Czas wygenerowania treści 2018-01-20 02:08:03


Numer ogłoszenia KT/02/17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 03-03-2017


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji i Transportu w Referacie Drogownictwa

w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

I. Wymagania:

 

niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe; preferowany kierunek studiów: administracja, gospodarka nieruchomościami;
 3. staż pracy: co najmniej 3 lata stażu pracy;
 4. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 5. umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office m.in. Excel, Word, Microsoft Outlook;
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 

 1. dobra organizacja pracy własnej;
 2. umiejętność analitycznego myślenia;
 3. umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 4. odporność na stres;
 5. komunikatywność, otwartość, sumienność, rzetelność, systematyczność, wysoka kultura osobista.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 

 1. realizacja zadań związanych z udziałem w postępowaniach administracyjnych  i regulacją zobowiązań Zarządu Województwa Śląskiego  będących następstwem realizacji inwestycji drogowych na drogach wojewódzkich w trybie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 2. współudział w ocenie wniosków dotyczących wykupu tzw. resztówek w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 3. przygotowywanie umów oraz porozumień w sprawach dotyczących współfinansowania i  realizacji wypłat odszkodowań;
 4. udział w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem odszkodowań za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości wynikające z realizacji inwestycji drogowych.

 

 

Odpowiedzialność za:

 

 1. przestrzeganie przepisów prawa,
 2. rzetelną i terminową realizację zadań.

 

 

 III. Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

 

 IV.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz co najmniej 3-letni staż pracy;
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji i Transportu (nr ogłoszenia KT/02/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia 17.03.2017 r.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 

VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

 

VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

 X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902),
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016, poz.1666 z późn. zm.).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

XII. Inne informacje:

Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Rozwoju Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 376).

Metryczka informacjiWprowadzenie: Martyna Zambrowska 03-03-2017 10:36:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713