Czas wygenerowania treści 2018-03-24 06:47:37


Numer ogłoszenia KT/01/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 16-02-2018


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji i Transportu w Referacie ds. organizacji transportu publicznego


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:

 


 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: minimum średnie;
 3. staż pracy: co najmniej 7 lat stażu pracy, w tym co najmniej 5 lat w przedsiębiorstwie kolejowym;
 4. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie województwa, o publicznym transporcie zbiorowym, o transporcie kolejowym;
 5. znajomość rozporządzenia (WE)1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007;
 6. ogólna znajomość sieci połączeń kolejowych na terenie Województwa Śląskiego;
 7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office;
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

  dodatkowe:

   


  1. znajomość rozporządzeń: Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej, Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
  2. doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach kolejowych,
  3. umiejętność czytania wykresów ruchu kolejowego,
  4. znajomość zasad tworzenia obiegów taboru,
  5. komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętności analityczne.

   

   

   II. Zakres wykonywanych zadań :

    


    1. Przygotowywanie projektów kolejnych rocznych rozkładów jazdy pociągów, których organizatorem jest Województwo Śląskie oraz przygotowywanie ich korekt w zależności od potrzeb.
    2. Współpraca z operatorami oraz przedstawicielami województw ościennych w zakresie oferty rozkładowej.
    3. Analiza kosztów działalności operatorów realizujących usługi przewozowe na rzecz Województwa Śląskiego.
    4. Opiniowanie projektów dotyczących modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej.

     

     

    Odpowiedzialność za:

     


    Pracownik będzie odpowiedzialny za przygotowywanie oferty połączeń kolejowych oraz nadzór nad jej realizacją przez operatorów.

     

     

     III. Warunki pracy

      


     Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

      

      

     IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

      


     V.    Wymagane dokumenty:

      


     • list motywacyjny,
     • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
     • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie średnie (potwierdzeniem wykształcenia średniego jest kopia świadectwa maturalnego), 
     • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 7 lat stażu pracy, w tym co najmniej 5 lat w przedsiębiorstwie kolejowym, (potwierdzeniem stażu pracy(na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) są kopie świadectw pracy bądź zaświadczenia potwierdzające niniejsze zatrudnienie. W przypadku trwania stosunku pracy - zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia u danego pracodawcy),
     • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
     • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
     • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
     • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
     • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

      

      

     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji i Transportu (nr ogłoszenia KT/01/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

      

      

     Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 05.03.2018r.

      

      

     Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisanych kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

      

      

     Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

      


     VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

      


     VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

      

      

     VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

      

      

     IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

      

      

     X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

     Marszałek Województwa Śląskiego
     Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
     40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

      

      

     XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

     • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 1666 z późn. zm.)
     • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

     Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

      

      

     XII. Inne informacje:

      


     Do pobrania:

     Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377).      

     Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 16-02-2018 10:07:03
     Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

      
     O urzędzie

     Urząd Marszałkowski
     Województwa Śląskiego

     ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
     tel. centrala +48 (32) 20 78 888
     kancelaria@slaskie.pl

     kancelaria ogólna: parter, pok. 164
     poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

     NIP Województwa
     (rozliczenia): 954-277-00-64
     NIP Urzędu
     (spr. pracownicze): 954-22-60-713