Czas wygenerowania treści 2018-05-24 02:18:40


Numer ogłoszenia DS/01/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 19-01-2018


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Dialogu


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:

 


 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe; preferowane kierunki studiów: administracja, filologia polska, public relations, socjologia;
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 lata w administracji publicznej;
 4. znajomość przepisów i ustaw o: samorządzie województwa, prawo prasowe, o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, o związkach zawodowych, o organizacjach pracodawców, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
 5. znajomość znowelizowanej europejskiej karty uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym;
 6. znajomość uchwały Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego;
 7. dobra znajomość pakietu biurowego MS Office;
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 

 

 1. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 2. doświadczenie w redagowaniu pism oraz przygotowywaniu informacji do publikacji na stronach internetowych i w mediach społecznościowych,
 3. dobra organizacja pracy,
 4. zdolność analitycznego myślenia,
 5. samodzielność i inicjatywa,
 6. skuteczna komunikacja,
 7. umiejętność współpracy,
 8. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność zarządzania czasem, odpowiedzialność, rozsądek, takt, mądrość, lojalność, wyrozumiałość.

 


II. Zakres wykonywanych zadań :

 


 1. Prowadzenie spraw z zakresu dialogu społecznego (w tym organizowanie mediacji, negocjacji i misji dobrej woli).
 2. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dot. funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego .oraz jej zespołów roboczych.
 3. Monitorowanie sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie.
 4. Współpraca z organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców.
 5. Opracowywanie projektów uchwał, stanowisk, wystąpień, opinii, apeli WRDS.
 6. Prowadzenie strony internetowej WRDS.
 7. Prowadzenie strony internetowej i mediów społecznościowych NGO, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Sejmiku Młodzieżowego.
 8. Organizowanie spotkań Sejmiku Młodzieżowego.
 9. Organizowanie wydarzeń mających na celu promocję Sejmiku Młodzieżowego oraz społeczeństwa obywatelskiego.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców województwa.

 

 

Odpowiedzialność za:

 

 

 1. Terminowe i zgodne z prawem wykonanie zadań.
 2. Przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności ustaw: o samorządzie województwa,  o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów, będących podstawą wykonywania czynności służbowych.
 3. Przestrzeganie zarządzeń Marszałka Województwa Śląskiego, regulaminów, instrukcji, pism ogólnych, poleceń służbowych.
 4. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w powierzonym zakresie.
 5. Przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych.
 6. Wykonywanie budżetu zgodnie z odpowiednim podziałem klasyfikacji budżetowej oraz sprawdzanie go pod względem legalności, celowości i gospodarności.
 7. Przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz przepisów ppoż.

 

 

III. Warunki pracy

 


Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 


V.    Wymagane dokumenty:

 


 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 lata w administracji publicznej (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań),
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie

 


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Dialogu (nr ogłoszenia DS/01/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 02.02.2018 r.

 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 


VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

 

 

VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

 

 

VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

 

IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

 

X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 1666 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

XII. Inne informacje:

 


Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 19-01-2018 11:39:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Katarzyna Kuczyńska-Budka

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713