Czas wygenerowania treści 2018-03-18 08:42:37


Numer ogłoszenia RR/04/17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 10-03-2017


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Regionalnego w Referacie certyfikacji wydatków RPO WSL

w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

I. Wymagania:

 

niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe; preferowany kierunek studiów: rachunkowość, ekonomia, finanse, prawo i administracja;
 3. staż pracy: niewymagany;
 4. znajomość przepisów i ustaw: ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o finansach publicznych (dział I, dział IV), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (w szczególności Część IV), Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 5. znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na podstawie folderu: RPO bez tajemnic: http://rpo-promocja.slaskie.pl/ebooki/rpo_bez_tajemnic/ ;
 6. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, w szczególności wymagana  praktyczna znajomość aplikacji MS Excel;
 7. znajomość zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego;
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

dodatkowe:

 

 1. znajomość wytycznych Komisji Europejskiej dla państw członkowskich w zakresie sporządzania, analizy i zatwierdzania zestawień wydatków;
 2. znajomość wytycznych Komisji Europejskiej dla państw członkowskich dotyczących kwot wycofanych, kwot odzyskanych, kwot, które mają zostać odzyskane, oraz nieściągalnych należności;
 3. znajomość wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
 4. znajomość języka angielskiego;
 5. umiejętność pracy pod presją czasu, dobra organizacja pracy własnej, zdolność analitycznego myślenia i szybkiego wyciągania wniosków, odpowiedzialność, umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, wysoka kultura osobista, rzetelność.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji Instytucji Certyfikującej dla RPO WSL 2014-2020 m.in.:

 1. weryfikacja i przygotowanie danych niezbędnych do sporządzania wniosków o płatność do KE dla RPO WSL 2014-2020;
 2. przygotowanie wniosków o płatność do KE dla RPO WSL 2014-2020;
 3. weryfikacja kompletności, rzetelności i prawdziwości zestawień wydatków RPO WSL 2014-2020 przekazanych do KE;
 4. prowadzenie baz i analiz niezbędnych do procesu weryfikacji i sporządzania wniosków o płatność do KE dla RPO WSL 2014-2020;
 5. prowadzenie ewidencji kwot podlegających odzyskaniu oraz kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz poszczególnych operacji dla RPO WSL 2014-2020.

 

Odpowiedzialność za:

 1. rzetelną i terminową realizację zadań,
 2. przestrzeganie przepisów prawa.

 

Zakres odpowiedzialności zostanie szczegółowo określony przez kierownika referatu po ustaleniu zakresu czynności nowozatrudnionego pracownika.

 

II. Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 IV. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe i kwalifikacje,
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Regionalnego (nr ogłoszenia RR/04/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 24.03.2017 r.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 

V. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

 

VI. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

VII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

VIII. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.


IX. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

X. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902)
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016, poz.1666 z późn. zm)

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

XI. Inne informacje:

Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Rozwoju Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 376).

 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Martyna Zambrowska 10-03-2017 08:13:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713