Czas wygenerowania treści 2018-03-18 08:42:19


Numer ogłoszenia FS/05/17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 24-02-2017


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego w Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich

w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:

 


 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe magisterskie;
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pozyskiwania, realizowania, rozliczania projektów finansowych z funduszy Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego lub co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie informowania o funduszach Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego;
 4. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeksu pracy;
 5. znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy strukturalnych UE;
 6. znajomość dokumentów programowych funduszy Unii Europejskiej w zakresie perspektywy finansowej 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 7. biegła umiejętność obsługi komputera  w zakresie MS Office;
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 

 1. wysoka umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych;
 2. wysoka umiejętność pracy z klientem;
 3. umiejętność redagowania pism urzędowych;
 4. znajomość języka obcego;
 5. wysoka kultura osobista, szybkie przyswajanie wiedzy, wysoka komunikatywność, umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, systematyczność, dokładność, umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Zakres wykonywanych zadań :

 

 1. udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Unii Europejskiej  w ramach Polityki Spójności, w tym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
 2. informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach działającego Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
 3. gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa śląskiego;
 4. przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowania / realizacji projektów / rozliczania projektów;
 5. organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych / szkoleń dla beneficjentów / potencjalnych beneficjentów w zakresie ogólnych zasad i przepisów dotyczących aplikowania o środki z Funduszy Europejskich oraz realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich;
 6. organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych;
 7. przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych dla beneficjentów/ potencjalnych beneficjentów;
 8. przeprowadzanie działań informacyjnych wynikających z wniosku o przyznanie dotacji;
 9. współpraca z koordynatorem sieci PIFE w Polsce oraz z Lokalnymi Punktami Informacyjnymi w celu zapewnienia skuteczności systemu udzielania informacji;
 10. wybór Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie śląskim;
 11. promowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  w województwie oraz świadczonych przez nie usług;
 12. publikowanie materiałów informacyjnych na stronach internetowych związanych z działalnością sieci PIFE;
 13. udział w działaniach promocyjnych prowadzonych na potrzeby Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 14. koordynacja działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie oraz ich ocena, kontrola i monitoring;
 15. współpraca z innymi sieciami informacyjnymi, samorządami terytorialnymi, instytucjami w celu rozpowszechniania informacji o Funduszach Europejskich;
 16. inne zadania zlecone.

 

 

Odpowiedzialność za:

 

 1. przestrzeganie przepisów prawa;
 2. rzetelne, terminowe oraz zgodne z przepisami załatwianie spraw;
 3. przekazywanie rzetelnych i wyczerpujących informacji interesantom;
 4. dbałość o bezstronność działań;
 5. uczestnictwo w wystąpieniach publicznych;
 6. dbałość o jakość sporządzanej i przechowywanej dokumentacji;
 7. dbałość o poufność przetwarzanych informacji;
 8. współpraca z mediami;
 9. przestrzeganie terminów załatwiania powierzonych spraw.

 

II. Warunki pracy

 

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pozyskiwania, realizowania, rozliczania projektów finansowych z funduszy Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego lub co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie informowania o funduszach Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego (nr ogłoszenia FS/05/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 10.03.2017 r.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 

V.  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

 

VI.  Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

VII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

VIII.  Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

  

IX.  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

X. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902)
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016, poz.1666 z późn. zm)

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

XI.  Inne informacje: 


Do pobrania:

 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Marszałek 24-02-2017 13:44:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713