Czas wygenerowania treści 2018-04-23 05:27:41


Numer ogłoszenia OR/02/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 06-04-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym
w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

   

   I.   Wymagania:

 

niezbędne:

 

a.    obywatelstwo polskie;

b.    wykształcenie: wyższe; preferowany kierunek studiów: administracja, zarządzanie;

c.    staż pracy: co najmniej 5 lat stażu pracy;

d.    znajomość przepisów ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego;

e.    znajomość Instrukcji Kancelaryjnej;

f.     umiejętność obsługi komputera w zakresie MS OFFICE m.in. Excel, Word, Microsoft Outlook;

g.   znajomość przepisów będących podstawą wykonywania czynności służbowych m.in. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;

h.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i.     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

j.     zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

dodatkowe:

 

 1. znajomość pracy biurowej i procedur biurowych,
 2. staż pracy oraz doświadczenie na  stanowisku obsługowym,
 3. dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
 4. komunikatywność,
 5. otwartość na ludzi i otoczenie,
 6. sumienność, rzetelność,
 7. dobra organizacja pracy własnej,
 8. wysoka kultura osobista.

 

 

Zakres wykonywanych zadań :

 

 Prowadzenie Sekretariatu Wydziału Organizacyjnego w tym m.in.:

 

 1. Zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą do/z wydziału, w tym: prowadzenie ewidencji korespondencji w systemie Finn Sod Sekap.
 2. Przygotowywanie korespondencji wychodzącej, dystrybucja poczty wpływającej pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne wydziału/ urzędu, zgodnie z ich kompetencjami.
 3. Nadzór nad terminowością załatwiania spraw w wydziale.
 4. Planowanie, organizacja, nadzór nad wykonaniem wyjazdów służbowych, przełożonych oraz pracowników wydziału.
 5. Umawianie spotkań oraz prowadzenie kalendarza przełożonych.
 6. Monitorowanie przestrzegania Instrukcji Kancelaryjnej przez pracowników wydziału.
 7. Sporządzanie raportów i protokołów na potrzeby przełożonego.
 8. Przygotowywanie dokumentów i materiałów dla przełożonych.
 9. Przygotowywanie pism bieżących.
 10. Bieżąca obsługa i zaopatrzenie sekretariatu Wydziału.
 11. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu.

 

Zakres odpowiedzialności:

 

 1. Przestrzeganie przepisów prawa,
 2. Rzetelną i terminową realizację zadań,
 3. Należyte prowadzenie dokumentacji załatwianych spraw,
 4. Przestrzeganie zasad dyscypliny pracy i ogólnie przyjętych norm postępowania,
 5. Zachowanie w tajemnicy informacji prawem chronionych,
 6. Przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP o ppoż,
 7. Wykonywanie czynności zgodnie z istniejącym systemem zarządzania jakością, oraz przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji, dbałość o bezstronność działań.

 

 

    II.        Warunki pracy 

 

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

   III.        W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

   IV.        Wymagane dokumenty:

 

-          list motywacyjny,

-          kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-          kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),

-          kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5 lat stażu pracy (potwierdzeniem stażu pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) są kopie świadectw pracy bądź zaświadczenia potwierdzające niniejsze zatrudnienie. W przypadku trwania stosunku pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia u danego pracodawcy),

-          oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

-          oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-          list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym (nr ogłoszenia OR/02/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 23.04.2018r.

 

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 

      I.        Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

    II.        Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

   III.        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie po przeprowadzonym   i zakończonym naborze.

   IV.        Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

    V.        Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

   VI.        Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018, poz.108)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

XII. Inne informacje:

Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Haja 06-04-2018 09:29:45
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Koziarz 06-04-2018 11:06:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713