Czas wygenerowania treści 2018-04-23 05:21:11


Numer ogłoszenia TW/01/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 06-04-2018


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Terenów Wiejskich w Referacie ds. obsługi PROW


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe magisterskie; preferowany kierunek studiów: administracja, politologia, socjologia;
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok (wynikające również z umów cywilno-prawnych);
 4. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 5. umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 


 1. dobra organizacja pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 2. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


 1. Realizacja zadań w zakresie sprawozdawczości w ramach SW.
 2. Współudział w opracowywaniu projektu budżetu i planu finansowego PROW.
 3. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego na potrzeby przygotowywanych sprawozdań.
 4. Rejestracja i przechowywanie w formie elektronicznej pozyskanych, zgromadzonych i opracowanych informacji i danych dotyczących wdrażania PROW.
 5. Współpraca przy przygotowywaniu raportów ewaluacyjnych.
 6. Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadań w ramach PROW.
 7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą beneficjentów.
 8. Przechowywanie i udostępnianie Instytucji Zarządzającej oraz właściwym organom krajowym i Unii Europejskiej dokumentów związanych z wykonywaniem zadań instytucji wdrażającej.
 9. Przygotowywanie danych dotyczących pozostającego do wykorzystania limitu środków w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

 

Odpowiedzialność za:

 


 1. terminowe i zgodne z prawem wykonanie zadań określonych w zakresie obowiązków,
 2. przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności ustaw: o samorządzie województwa,  o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów, będących podstawą wykonywania czynności służbowych,
 3. przestrzeganie zarządzeń Marszałka Województwa Śląskiego, regulaminów, instrukcji, pism ogólnych, poleceń służbowych,
 4. zaniedbania w wykonywaniu obowiązków pracowniczych na zajmowanym stanowisku,
 5. zawinione szkody obciążające zakład pracy, w granicach odpowiedzialności osobistej,
 6. naruszenie dyscypliny finansów publicznych w powierzonym zakresie,
 7. przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych,
 8. wykonywanie budżetu zgodnie z odpowiednim podziałem klasyfikacji budżetowej oraz sprawdzanie go pod względem legalności, celowości i gospodarności,
 9. przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów ppoż.

 

 

III. Warunki pracy

 


Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 


V.    Wymagane dokumenty:

 


 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe magisterskie oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym umowy cywilno-prawne),(przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań),
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Terenów Wiejskich (nr ogłoszenia TW/01/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice  ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 24.04.2018 r.

 


Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 


VI.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

 

VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

 

 

VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

 

IX. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

 

X. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

 

XI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy(tj. Dz. U. z 2018, poz.108)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

XII. Inne informacje:

 


Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 06-04-2018 09:53:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713