Czas wygenerowania treści 2018-02-18 02:27:19

Uchwała zarządu nr 553/31/V/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
w sprawie:
przyjęcia projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Na podstawie
art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm) oraz art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 17-04-2015 10:18:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713