Czas wygenerowania treści 2018-03-18 08:43:12


Numer ogłoszenia ZN/03/17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 10-03-2017


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

  

I. Wymagania:

 

niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe magisterskie;
 3. preferowany kierunek studiów: prawo, zarządzanie, ekonomia;
 4. staż pracy: co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym dopuszczalny 3 letni okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na ww. stanowisku oraz co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego;
 6. biegła znajomość komputera, w tym pakietu MS Office i urządzeń biurowych;
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 9. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 

 1. mile widziane doświadczenie w pracy związanej z realizacją zamówień publicznych,
 2. dobra umiejętność organizacji i koordynacji realizowanych zadań, komunikatywność, umiejętność pracy w stresie, rzetelność oraz terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień problemowych,
 3. wysoka kultura osobista, rzetelność, systematyczność, dokładność.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 

 1. Wykonywanie zadań i obowiązków wspólnych dla Dyrektorów Wydziałów zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 2. Kierowanie, organizacja i nadzór pracy wydziału zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i poleceniami Marszałka Województwa Śląskiego.
 3. Organizowanie wykonania zadań i kompetencji województwa w zakresie przyporządkowanym Wydziałowi.
 4. Kierowanie działalnością Wydziału, ustalenie zadań dla poszczególnych komórek i stanowisk oraz udzielanie wszechstronnej pomocy nowoprzyjętym pracownikom Wydziału w celu przygotowania ich do właściwego wykonywania obowiązków służbowych.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez pracowników Wydziału.
 6. Zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań Wydziału.
 7. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Instrukcji Kancelaryjnej i Instrukcji Archiwalnej w zakresie działalności podległego Wydziału.

 

 

Odpowiedzialność za:

 

 1. Terminowe i zgodne z prawem wykonanie zadań Wydziału.
 2. Przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów, będących podstawą wykonywania czynności służbowych.
 3. Przestrzeganie zarządzeń Marszałka Województwa Śląskiego, regulaminów, instrukcji, pism ogólnych, poleceń służbowych.
 4. Zaniedbania w wykonywaniu obowiązków pracowniczych na zajmowanym stanowisku.
 5. Zawinione szkody obciążające zakład pracy, w granicach odpowiedzialności osobistej.
 6. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w powierzonym zakresie.
 7. Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych.
 8. Wykonywanie budżetu zgodnie z odpowiednim podziałem klasyfikacji budżetowej oraz sprawdzanie go pod względem legalności, celowości i gospodarności.
 9. Szacowanie wartości zamówień, prawidłowe określenie rzeczowego zakresu przedmiotu zamówień i realizacja zawartych umów w zakresie zamówień publicznych w ramach zadań należących do właściwości Wydziału.

  

III. Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe magisterskie, kwalifikacje oraz co najmniej 5 letni staż pracy, w tym dopuszczalny 3 letni okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na ww. stanowisku oraz co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym potwierdzone zaświadczeniem o zatrudnieniu lub świadectwem pracy,
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia ZN/03/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia 24.03.2017 r.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 

VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

 

VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.


 X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902)
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016, poz.1666 z późn. zm.)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

XII. Inne informacje:

Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Rozwoju Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 376).

 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Martyna Zambrowska 10-03-2017 11:40:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713