Czas wygenerowania treści 2018-05-24 02:17:36


Numer ogłoszenia FS/02/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 26-01-2018


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego w Referacie realizacji projektów


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:

 


 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe; preferowane kierunki studiów: zarządzanie, prawo, ekonomia, socjologia, europeistyka;
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (w tym również umowy cywilnoprawne);
 4. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 5. znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy strukturalnych;
 6. znajomość zasad funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 7. umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu;
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 

 

 1. preferowane  kierunkowe studia podyplomowe, specjalistyczne kursy i szkolenia;
 2. znajomość metodologii projektowej i zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej; 
 3. znajomość metod zarządzania projektem i zespołem projektowym oraz organizacji pracy (z uwzględnieniem charakteru pracy administracji publicznej);
 4. znajomość w stopniu bardzo dobrym pakietu MS Office;
 5. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 6. odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


Wykonywanie zadań wynikających z uchwał o dofinansowanie projektu pozakonkursowego: „Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja”, w tym w szczególności: realizacja projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem, harmonogramem i szczegółowym budżetem projektu,  przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu,  przede wszystkim:

 • bieżąca obsługa uczniów pod względem merytorycznym;
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów merytorycznych związanych ze wsparciem stypendialnym;
 • przygotowywanie umów stypendialnych (aneksów do nich) oraz terminowa realizacja procesu ich zawierania;
 • bieżąca obsługa stypendystów;
 • przygotowywanie umów dot. sprawowania opieki dydaktycznej oraz dokumentów niezbędnych do ich zawarcia, a także terminowa realizacja procesu zawierania tych umów;
 • przygotowywanie merytorycznej dokumentacji celem sporządzenia listy wypłat stypendium oraz list wypłat dotyczących opiekunów dydaktycznych;
 • merytoryczna weryfikacja sprawozdań z realizacji Planów Rozwoju Ucznia;
 • merytoryczna wstępna weryfikacja rachunków opiekunów dydaktycznych;
 • tworzenie i obsługa niezbędnych baz danych projektowych;
 • współdziałanie z pozostałymi referatami Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego w celu właściwej realizacji powierzonych zadań;
 • przechowywanie i udostępnianie dokumentacji stypendystów.

 

 

Odpowiedzialność za:

 

 

 • przestrzeganie przepisów prawa,
 • rzetelne, terminowe oraz zgodne z przepisami załatwianie spraw,
 • przekazywanie rzetelnych i wyczerpujących informacji interesantom,
 • dbałość o bezstronność działań,
 • dbałość o jakość sporządzanej i przechowywanej dokumentacji,
 • rzetelne działania monitorujące wydatkowanie środków,
 • dbałość o poufność przetwarzanych informacji.

 

 

III. Warunki pracy

 


Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 


V.    Wymagane dokumenty:

 


 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię), 
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (w tym również umowy cywilnoprawne), (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań),
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego (nr ogłoszenia FS/02/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 12.02.2018 r.

 


Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego  i rozmów kwalifikacyjnych.

 


VI.  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

 


VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

 

 

VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

 

IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

 

X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

 

XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

XII. Inne informacje:

 


Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 26-01-2018 10:45:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713