Czas wygenerowania treści 2018-05-24 02:17:53


Numer ogłoszenia ZN/01/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 26-01-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Dyrektora w Wydziale Zamówień Publicznych
w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

    I.       Wymagania:

 

1.   niezbędne:

 

a.   obywatelstwo polskie;

b.   wykształcenie: wyższe magisterskie; preferowany kierunek studiów: prawo, zarządzanie, ekonomia;

c.   staż pracy: co najmniej 8 lat stażu pracy, w tym dopuszczalny 3 letni okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na ww. stanowisku;

d.   doświadczenie w pracy związanej z realizacją zamówień publicznych;

e.   znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego;

f.    biegła znajomość komputera, w tym pakietu MS Office i urządzeń biurowych;

g.   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h.   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

i.    niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

j.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

2.   dodatkowe:

 

a.   dobra umiejętność organizacji i koordynacji realizowanych zadań,

b.   komunikatywność, umiejętność pracy w stresie, rzetelność oraz terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień problemowych, otwartość na działania innowacyjne, kreatywność,

c.   wysoka kultura osobista, rzetelność, systematyczność, dokładność.

 

 

  II.       Zakres wykonywanych zadań :

 

1.    Wykonywanie zadań i obowiązków wspólnych dla Dyrektorów Wydziałów zawartych
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

2.    Kierowanie, organizacja i nadzór pracy wydziału zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i poleceniami Marszałka Województwa Śląskiego.

3.    Organizowanie wykonania zadań i kompetencji województwa w zakresie przyporządkowanym Wydziałowi.

4.    Kierowanie działalnością Wydziału, ustalenie zadań dla poszczególnych komórek i stanowisk oraz udzielanie wszechstronnej pomocy nowoprzyjętym pracownikom Wydziału w celu przygotowania ich do właściwego wykonywania obowiązków służbowych.

5.    Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez pracowników Wydziału.

6.    Zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań Wydziału.

7.    Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Instrukcji Kancelaryjnej i Instrukcji Archiwalnej w zakresie działalności podległego Wydziału.

 

 

Odpowiedzialność za:

 

1.    Terminowe i zgodne z prawem wykonanie zadań Wydziału.

2.    Przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności ustaw:
o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów, będących podstawą wykonywania czynności służbowych.

3.    Przestrzeganie zarządzeń Marszałka Województwa Śląskiego, regulaminów, instrukcji, pism ogólnych, poleceń służbowych.

4.    Zaniedbania w wykonywaniu obowiązków pracowniczych na zajmowanym stanowisku.

5.    Zawinione szkody obciążające zakład pracy, w granicach odpowiedzialności osobistej.

6.    Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w powierzonym zakresie.

7.    Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych.

8.    Wykonywanie budżetu zgodnie z odpowiednim podziałem klasyfikacji budżetowej oraz sprawdzanie go pod względem legalności, celowości i gospodarności.

9.    Szacowanie wartości zamówień, prawidłowe określenie rzeczowego zakresu przedmiotu zamówień i realizacja zawartych umów w zakresie zamówień publicznych w ramach zadań należących do właściwości Wydziału.

 

 III.       Warunki pracy 

 

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

 

 IV.       W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

  V.       Wymagane dokumenty:

-         list motywacyjny,

-         curriculum vitae (życiorys),

-         kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-         kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe magisterskie oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),

-         kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 8 lat stażu pracy, w tym dopuszczalny 3 letni okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na ww. stanowisku (potwierdzeniem stażu pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) są kopie świadectw pracy bądź zaświadczenia potwierdzające niniejsze zatrudnienie. W przypadku trwania stosunku pracy - zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia u danego pracodawcy),    

-        kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy związanej z realizacją zamówień publicznych, (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska   i opisu wykonywanych zadań),                                                                                                                                                                                        

-         oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

-         oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-         oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

-         oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-        list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Wydziale Zamówień Publicznych  (nr ogłoszenia ZN/01/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście  w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 12.02.2018 r.

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

VI.       Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

VII.        Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

VIII.        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

IX.        Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

X.        Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 XI.        Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

-        ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902)

-        ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018, poz.108)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

   XII.        Inne informacje:

Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru  Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377).

 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Haja 26-01-2018 10:09:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713