Czas wygenerowania treści 2018-04-23 05:53:41


Numer ogłoszenia PK/02/17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 30-06-2017


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Kadr i Płac


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 2 osoby

 

 

I. Wymagania:

 

 

niezbędne:

 

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe magisterskie; preferowany kierunek studiów: prawo, ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi;
 3. staż pracy: 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowiskach ds. płac;
 4. znajomość przepisów i ustaw: Kodeksu pracy, o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej;
 5. biegła znajomość komputera, w tym pakietu MS Office m.in. Excel, Word, Microsoft Outlook oraz programu Płatnik;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 


 1. znajomość tworzenia listy płac z podziałem na różne źródła finansowania,
 2. odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


  1. Naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami.
  2. Obliczanie zasiłków chorobowych.
  3. Wyliczanie świadczeń o dochodach.
  4. Prowadzenie spraw komorniczych.
  5. Planowanie i realizacja budżetu.
  6. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z przepisami w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
  7. Sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  8. Sporządzanie rozliczeń i deklaracji ZUS, PFRON.

   

   

   III. Warunki pracy

    


   Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

    

    

   IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

    


   V.    Wymagane dokumenty:

    


   • list motywacyjny,
   • curriculum vitae (życiorys),
   • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz co najmniej 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowiskach ds. płac potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
   • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
   • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
   • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

    

    

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowiska urzędnicze w Wydziale Kadr i Płac (nr ogłoszenia PK/02/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice  ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

    

    

   Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 14.07.2017 r.

    

    

   Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

    


   VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

    

    

   VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

    

    

   VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

    

    

   IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

    

    

   X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

   Marszałek Województwa Śląskiego
   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
   40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

    

    

   XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

   • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn.zm.)
   • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016, poz.1666 z późn. zm.)

   Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

    

    

   XII. Inne informacje:

    


   Do pobrania:

   Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 372).

   Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 30-06-2017 12:08:26
   Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Nosal-Nowak

    
   O urzędzie

   Urząd Marszałkowski
   Województwa Śląskiego

   ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
   tel. centrala +48 (32) 20 78 888
   kancelaria@slaskie.pl

   kancelaria ogólna: parter, pok. 164
   poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

   NIP Województwa
   (rozliczenia): 954-277-00-64
   NIP Urzędu
   (spr. pracownicze): 954-22-60-713