt 3,
  2. projekt ustaleń uchwały budżetowej, o których mowa w § 59 ust. 1,
  3. materiały informacyjne określone przez Sejmik w uchwale budżetowej.
 3. Bez zgody Zarządu Sejmik nie może wprowadzić w projekcie budżetu Województwa zmian powodujących zwiększenie wydatków i jednoczesne zwiększenie deficytu projektowanego budżetu Województwa albo zmian powodujących zwiększenie przewidywanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia nowych źródeł dochodów.

§ 62.

 1. Za prawidłowe wykonanie budżetu Województwa odpowiada Zarząd.
 2. Zarządowi przysługuje wyłączne prawo:
  1. projekt budżetu Województwa uwzględniający zasady określone w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, póz,. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 46, poz. 499, Nr 125, poz. 1368, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 145, poz. 1623, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1082) oraz ustalenia Sejmiku, o których mowa w § 58 ust. 2 pkt 3,
  2. emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielanych przez Sejmik,
  3. dokonywania wydatków budżetowych,
  4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie Województwa,
  5. dysponowania rezerwami budżetu Województwa,
  6. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

§ 63.

Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji samorządu Województwa jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany między innymi przez:

 1. zachowanie jawności debaty budżetowej,
 2. opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu Województwa,
 3. przedstawianie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Województwa.

§ 64.

(skreślony)

§ 65.

Dyspozycja środkami pieniężnymi Województwa jest oddzielona od jej kasowego wykonania.

Rozdział VIII

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WOJEWÓDZTWA

§ 66.

Sejmik uchwala "Priorytety współpracy zagranicznej Województwa", określające:

 1. główne cele współpracy zagranicznej,
 2. priorytety geograficzne przyszłej współpracy,
 3. zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych.

§ 67.

 1. Współpraca Województwa ze społecznościami regionalnymi innych państw prowadzona jest zgodnie z prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami, w granicach zadań i kompetencji Województwa.
 2. Województwo uczestniczy w działalności międzynarodowych instytucji regionalnych oraz jest w nich reprezentowane na zasadach określonych w porozumieniu zawartym przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego.

§ 68.

 1. Priorytety współpracy zagranicznej Województwa" mogą być uchwalane oraz inicjatywy zagraniczne Województwa, w tym w szczególności projekty umów o współpracy regionalnej, mogą być podejmowane za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych.
 2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku. 3. Uchwała oraz zawarte umowy o współpracy regionalnej, o których mowa w ust. 1, przesyłane są do ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Rozdział IX

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

§ 69.

 1. Na podstawie ustawy o samorządzie województwa oraz na podstawie upoważnień udzielonych w innych ustawach i w ich granicach Sejmik stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze Województwa Śląskiego lub jego części.
 2. Przewodniczący Sejmiku podpisuje akty prawa miejscowego, przyjęte przez Sejmik, niezwłocznie po ich uchwaleniu i kieruje je do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 3. Publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego podlega także uchwała budżetu Województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa.
 4. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Rozdział X PRZEPISY KOŃCOWE

§ 70.

Sejmik ustanawia, w drodze uchwały, herb i flagę Województwa.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

(skreślony)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

REGULAMIN ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Zarząd Województwa Śląskiego, zwany dalej "Zarządem", jest organem wykonawczym samorządu Województwa.
 2. Zarząd wykonuje zadania należące do samorządu Województwa, niezastrzeżone na rzecz Sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 3. Zarząd działa z zachowaniem zasady kolegialności.
 4. Ograniczenie kolegialności w działaniach Zarządu dopuszczalne jest jedynie na podstawie ustaw.

§ 2.

Tryb powołania i odwołania Zarządu w całości, jak i poszczególnych jego członków określa ustawa, o której mowa w § 2 pkt 2 Statutu.

§ 3.

W skład Zarządu wchodzą: - Marszałek Województwa, zwany dalej „Marszałkiem”, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu, - dwóch wicemarszałków Województwa, zwanych dalej „Wicemarszałkami”, - dwóch pozostałych członków Zarządu Województwa, zwanych dalej „Członkami Zarządu”.

II. Organizacja wewnętrzna Zarządu

§ 4.

 1. Pracę Zarządu organizuje Marszałek.
 2. Marszałek w szczególności:
  1. zwołuje posiedzenia Zarządu,
  2. ustala porządek obrad Zarządu i przewodniczy jego obradom,
  3. nadzoruje wykonanie uchwał Zarządu.

§ 5.

W przypadku nieobecności Marszałka zadania określone w § 4 ust. 2 przejmuje wyznaczony przez Marszałka członek Zarządu.

§ 6.

Zarząd dokonuje, w drodze uchwały, podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków Zarządu. III. Tryb pracy Zarządu

§ 7.

 1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 2. W posiedzeniach Zarządu i pracach uczestniczy, z głosem doradczym, Skarbnik Województwa.

§ 8.

Za przygotowanie projektów uchwał, decyzji i stanowisk Zarządu odpowiedzialne są osoby kierujące właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego.

§ 9.

 1. Projekty uchwał Sejmiku wnoszone przez Zarząd oraz uchwał Zarządu powinny być opracowane zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej obowiązującej przy redagowaniu aktów prawnych.
 2. Przed wniesieniem projektu uchwały pod obrady Zarządu przygotowujący projekt dokonuje niezbędnych uzgodnień merytorycznych i formalno-prawnych. Projekty uchwał, które wywołują skutki finansowe, opiniuje również Skarbnik Województwa.
 3. Zarząd określa, w drodze uchwały, szczegółowy tryb składania materiałów i przedstawienia ich na posiedzeniu Zarządu.

§ 10.

Przewodniczący może w toku obrad przekazać przewodniczenie posiedzeniu wyznaczonemu członkowi Zarządu.

§ 11.

Zarząd podejmuje uchwały, których treść stanowią rozstrzygnięcia w sprawach należących do kompetencji Zarządu lub stanowiska w sprawach incydentalnych.

§ 12.

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Marszałka.

§ 13.

 1. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, będący urzędowym zapisem przebiegu obrad oraz ustaleń i rozstrzygnięć podjętych przez Zarząd.
 2. Ponadto protokół w szczególności zawiera:
  1. datę oraz numer kolejny posiedzenia,
  2. określenie osoby przewodniczącego i uczestników obrad,
  3. ustalony porządek obrad,
  4. informacje o ewentualnej zmianie przewodniczącego posiedzenia w toku obrad.

§ 14.

Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu, a także w razie uczestnictwa – Skarbnik Województwa. VI. Współdziałanie z Sejmikiem

§ 15.

Członkowie Zarządu i Skarbnik Województwa przedstawiają Sejmikowi stanowisko Zarządu, w szczególności dotyczące:

 1. projektów uchwał Sejmiku,
 2. informacji i sprawozdań na temat uchwał Sejmiku powierzonych do wykonania Zarządowi,
 3. okresowych sprawozdań z działalności Zarządu,
 4. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

§ 16.

Członkowie Zarządu oraz Skarbnik Województwa współpracują z komisjami Sejmiku, zapewniając bieżące informowanie komisji o działaniach Zarządu podejmowanych w sprawach dotyczących problemów stanowiących zakres zadań komisji.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-12-2003 12:43:25
Ostatnia aktualizacja: Marta Murgot 03-07-2017 10:17:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713