Czas wygenerowania treści 2018-03-18 08:42:02


Numer ogłoszenia RR/03/17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 24-02-2017


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Regionalnego w Referacie komunikacji i promocji RPO WSL

w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia:1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 

niezbędne:

 

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe; preferowany kierunek studiów: dziennikarstwo, reklama, filologia polska, marketing, PR;
 3. doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego;
 4. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie województwa, o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o ochronie danych osobowych;
 5. znajomość dokumentów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Strategii komunikacji Regionalnego Progamu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-220, „Prosto o konkursach Funduszy Europejskich. Poradnik efektywnego pisania”, „Jak pisać o Funduszach Europejskich?”;
 6. znajomość języka angielskiego: poziom średniozaawansowany;
 7. biegła umiejętność obsługi komputera i Internetu;
 8. orientacja w rynku mediów i reklamy (weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 10. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 

 1. kreatywność, dynamiczność, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, umiejętność współpracy, umiejętność prezentacji, „lekkie pióro”;
 2. umiejętność pracy pod presją czasu;
 3. dobra organizacja pracy własnej;
 4. zdolność analitycznego myślenia i szybkiego wyciągania wniosków;
 5. odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, wysoka kultura osobista.

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

 1. redagowanie strony internetowej, w tym tworzenie i opracowanie tekstów;
 2. prowadzenie FaceBooka;
 3. tworzenie i redagowanie publikacji dot. RPO WSL, m.in. biuletynu;
 4. organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleń;
 5. organizowanie kampanii, działań w mediach, działań edukacyjnych oraz eventów;
 6. współpraca z beneficjentami RPO WSL w zakresie organizacji przedsięwzięć o charakterze promocyjnym;
 7. tworzenie szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia oraz współudział w całym procesie udzielania zamówień publicznych.

 

Odpowiedzialność za:

 

 1. rzetelną i terminową realizację zadań,
 2. przestrzeganie przepisów prawa

 

Zakres odpowiedzialności zostanie szczegółowy określony przez kierownika referatu po ustaleniu zakresu czynności nowozatrudnionego pracownika.

 

II. Warunki pracy

 

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

IV.  Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dwa lata doświadczenia zawodowego,
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Regionalnego (nr ogłoszenia RR/03/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 10.03.2017 r.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 

V. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

VI. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

VII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

VIII. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

IX.  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

X. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902)
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016, poz.1666 z późn. zm)

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

XI. Inne informacje:

Do pobrania:

· Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,

·  Wzór nr 1  - kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

· Wzór nr 2 - oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze (dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych),

· Wzór nr 3 - oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska kierownicze (dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi).

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Rozwoju Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 376).

 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Marszałek 24-02-2017 13:29:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713