Czas wygenerowania treści 2018-03-24 06:49:41


Numer ogłoszenia FS/03/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 16-02-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego w Referacie wdrażania ZIT - obecna nazwa: Referat wdrażania projektów
w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 2 osoby

    

  I.   Wymagania:

 

1.  niezbędne:

 

a.   obywatelstwo polskie;

b.   wykształcenie: wyższe; preferowane kierunki studiów: administracja; ekonomia; europeistyka; finanse i rachunkowość; prawo; zarządzanie;

c.    doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok (wynikające również z umów cywilno-prawnych). Mile widziane doświadczenie przy projektach współfinansowanych   z funduszy Unii Europejskiej;

d.    znajomość przepisów i ustaw:

•o samorządzie województwa,

•o pracownikach samorządowych,

•o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

•o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

•o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,

•o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

e.   znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy strukturalnych;

f.    znajomość zasad funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

g.   znajomość w stopniu bardzo dobrym pakietu MS Office;

h.      umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu;

i.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

k.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

2.    dodatkowe:

 

a.   preferowane  kierunkowe studia podyplomowe, specjalistyczne kursy i szkolenia;

b.   doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji, 

c. odpowiedzialność, samodzielność i inicjatywa, komunikatywność, dobra organizacja pracy ,umiejętność pracy w zespole, umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Zakres wykonywanych zadań :

 

1)     Wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad realizacją projektów, w szczególności  wdrażanych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych lub Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej EFS oraz  prawidłowością realizacji umów / uchwał / decyzji o dofinansowaniu tych projektów;

2)     Rozliczanie projektów wdrażanych w ramach RPO WSL, w szczególności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych lub Regionalnych Inwestycji Terytorialnych  w ramach RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej EFS, prowadzenie monitoringu rzeczowo-finansowego, opiniowanie i zatwierdzanie zmian wprowadzanych do projektów oraz bezpośredni kontakt z beneficjentami w celu usprawnienia procesu realizacji i rozliczania projektów;

3)     Przekazywanie zgłoszeń o wykryciu nieprawidłowości w ramach projektów do Referatu postępowań administracyjnych i procedur;

4)     Przygotowywanie i przekazywanie kart informacyjnych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków przyznanych w ramach RPO do Referatu postępowań administracyjnych i procedur; 

5)     Przygotowywanie aneksów do umów / zmian do uchwał lub decyzji o dofinansowaniu projektów w szczególności  wdrażanych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych lub Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej EFS oraz obsługa procesu ich podpisywania / uchwalania / wydawania, w tym obsługa procesu przyjmowania zabezpieczeń realizacji projektu; 

6)     Formułowanie wezwań do zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne;

7)     Monitoring postępu rzeczowo - finansowego projektów, za obsługę których odpowiedzialny jest Referat;

8)     Zbieranie i analiza danych dla potrzeb prowadzenia sprawozdawczości;

9)     Przygotowywanie informacji niezbędnych dla sporządzenia sprawozdań okresowych / rocznych / końcowych z realizacji działań powierzonych Referatowi w zakresie wdrażania RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej EFS;

10)  Opracowywanie prognoz, analiz i ekspertyz z zakresu monitorowania projektów, za obsługę których odpowiedzialny jest Referat;

11)  Prowadzenie korespondencji z podmiotami zaangażowanymi w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020 w zakresie sprawozdawczości;

12)  Przygotowywanie umów oraz aneksów do umów o przeniesieniu praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektów,  których realizację nadzoruje Referat oraz obsługa procesu ich podpisywania;

13)  Udział w procesie prognozowania stanu płatności w ramach wdrażanych działań;

14)  Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania poświadczenia i deklaracji wydatków w ramach RPO WSL 2014-2020;

15)  Obsługa procesu wydawania zabezpieczeń realizacji projektów złożonych w ramach RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej EFS;

16)  Pozyskiwanie od Beneficjentów RPO WSL i weryfikacja dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie, w ramach projektów,  zamówień publicznych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

17)  Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego;

18)  Inne zadania zlecone. 

 

 

Odpowiedzialność za:

 

·         przestrzeganie przepisów prawa, uchwał, zarządzeń Marszałka WSL, decyzji administracyjnych stanowiących przedmiot działania komórki;

·         rzetelne, terminowe oraz zgodne z przepisami załatwianie spraw oraz przyjmowanie stron i załatwianie interesantów;

·         dbałość o bezstronność działań;

·         dbałość o jakość sporządzanej i przechowywanej dokumentacji;

·         rzetelne wydatkowanie środków wg zasady legalności, celowości i gospodarności; dbałość o poufność przetwarzanych informacji, przestrzeganie zasad ustawy o ochronie danych osobowych oraz zachowanie w tajemnicy informacji prawem chronionej.

 

    II.        Warunki pracy 

 

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

 

   III.        W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

   IV.        Wymagane dokumenty:

 

-         list motywacyjny,

-         kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-         kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),

-         kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym również umowy cywilnoprawne), (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań),

-         w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

-         oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

-         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-         oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-         list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowiska urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego (nr ogłoszenia FS/03/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 05.03.2018 r.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego  i rozmów kwalifikacyjnych.

 

VI.          Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

 V.        Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

 VI.        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie po przeprowadzonym   i zakończonym naborze.

 VII.        Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

VIII.        Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

   IX.        Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902)

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

XII. Inne informacje:

Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Haja 16-02-2018 10:05:54
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Koziarz 26-02-2018 12:02:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713