Czas wygenerowania treści 2018-03-24 06:49:18


Numer ogłoszenia FS/04/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 02-03-2018


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego w Referacie wdrażania projektów


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 2 osoby

 

 

I. Wymagania:

 

 

niezbędne:

 


 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie: wyższe; preferowane kierunki studiów: administracja; ekonomia; europeistyka; finanse i rachunkowość; prawo; zarządzanie;
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok (wynikające również z umów cywilno-prawnych). Mile widziane doświadczenie przy projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;
 4. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 5. znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy strukturalnych;
 6. znajomość zasad funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 7. znajomość w stopniu bardzo dobrym pakietu MS Office;
 8. umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu;
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 

 

 1. preferowane  kierunkowe studia podyplomowe, specjalistyczne kursy i szkolenia,
 2. znajomość w stopniu bardzo dobrym pakietu MS Office,
 3. doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji,
 4. odpowiedzialność, samodzielność i inicjatywa, komunikatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


 1. Wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad realizacją projektów, w szczególności  wdrażanych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych lub Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej EFS oraz  prawidłowością realizacji umów / uchwał / decyzji o dofinansowaniu tych projektów.
 2. Rozliczanie projektów wdrażanych w ramach RPO WSL, w szczególności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych lub Regionalnych Inwestycji Terytorialnych  w ramach RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej EFS, prowadzenie monitoringu rzeczowo-finansowego, opiniowanie i zatwierdzanie zmian wprowadzanych do projektów oraz bezpośredni kontakt z beneficjentami w celu usprawnienia procesu realizacji i rozliczania projektów.
 3. Przekazywanie zgłoszeń o wykryciu nieprawidłowości w ramach projektów do Referatu postępowań administracyjnych i procedur.
 4. Przygotowywanie i przekazywanie kart informacyjnych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków przyznanych w ramach RPO do Referatu postępowań administracyjnych i procedur.
 5. Przygotowywanie aneksów do umów / zmian do uchwał lub decyzji o dofinansowaniu projektów w szczególności  wdrażanych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych lub Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej EFS oraz obsługa procesu ich podpisywania / uchwalania / wydawania, w tym obsługa procesu przyjmowania zabezpieczeń realizacji projektu.
 6. Formułowanie wezwań do zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne.
 7. Monitoring postępu rzeczowo - finansowego projektów, za obsługę których odpowiedzialny jest Referat.
 8. Zbieranie i analiza danych dla potrzeb prowadzenia sprawozdawczości.
 9. Przygotowywanie informacji niezbędnych dla sporządzenia sprawozdań okresowych / rocznych / końcowych z realizacji działań powierzonych Referatowi w zakresie wdrażania RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej EFS.
 10. Opracowywanie prognoz, analiz i ekspertyz z zakresu monitorowania projektów, za obsługę których odpowiedzialny jest Referat.
 11. Prowadzenie korespondencji z podmiotami zaangażowanymi w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020 w zakresie sprawozdawczości.
 12. Przygotowywanie umów oraz aneksów do umów o przeniesieniu praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektów,  których realizację nadzoruje Referat oraz obsługa procesu ich podpisywania.
 13. Udział w procesie prognozowania stanu płatności w ramach wdrażanych działań.
 14. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania poświadczenia i deklaracji wydatków w ramach RPO WSL 2014-2020.
 15. Obsługa procesu wydawania zabezpieczeń realizacji projektów złożonych w ramach RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej EFS.
 16. Pozyskiwanie od Beneficjentów RPO WSL i weryfikacja dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie, w ramach projektów,  zamówień publicznych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 17. Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.
 18. Inne zadania zlecone.

 

 

Odpowiedzialność za:

 


 • przestrzeganie przepisów prawa, uchwał, zarządzeń Marszałka WSL, decyzji administracyjnych stanowiących przedmiot działania komórki,
 • rzetelne, terminowe oraz zgodne z przepisami załatwianie spraw oraz przyjmowanie stron i załatwianie interesantów,
 • dbałość o bezstronność działań,
 • dbałość o jakość sporządzanej i przechowywanej dokumentacji,
 • rzetelne wydatkowanie środków wg zasady legalności, celowości i gospodarności,
 • dbałość o poufność przetwarzanych informacji, przestrzeganie zasad ustawy o ochronie danych osobowych oraz zachowanie w tajemnicy informacji prawem chronionej.

 

 

III. Warunki pracy

 


Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 


V.    Wymagane dokumenty:

 


 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok (wynikające również z umów cywilno-prawnych), mile widziane doświadczenie przy projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań),
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowiska urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego (nr ogłoszenia FS/04/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 19.03.2018 r.

 


Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisanych kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 


Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego  i rozmów kwalifikacyjnych.

 

 

VI.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

 


VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

 

 

VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

 

IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

 

X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

 

XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 1666 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

XII. Inne informacje:

 


Do pobrania:

 

 

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 02-03-2018 10:23:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713