Czas wygenerowania treści 2018-05-24 02:18:25


Numer ogłoszenia FR/01/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 02-02-2018


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Referacie rozliczania wydatków


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 2 osoby

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:

 


 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe;
 3. doświadczenie zawodowe: preferowany min. 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym umowy cywilnoprawne), preferowane doświadczenie w zakresie funduszy strukturalnych;
 4. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o finansach publicznych (gospodarowanie środkami publicznymi i odzyskania środków), o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 5. znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 6. bardzo dobra znajomość pakietu biurowego MS Office;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 


 1. dobra organizacja pracy,
 2. umiejętności analityczne i planistyczne,
 3. umiejętność pracy w zespole       
 4. dokładność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


  1. Formalno-merytoryczna oraz finansowo-rachunkowa weryfikacja wniosków o płatność, w tym weryfikacja dokumentów finansowych pod kątem kwalifikowalności poniesionych wydatków.
  2. Formalno-merytoryczna oraz finansowo-rachunkowa weryfikacja dokumentów koniecznych do określenia kwalifikowalności poniesionych wydatków.
  3. Weryfikacja wniosków sprawozdawczych oraz wniosków o płatność w części sprawozdawczej oraz przygotowanie działań w oparciu o uzyskane w tym zakresie informacje lub przekazanie stosownych informacji do innych referatów.
  4. Weryfikacja wartości osiąganych wskaźników projektu w stosunku do założonych na podstawie danych zawartych w dokumentach złożonych do wniosków o płatność. W przypadku wystąpienia rozbieżności przekazywanie informacji o nich właściwym komórkom Wydziału celem ustalenia wpływu rozbieżności na wysokość kosztów kwalifikowalnych i cel projektu.
  5. Weryfikacja wniosków o płatność zaliczkową.
  6. Sporządzanie list sprawdzających z przeprowadzonej weryfikacji wniosków.
  7. Analizowanie oraz uwzględnianie, do celów weryfikacji wydatków, uzyskanych informacji o nieprawidłowościach w ramach RPO WSL.
  8. Analizowanie oraz uwzględnianie, do celów weryfikacji wydatków, uzyskanych wyników kontroli przeprowadzonych przez uprawnione podmioty w ramach RPO WSL.
  9. Analizowanie i weryfikacja prawidłowości wartości nakładanych korekt finansowych i kontrola ich usuwania.
  10. Analizowanie danych w ramach rejestru obciążeń na projekcie i ich uwzględnianie w procesie weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność.
  11. Naliczanie odsetek od kwot, które beneficjent jest zobowiązany zwrócić w przypadkach wyrażenia zgody przez Beneficjenta na dokonanie potrącenia z kolejnych płatności.
  12. Analizowanie, wyjaśnianie i monitorowanie, dokonywanych przez beneficjentów zwrotów ze środków europejskich oraz współfinansowania krajowego.
  13. Sporządzanie, sprawdzanie i akceptowanie dokumentacji dotyczącej kwot należnych beneficjentom.
  14. Stwierdzanie wystąpienia nieprawidłowości w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
  15. Prowadzenie i monitorowanie postępowania zmierzającego do usunięcia nieprawidłowości.
  16. Sporządzanie dokumentów wskazujących wartość nakładanych korekt finansowych wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości.
  17. Opracowanie i wszczynanie spraw polegających na odzyskaniu środków od beneficjentów.

   

   

   III. Warunki pracy

    


   Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

    

    

   IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

    


   V.    Wymagane dokumenty:

    


   • list motywacyjny,
   • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię), 
   • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
   • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
   • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
   • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

    

    

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowiska urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr ogłoszenia FR/01/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście  w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

    

    

   Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 19.02.2018 r.

    


   Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

    

    

   Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

    


   VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

    


   VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

    

    

   VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

    

    

   IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

    

    

   X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

   Marszałek Województwa Śląskiego
   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
   40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

    

    

   XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

   • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018, poz.108).
   • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

   Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

    

    

   XII. Inne informacje:

    


   Do pobrania:

   Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377).    

   Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 02-02-2018 08:17:55
   Odpowiedzialny merytorycznie: Jerzy Solecki

    
   O urzędzie

   Urząd Marszałkowski
   Województwa Śląskiego

   ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
   tel. centrala +48 (32) 20 78 888
   kancelaria@slaskie.pl

   kancelaria ogólna: parter, pok. 164
   poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

   NIP Województwa
   (rozliczenia): 954-277-00-64
   NIP Urzędu
   (spr. pracownicze): 954-22-60-713