Czas wygenerowania treści 2018-03-24 06:48:55


Numer ogłoszenia OS/01/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 23-02-2018


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska w Referacie ds. ochrony powietrza, ochorny przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:


 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe techniczne II stopnia,  preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska, ochrona środowiska i pokrewne;
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego;
 4. doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych;
 5. doświadczenie zawodowe związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przed hałasem;
 6. bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu akustyki środowiska;
 7. znajomość przepisów ustaw: z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.); z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519) - ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym; Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  25 czerwca 2002 r. (Dz.U.UE.L.2002.189.12 z późn. zm.); ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257);
 8. znajomość wojewódzkich dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska przed hałasem;
 9. umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office;
 10. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 11. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

  dodatkowe:

   

   

  1. rzetelność, samodzielność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętności analityczne, umiejętność współpracy w grupie.

   

   

   II. Zakres wykonywanych zadań :

    


    1. Przygotowywanie opinii z zakresu ochrony przed hałasem do wniosków  o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz do postępowań w sprawie utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania.
    2. Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie nakładania na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia dodatkowych pomiarów wielkości emisji hałasu.
    3. Przygotowywanie projektów decyzji nakładających na zarządzającego drogą lub lotniskiem, w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów energii w  środowisku w związku z eksploatacją tych obiektów, wykraczających poza obowiązki określone w ustawie Prawo ochrony środowiska, jeśli przeprowadzone kontrole poziomów energii dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska, a także przedkładania wyników tych pomiarów, określając zakres i terminy ich przedkładania oraz wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik.
    4. Przygotowywanie projektów decyzji zobowiązujących podmioty prowadzące instalacje, korzystające ze środowiska, do sporządzenia i przedkładania przeglądu ekologicznego – w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko.
    5. Przygotowywanie projektów decyzji nakładających na podmioty korzystające ze środowiska w sposób negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązku ograniczenia tego oddziaływania i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego, a w razie braku możliwości nałożenia obowiązku podjęcia w/w działań, do zobowiązania podmiotów korzystających ze środowiska do uiszczenia, na rzecz właściwego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonej kwoty pieniężnej, odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska.
    6. Analiza wyników okresowych, ciągłych i wstępnych pomiarów emisji hałasu z instalacji.
    7. Współpraca merytoryczna z pracownikami realizującymi zadania związane z programami ochrony środowiska przed hałasem oraz obszarami ograniczonego użytkowania.
    8. Rozpatrywanie skarg/wniosków/petycji dotyczących zagadnień z zakresu akustyki środowiska.

     

     

    Odpowiedzialność za:

     


    Zakres odpowiedzialności zostanie określony w zakresie obowiązków pracownika.

     

     

     III. Warunki pracy

      


     Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

      

      

     IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

      


     V.    Wymagane dokumenty:

      


     • list motywacyjny,
     • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
     • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe techniczne II stopnia (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię), 
     • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań),
     • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
     • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przed hałasem,
     • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
     • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
     • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
     • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
     • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

      

      

     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska (nr ogłoszenia OS/01/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

      

      

     Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 13.03.2018r.

      

      

     Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisanych kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

      

      

     Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

      


     VI.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

      

      

     VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

      

      

     VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

      

      

     IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

      

      

     X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

     Marszałek Województwa Śląskiego

     Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

     40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

      

      

     XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

      

     • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018, poz.108).
     • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

     Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

      

      

     XII. Inne informacje:

      

      

     Do pobrania:

     Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377).      

     Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 23-02-2018 09:33:06
     Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

      
     O urzędzie

     Urząd Marszałkowski
     Województwa Śląskiego

     ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
     tel. centrala +48 (32) 20 78 888
     kancelaria@slaskie.pl

     kancelaria ogólna: parter, pok. 164
     poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

     NIP Województwa
     (rozliczenia): 954-277-00-64
     NIP Urzędu
     (spr. pracownicze): 954-22-60-713