Czas wygenerowania treści 2018-04-19 19:32:58


Numer ogłoszenia OS/03/17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 07-07-2017


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska w Referacie ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień - Międzywydziałowy Zespół zadaniowy w Częstochowie


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:

 


 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe II stopnia; preferowany kierunek studiów: ochrona środowiska, biologia, dendrologia, ornitologia, weterynaria;
 3. staż pracy: co najmniej 5 lat stażu pracy;
 4. znajomość przepisów i ustaw:  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj.:Dz. U. z 2016r.,poz.2134 z późn.zm.), z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.:Dz.U.z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.), prawo ochrony środowiska (tj.:Dz.U.z 2017 r., poz.519 z późn.zm.), z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj.:Dz.U.z 2017 r., poz.788), z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj.: Dz.U.z 2016 r., poz. 486 z późn.zm.), z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.:Dz.U.z 2016r.,poz. 353 z późn.zm).
 5. umiejętność obsługi pakietu MS Office;                               
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 


 1. dobra znajomość zagadnień dotyczących ochrony przyrody i środowiska;
 2. doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych;
 3. znajomość geograficznych systemów informatycznych i baz danych;
 4. prawo jazdy kat. B;
 5. rzetelność, samodzielność, dobra organizacja pracy, komunikatywność.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


 1. Prowadzenie postępowań mających na celu wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących własność miast na prawach powiatu, nieoddanych w wieczyste użytkowanie innym podmiotom.
 2. Analiza wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 3. Przeprowadzanie oględzin w terenie, zakończonych sporządzaniem protokołu.
 4. Naliczanie opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów.
 5. Przeprowadzanie oględzin drzew i krzewów stanowiących złomy i wywroty, zakończonych sporządzaniem odpowiedniego protokołu.

 

 

Odpowiedzialność za:

 


Zakres odpowiedzialności zostanie określony w zakresie obowiązków pracownika.

 

 

III. Warunki pracy

 


Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 


V.    Wymagane dokumenty:

 


 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe II stopnia oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5 lat stażu pracy  (potwierdzeniem stażu pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) są kopie świadectw pracy bądź zaświadczenia potwierdzające niniejsze zatrudnienie. W przypadku trwania stosunku pracy - zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia u danego pracodawcy),
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska (nr ogłoszenia OS/03/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście  w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 24.07.2017 r.

 


Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 


VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

 


VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

 

 

VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

 

IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

 

X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

 

XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902),
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016, poz.1666).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

XII. Inne informacje:

 

 


Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie naboru personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 372).

Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 07-07-2017 12:41:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713