Czas wygenerowania treści 2018-05-24 02:19:27


Numer ogłoszenia FS/01/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 19-01-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego w Referacie wsparcia projektów
w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

      I.        Wymagania:

 

1.  niezbędne:

 

a.   obywatelstwo polskie;

b.   wykształcenie: wyższe; preferowane kierunki studiów: prawo, ekonomia, zarządzanie, administracja, nauki społeczne;

c.    doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok (wynikające również z umów cywilno-prawnych);

d.    znajomość przepisów i ustaw o:

-    samorządzie województwa,

-    pracownikach samorządowych,

-    zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

-    zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w  perspektywie finansowej 2014-2020,

-    finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,

-    odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

e.    znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy strukturalnych;

f.    znajomość zasad funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

g.   umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu;

h.   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

j.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

2.    dodatkowe:

 

a.   preferowane  kierunkowe studia podyplomowe, specjalistyczne kursy i szkolenia;

b.  znajomość w stopniu bardzo dobrym pakietu MS Office;

c.  doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji;

 

Zakres wykonywanych zadań :

 

1)  Udzielenie informacji (konsultacje, szkolenia) o możliwościach wsparcia w ramach projektów  konkursowych i pozakonkursowych w obszarze: włączenie społeczne we współpracy  z Referatem Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich.

2)  Opracowywanie kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej RPO WSL 2014-2020: włączenie społeczne.

3)  Opracowywanie wytycznych do projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz zasad dotyczących ich realizacji w ramach osi priorytetowej RPO WSL 2014-2020: włączenie społeczne.

4)  Opracowywanie harmonogramów naborów wniosków, regulaminów konkursów dla projektów konkursowych oraz regulaminów naborów dla projektów pozakonkursowych w ramach osi priorytetowej RPO WSL 2014-2020:  włączenie społeczne.

5)  Opiniowanie założeń do projektów pozakonkursowych realizowanych przez wskazanych beneficjentów w ramach osi priorytetowej RPO WSL 2014-2020: włączenie społeczne.

6)  Ogłaszanie i przeprowadzanie naboru wniosków w ramach ścieżki  konkursowej
i pozakonkursowej w zakresie osi priorytetowej RPO WSL 2014-2020: włączenie społeczne.

7)  Przygotowanie oraz obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów w ramach ścieżki  konkursowej i pozakonkursowej w zakresie osi priorytetowej RPO WSL 2014-2020: włączenie społeczne.

8)  Ocena wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej RPO WSL 2014-2020: włączenie społeczne w tym wymogi formalne, ocena formalna i merytoryczna oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z procesem danego etapu oceny.

9)  Obsługa procesu negocjowania projektów w ramach osi priorytetowej RPO WSL 2014-2020: włączenie społeczne z beneficjentami.

10)   Opracowywanie projektów umów / uchwał / decyzji o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020: włączenie społeczne.

11)  Koordynacja spraw związanych z przedkładaniem do akceptacji Zarządu Województwa Kart Sprawy dotyczących pakietów aplikacyjnych w ramach naborów wniosków o dofinansowanie projektów oraz zatwierdzaniem list wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej wraz z kwotami dofinansowania, opracowanych przez IP RPO WSL w obszarze: rynku pracy.

12)  Obsługa procesu weryfikacji i przyjmowania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.

13)  Udział w analizie stanu wdrażania instrumentu ZIT/RIT oraz opiniowaniu Strategii ZIT/RIT   oraz jej aktualizacji.

14)  Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

15)  Inne zadania zlecone.

 

 

Odpowiedzialność za:

 

-   przestrzeganie przepisów prawa,

-   rzetelne, terminowe oraz zgodne z przepisami załatwianie spraw,

-   przekazywanie rzetelnych i wyczerpujących informacji interesantom,

-   dbałość o bezstronność działań,

-   dbałość o jakość sporządzanej i przechowywanej dokumentacji,

-   rzetelne działania monitorujące wydatkowanie środków,

-   dbałość o poufność przetwarzanych informacji

 

    II.        Warunki pracy 

 

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

 

   III.        W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

   IV.        Wymagane dokumenty:

 

-         list motywacyjny,

-         curriculum vitae (życiorys),

-         kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-         kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),

-         kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (wynikające również z umów cywilno-prawnych), (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań),

-         w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

-         oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

-         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-         oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-         list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego (nr ogłoszenia FS/01/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 05.02.2018 r.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego  i rozmów kwalifikacyjnych.

 

    V.       Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

   VI.        Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

 VII.        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie po przeprowadzonym   i zakończonym naborze.

VIII.        Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

   IX.        Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

    X.        Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902)

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016, poz.1666)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

   XI.        Inne informacje:

Do pobrania:

o   Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,

o   Wzór nr 1  - kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

o   Wzór nr 2 - oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze (dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych),

o   Wzór nr 3 - oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska kierownicze(dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi).

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377).

  

Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Haja 19-01-2018 11:14:37
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Koziarz 10-04-2018 15:21:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713