Czas wygenerowania treści 2018-04-23 05:51:52


Numer ogłoszenia FS/13/17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 23-06-2017


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:

 


 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe; preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie, marketing, socjologia;
 3. staż pracy: 5 lat stażu pracy w tym co najmniej 4 lata stażu pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw administracyjno-biurowych;
 4. mile widziane doświadczenie w rozliczeniach finansowo-księgowych;
 5. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 6. znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy strukturalnych;
 7. znajomość zasad funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 8. umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu;
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 11. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 

 

 1. znajomość metod zarządzania oraz organizacji pracy,
 2. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce  przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych regulacji dotyczących prowadzenia spraw organizacyjno-kadrowych dotyczących pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 4. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów Kodeksu cywilnego,
 5. odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


 1. Prowadzenie i nadzór nad sprawami organizacyjno-kadrowymi związanymi z zatrudnieniem pracowników Wydziału, w tym: monitorowanie planu zatrudnienia, monitorowanie systemu motywacyjnego, przygotowywanie projektu dokumentu: Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, ustalanie odpowiedniego poziomu i źródła finansowania wynagrodzeń.
 2. Koordynacja systemu udzielania pracownikom Wydziału FS upoważnień i pełnomocnictw przez Zarząd Województwa Śląskiego   oraz Marszałka we współpracy z Referatem postępowań administracyjnych i nieprawidłowości.
 3. Inne zadania zlecone. 

 

 

Odpowiedzialność za:

 

 

 • przestrzeganie przepisów prawa,
 • rzetelne, terminowe oraz zgodne z przepisami załatwianie spraw,
 • przekazywanie rzetelnych i wyczerpujących informacji interesantom,
 • dbałość o bezstronność działań,
 • dbałość o jakość sporządzanej i przechowywanej dokumentacji,
 • rzetelne działania monitorujące wydatkowanie środków,
 • dbałość o poufność przetwarzanych informacji.

 

 

III. Warunki pracy

 


Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 


V.    Wymagane dokumenty:

 


 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe, kwalifikacje oraz 5 lat stażu pracy potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 4 lata stażu pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw administracyjno-biurowych,
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego (nr ogłoszenia FS/13/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 11.07.2017 r.

 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 


VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

 

 

VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

 

 

VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

 

IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

 

X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

 

XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm)
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016, poz.1666 z późn. zm)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

XII. Inne informacje:

 


Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 372).

Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 23-06-2017 10:30:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713