Czas wygenerowania treści 2018-02-20 12:27:05


Numer ogłoszenia RR/09/17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 18-08-2017


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Regionalnego w Referacie Regionalnej Strategii Innowacji


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

okres zatrudnienia do dnia: 31.12.2022r.

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:

 


 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe; preferowany kierunek studiów: ekonomia, prawo i administracja, socjologia;
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego ( w tym w ramach umów cywilnoprawnych, preferowana praca związana z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich);
 4. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, o finansach publicznych, znajomość Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, znajomość Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020, znajomość zasad funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi I i III;
 5. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 6. umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu;
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 

 

 1. znajomość metodologii projektowej, zasad zarządzania projektem i zespołem projektowym oraz organizacji pracy,
 2. znajomość ustawy Prawo zamówień Publicznych,
 3. znajomość i umiejętność stosowania przepisów w obszarze pomocy publicznej i pomocy de minimis,
 4. umiejętność obsługi komputera (w tym MS Office) oraz obsługi urządzeń biurowych,
 5. umiejętność analizy tekstów, zdolność logicznego wnioskowania, rzetelność, dociekliwość, umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 6. umiejętność pracy pod presją czasu, dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, wysoka kultura osobista, samodzielność i komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, rzetelność, systematyczność.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


 1. Wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów wdrażanych przez Wydział RR w zakresie  sytemu innowacji w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz innych Programów, w tym współpracy transgranicznej.
 2. Prowadzenie monitoringu rzeczowo-finansowego projektów.
 3. Realizacja zadań w projektach.
 4. Bezpośredni kontakt z partnerami projektów, w celu usprawnienia ich realizacji i rozliczania.
 5. Opracowywanie prognoz, analiz i ekspertyz z zakresu systemu innowacji.
 6. Prowadzenie korespondencji z partnerami w zakresie realizacji projektów.
 7. Korespondencja z Instytucjami wdrażającymi w zakresie realizacji projektów.
 8. Inne zadania zlecone.

 

 

Odpowiedzialność za:

 


 1. rzetelną i terminową realizacją zadań,
 2. przestrzeganie przepisów prawa,
 3. dbałość o bezstronność działań,
 4. dbałość o jakość sporządzanej i przechowywanej dokumentacji.

Zakres odpowiedzialności zostanie szczegółowo określony przez kierownika referatu po ustaleniu czynności nowozatrudnionych pracowników.

 

 

III. Warunki pracy

 


Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 


V.    Wymagane dokumenty:

 


 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię), 
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (w tym w ramach umów cywilnoprawnych, preferowana praca związana z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich), (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań), 
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, 
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Regionalnego (nr ogłoszenia RR/09/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 05.09.2017 r.

                            

                                                         

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego  i rozmów kwalifikacyjnych.

 


VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

 


VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

 

 

VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

 

IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

 

X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

 

XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 1666 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

XII. Inne informacje:

 


Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 372). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 18-08-2017 10:36:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713