Czas wygenerowania treści 2018-03-18 08:43:29


Numer ogłoszenia KA/01/17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 17-03-2017


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Kontroli

w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

I. Wymagania:

 

niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe; preferowany kierunek studiów: prawo, ekonomia, rachunkowość;
 3. staż pracy: co najmniej 5 lat stażu pracy;
 4. doświadczenie w pracy w kontroli instytucjonalnej w jednostkach samorządu terytorialnego;
 5. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 6. bardzo dobra znajomość programów Word, Excel i umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

dodatkowe:

 

 1. prawo jazdy kat. B;
 2. doświadczenie w organizowaniu pracy własnej i zespołu;
 3. kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.

 

 

  II.       Zakres wykonywanych zadań :

 

 1. przeprowadzanie kontroli w zakresie gospodarki finansowej w wojewódzkich jednostkach budżetowych i wojewódzkich osobach prawnych,
 2. przeprowadzanie czynności wyjaśniająco – sprawdzających w Urzędzie,
 3. sporządzanie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych i organów ścigania zawiadomień w zakresie naruszeń stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzanych przez Wydział Kontroli,
 4. dokonywanie analizy ustaleń kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz weryfikacja realizacji przez Wydziały zaleceń pokontrolnych,
 5. przeprowadzanie analiz w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.

 

 

III. Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe, kwalifikacje oraz co najmniej 5-letni staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w kontroli instytucjonalnej w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Kontroli (nr ogłoszenia KA/01/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia 03.04.2017 r.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 

VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

 

VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

 X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902),
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016, poz.1666 z późn. zm.).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

XII.        Inne informacje:

Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Rozwoju Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 376).

 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Martyna Zambrowska 17-03-2017 10:15:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713