Czas wygenerowania treści 2018-02-20 12:28:11


Numer ogłoszenia PK/04/17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 25-08-2017


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Kadr i Płac


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:

 

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe; preferowany kierunek studiów: zarządzanie, ekonomia, administracja;
 3. staż pracy: co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji samorządowej;
 4. mile widziane doświadczenie w realizacji procedur związanych z naborami, służbą przygotowawczą, ocenami okresowymi pracowników;
 5. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, Kodeks pracy;
 6. umiejętność obsługi komputera, w zakresie MS Office m.in. Excel, Word, Microsoft Outlook;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 


 1. dobra organizacja pracy własnej,
 2. umiejętność analitycznego myślenia,
 3. umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 4. odporność na stres,
 5. komunikatywność, otwartość, sumienność, rzetelność, systematyczność, wysoka kultura osobista.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


 1. Realizacja zadań związanych z naborem pracowników: prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, wolne stanowiska kierowników jednostek podległych, przygotowanie ogłoszeń o naborze oraz ich umieszczenie w BIP i na tablicy ogłoszeń, sprawdzanie aplikacji kandydatów pod kątem spełnienia warunków formalnych zawartych w ogłoszeniu, przygotowywanie treści testów merytorycznych w zakresie Wydziału, ustalanie terminów testów merytorycznych i rozmów kwalifikacyjnych wraz z powiadamianiem kandydatów, obsługa procedury naboru podczas przeprowadzania testów merytorycznych i  rozmów kwalifikacyjnych, odpowiedzialność za prawidłowy obieg dokumentów związanych z procedurą, informowanie zainteresowanych o wynikach naboru, umieszczanie w BIP i na tablicy ogłoszeń informacji o naborze i wyborze kandydata, prowadzenie korespondencji i dotyczącej zasad naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, wolne stanowiska kierowników jednostek podległych.
 2. Organizacja i obsługa służby przygotowawczej nowozatrudnionych pracowników: przygotowywanie dokumentów dla uczestników służby przygotowawczej, organizacyjna obsługa procedury, techniczna obsługa egzaminów pisemnych i ustnych oraz ślubowania, redystrybucja dokumentów pomiędzy Wydziałami.
 3. Realizacja zadań związanych z oceną okresową pracowników Urzędu.
 4. Przygotowywanie i realizacja harmonogramu zamówień publicznych w ramach Wydziału.
 5. Pomoc przy organizacji inicjatyw.
 6. Archiwizacja dokumentów należących do spraw Referatu.

 

 

III.        Zakres odpowiedzialności:


 

 1. Terminowe i zgodne z prawem wykonanie zadań określonych w zakresie obowiązków.
 2. Przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności ustaw: o samorządzie województwa,  o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów, będących podstawą wykonywania czynności służbowych.
 3. Przestrzeganie zarządzeń Marszałka Województwa Śląskiego, regulaminów, instrukcji, pism ogólnych, poleceń służbowych.
 4. Zaniedbania w wykonywaniu obowiązków pracowniczych na zajmowanym stanowisku.
 5. Zawinione szkody obciążające zakład pracy, w granicach odpowiedzialności osobistej.
 6. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w powierzonym zakresie.
 7. Przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych.
 8. Wykonywanie budżetu zgodnie z odpowiednim podziałem klasyfikacji budżetowej oraz sprawdzanie go pod względem legalności, celowości i gospodarności.
 9. Przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz przepisów ppoż.

 

 

III. Warunki pracy

 


Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 


V.    Wymagane dokumenty:

 


 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji samorządowej (potwierdzeniem stażu pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) są kopie świadectw pracy bądź zaświadczenia potwierdzające niniejsze zatrudnienie. W przypadku trwania stosunku pracy - zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia u danego pracodawcy),
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Kadr i Płac (nr ogłoszenia PK/04/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice  ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 08.09.2017 r.

 


Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 


VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

 


VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

 

 

VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

 

IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

 

X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

 

XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 1666 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

XII. Inne informacje:

 


Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 372). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Haja 25-08-2017 10:34:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Nosal-Nowak

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713