Czas wygenerowania treści 2018-03-24 06:50:04


Numer ogłoszenia OS/02/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 23-02-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska w Referacie ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień
w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

      I.        Wymagania:

1.niezbędne:

a.    obywatelstwo polskie;

b.    wykształcenie: wyższe II stopnia,  preferowane kierunki studiów: leśnictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska i pokrewne;

c.    doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego; w tym. doświadczenie zawodowe związane z realizacją zadań z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych;

d.   znajomość przepisów ustaw o :

-    samorządzie województwa,

-   z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zmianami), ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519) - ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną przyrody;

-  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257); ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.);                           

e.   znajomość zagadnień z zakresu ochrony przyrody;

f.    znajomość gatunków drzew i krzewów, umiejętność rozpoznawania gatunków po korze, liściach i pąkach;

g.   umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera w zakresie MS Office;

h.   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

j.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

2.    dodatkowe:

 

1.    rzetelność, samodzielność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętności analityczne, umiejętność współpracy w grupie;

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 

1)  Prowadzenie postępowań mających na celu wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących własność miast na prawach powiatu, nieoddanych w wieczyste użytkowanie innym podmiotom.

2)     Analiza wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

3)     Przeprowadzanie oględzin w terenie, zakończonych sporządzeniem protokołu.

4)     Naliczanie opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia oraz za zniszczenie  i uszkodzenie drzew i krzewów .

5)     Przeprowadzanie oględzin drzew i krzewów stanowiących złomy i wywroty, zakończonych sporządzeniem odpowiedniego protokołu.

6)     Przygotowanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań referatu.

7)     Współpraca z organami zewnętrznymi w związku z prowadzonym postępowaniem dot. wycinki drzew i krzewów.

8)     Przygotowanie dokumentacji do udostępnieniu informacji o środowisku.

9)     Występowaniem do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie środowiska.

10)  Rejestracja poczty przychodzącej z zakresu zadań referatu.

11)   Przygotowywanie Kart spraw i projektów uchwał Zarządu oraz Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

 

Odpowiedzialność za:

 

Zakres odpowiedzialności zostanie określony w zakresie obowiązków pracownika.

 

    III.   Warunki pracy

 

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

   IV.   Wymagane dokumenty:


-       list motywacyjny,

-       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-       kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe II stopnia (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię), 

-    kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań),

-    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe związane z realizacją zadań z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień,

-    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych,

-    w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

-    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

-    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-    oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-     list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska (nr ogłoszenia OS/02/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 12.03.2018r.

 

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisanych kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 

    V.    Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

 

   VI.   Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

 

 VII.   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie po przeprowadzonym   i zakończonym naborze.

 

VIII.    Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

   IX.     Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

    X.    Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018, poz.108).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

XI. Inne informacje:

Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Haja 23-02-2018 09:29:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713