Czas wygenerowania treści 2017-03-30 16:36:10

Dokument z dnia 22 września 2016 roku
SŁOWNIK SKRÓTÓW STOSOWANYCH W BIPBIP - Biuletyn Informacji Publicznych


Briefing - rodzaj konferencji prasowej, odprawa, zebranie instruktażowe


ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej


GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad


GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Główny BIP -biuletyn, prezentujący informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP.


IZ – Instytucja Zarządzająca


Jst – jednostka samorządu terytorialnego


NIK - Najwyższa Izba Kontroli


NGO - (wg. ONZ) organizacja pozarządowa


OM - oświadczenie majątkowe


PeUP - Platforma e-Usług Publicznych


RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska


Redakcja -Redakcja BIP UMWS


RIO - Regionalna Izba Obrachunkowa


RPO – Regionalny Program Operacyjny


SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej


SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Ufp – Ustawa o finansach publicznych


Udip - Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.)


UMWS - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta


Ustawa Pzp - USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


ZDW – Zarząd Dróg Wojewódzkich

Metryczka informacjiWprowadzenie: Agata Skwiercz 22-09-2016 11:26:27
Ostatnia aktualizacja: Agata Skwiercz 26-09-2016 08:39:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638