Czas wygenerowania treści 2018-01-20 02:07:48


Numer ogłoszenia FR/04/17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 17-03-2017


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

I. Wymagania:

niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe;
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym umowy cywilnoprawne), preferowane doświadczenie w zakresie funduszy strukturalnych;                                              
 4. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
 5. znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;
 6. znajomość wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 7. znajomość dokumentów programowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 8. znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 10. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

dodatkowe:

 1. dobra organizacja pracy;
 2. umiejętność szybkiego wyciągania wniosków;
 3. zdolność analitycznego myślenia;
 4. samodzielność i inicjatywa;
 5. skuteczna komunikacja;
 6. umiejętność współpracy;
 7. komunikatywność, umiejętność zarządzania czasem, umiejętność sprawnej organizacji pracy, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 1. weryfikacja kompletności dokumentów, dostępnych środków oraz przygotowywanie umów/porozumień/decyzji o dofinansowaniu i ich aneksów,
 2. nadzór merytoryczny oraz weryfikacja zmian w ramach projektów, w tym m.in. analiza założeń czasowych realizacji projektu, weryfikacja podpisanych przez beneficjenta umów z wykonawcami pod względem kwalifikowalności kosztów,
 3. wykrywanie naruszeń prawa przez Beneficjentów i przekazywanie informacji do właściwych komórek organizacyjnych Wydziału.

 

III. Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe, kwalifikacje oraz co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym umowy cywilnoprawne), preferowane doświadczenie w zakresie funduszy strukturalnych,
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr ogłoszenia FR/04/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście  w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 03.04.2017 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.


VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

 

VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

 

VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902),
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016, poz.1666).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

XII. Inne informacje:

Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Rozwoju Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 376).

 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Martyna Zambrowska 17-03-2017 10:38:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Jerzy Solecki

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713