Czas wygenerowania treści 2018-03-24 06:48:29


Numer ogłoszenia FS/05/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 02-03-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Referacie wyboru projektów
w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1osoba

      I.        Wymagania:

 

1.  niezbędne:

 

a) obywatelstwo polskie;

b)  wykształcenie: wyższe; preferowane kierunki: prawo, ekonomia, zarządzanie, administracja, nauki społeczne;

c)    doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata (również wynikające z umów cywilno-prawnych). Mile widziane doświadczenie przy projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej lub w obszarze oświaty;

d)    znajomość przepisów ustaw:

-  o samorządzie województwa,

-  o pracownikach samorządowych,

-  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

-   o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
      w perspektywie finansowej 2014-2020,

-    o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,

-    o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

e)  znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy strukturalnych;

f)   znajomość zasad funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2014 -2020;

g)  umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz urządzeń biurowych;

h)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

2.    dodatkowe:

 

a)   preferowane  kierunkowe studia podyplomowe, specjalistyczne kursy i szkolenia,

b)  znajomość wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020,

c)   znajomość wytycznych w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,

d)   znajomość  wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

e)  doświadczenie w zakresie pracy przy projektów dofinansowanych ze środków unijnych,

f)   znajomość języka angielskiego,

g)  odpowiedzialność, samodzielność i inicjatywa, komunikatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, rzetelność , systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu.

 

 

Zakres wykonywanych zadań :

 

1.Udzielenia informacji (konsultacje, szkolenia) o możliwościach wsparcia
w ramach projektów konkursowych i pozakonkursowych w obszarach: regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego we współpracy
z Referatem Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich.

2.Opracowywanie kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020:regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

3.Opracowywanie wytycznych do projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz zasad dotyczących ich realizacji w ramach osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020: regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

4.Opracowywanie harmonogramów naborów wniosków, regulaminów konkursów dla projektów konkursowych oraz regulaminów naborów dla projektów pozakonkursowych
w ramach osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020: regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

5.Opiniowanie założeń do projektów pozakonkursowych realizowanych przez wskazanych beneficjentów w ramach osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020: regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

6.Ogłaszanie i przeprowadzanie naboru wniosków w ramach ścieżki konkursowej
i pozakonkursowej w ramach osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020: regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

7.Przygotowanie oraz obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów w ramach ścieżki  konkursowej i pozakonkursowej w ramach osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020: regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

8.Ocena wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020: regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego, w tym wymogi formalne, ocena formalna
i merytoryczna oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z procesem danego etapu oceny.

9.Obsługa procesu negocjowania projektów w ramach osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020: regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego

z beneficjentami.

10.Opracowywanie projektów umów / uchwał / decyzji o dofinansowanie projektów
w ramach osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020: regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

11.  Koordynacja spraw związanych z przedkładaniem do akceptacji Zarządu Województwa Kart Sprawy dotyczących pakietów aplikacyjnych w ramach naborów wniosków
o dofinansowanie projektów oraz zatwierdzaniem list wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej wraz z kwotami dofinansowania, opracowanych przez IP RPO WSL w obszarach: regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

12.Obsługa procesu weryfikacji i przyjmowania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.

13. Udział w analizie stanu wdrażania instrumentu ZIT/RIT oraz opiniowaniu Strategii ZIT/RIT oraz jej aktualizacji.

14.Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

15.Inne zadania zlecone.

 

Odpowiedzialność za:

 

 • przestrzeganie przepisów prawa, uchwał, zarządzeń Marszałka WSL, decyzji administracyjnych stanowiących przedmiot działania komórki,
 • rzetelne, terminowe oraz zgodne z przepisami załatwianie spraw oraz przyjmowanie stron i załatwianie interesantów,
 • dbałość o bezstronność działań,
 • dbałość o jakość sporządzanej i przechowywanej dokumentacji,
 • rzetelne wydatkowanie środków wg zasady legalności, celowości i gospodarności,
 • dbałość o poufność przetwarzanych informacji, przestrzeganie zasad ustawy o ochronie danych osobowych  oraz zachowanie w tajemnicy informacji prawem chronionej,

 

    II.        Warunki pracy 

 

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

   III.        W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

   IV.   Wymagane dokumenty:

 

-         list motywacyjny,

-         kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-         kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),

-         kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (w tym również umowy cywilnoprawne), (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań),

-         w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

-         oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

-         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-         oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-         list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego (nr ogłoszenia FS/05/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 19.03.2018 r.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego  i rozmów kwalifikacyjnych.

V.   Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

VI. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

VII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie po przeprowadzonym   i zakończonym naborze

VIII.Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru

IX. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest 

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

X. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z 

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902)

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

  XI. Inne informacje

  Do pobrania:

  Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377).   

  Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Haja 02-03-2018 08:35:15
  Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

   
  O urzędzie

  Urząd Marszałkowski
  Województwa Śląskiego

  ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
  tel. centrala +48 (32) 20 78 888
  kancelaria@slaskie.pl

  kancelaria ogólna: parter, pok. 164
  poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

  NIP Województwa
  (rozliczenia): 954-277-00-64
  NIP Urzędu
  (spr. pracownicze): 954-22-60-713