Czas wygenerowania treści 2018-02-20 12:28:46


Numer ogłoszenia OR/10/17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 01-09-2017
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym
w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

    

  I.        Wymagania:

 

niezbędne:

 

a.    obywatelstwo polskie;

b.    wykształcenie: wyższe magisterskie , preferowany kierunek studiów: administracja publiczna;

c.    staż pracy: minimum 3 lata stażu pracy;

d.    znajomość przepisów ustaw:

-   o samorządzie województwa;

e.   doświadczenie dot. wdrażania i utrzymywania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z normą ISO 27001;

f.    umiejętność obsługi pakietu MS Office;

g.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

i.     zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

dodatkowe:

 

a.   doświadczenie związane z kwestiami dot. ochrony danych osobowych;

b.   doświadczenie związane z  kwestiami dot. bezpieczeństwa systemów informatycznych;

c.   uprawnienia auditora ISO 9001, ISO 27001;

d.   komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

 

Zakres wykonywanych zadań :

 

1.   Udział w pracach związanych z wdrażaniem i utrzymywaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z normą ISO 27001.

2.   Udział w procesach dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie.

3.   Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w powyższym zakresie.

4.   Praca w Systemie Obiegu Dokumentów, prowadzenie dokumentacji załatwianych spraw. 

 

 

    II.        Warunki pracy 

 

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

   III.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

   IV.        Wymagane dokumenty:

 

-          list motywacyjny,

-          curriculum vitae (życiorys),

-          kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-          kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe magisterskie oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),

-           kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata stażu pracy (potwierdzeniem stażu pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) są kopie świadectw pracy bądź zaświadczenia potwierdzające niniejsze zatrudnienie. W przypadku trwania stosunku pracy - zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia u danego pracodawcy),

-          kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie dot. wdrażania i utrzymywania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z normą ISO 27001,                                                                                                                                                                             

-          w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

-          oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

-          oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-          list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym (nr ogłoszenia OR/10/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 15.09.2017 r.

 

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 

      I.        Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

    II.        Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

   III.        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie po przeprowadzonym   i zakończonym naborze.

   IV.        Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

    V.        Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

   VI.        Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016, poz.1666 z późn. zm.)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 VII.        Inne informacje:

 

Do pobrania:

o   Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,

o   Wzór nr 1  - kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

o   Wzór nr 2 - oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze (dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych),

o   Wzór nr 3 - oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska kierownicze(dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi).

Dokumenty te dostępne są również w Referacie naboru personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 372). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Haja 01-09-2017 08:08:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713