Czas wygenerowania treści 2018-04-23 05:30:05


Numer ogłoszenia OS/03/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 13-04-2018


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska w Referacie ds. ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 


I.        Wymagania:

 


niezbędne:

 


a. obywatelstwo polskie;

b. wykształcenie: wyższe techniczne II stopnia,  preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska, ochrona środowiska i pokrewne;

c. doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego;

d. znajomość przepisów ustaw:

-o samorządzie województwa.

- Prawo ochrony środowiska - ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym;

- Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  25 czerwca 2002 r.;

 -Kodeks postępowania administracyjnego;

e. znajomość wojewódzkich dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska przed hałasem;

f. umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office;

g. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

h. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 

1.    znajomość zagadnień z zakresu akustyki środowiska,

2.    doświadczenie zawodowe związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przed hałasem,

3.   rzetelność, samodzielność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętności analityczne, umiejętność współpracy w grupie.

 

 

Zakres wykonywanych zadań :

 


1)     Przygotowywanie opinii z zakresu ochrony przed hałasem do wniosków  o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz do postępowań w sprawie utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania.

2)     Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie nakładania na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia dodatkowych pomiarów wielkości emisji hałasu.

3)     Przygotowywanie projektów decyzji nakładających na zarządzającego drogą lub lotniskiem, w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów energii w  środowisku w związku z eksploatacją tych obiektów, wykraczających poza obowiązki określone w ustawie Prawo ochrony środowiska, jeśli przeprowadzone kontrole poziomów energii dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska, a także przedkładania wyników tych pomiarów, określając zakres i terminy ich przedkładania oraz wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik.

4)     Przygotowywanie projektów decyzji zobowiązujących podmioty prowadzące instalacje, korzystające ze środowiska, do sporządzenia i przedkładania przeglądu ekologicznego – w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko.

5)     Przygotowywanie projektów decyzji nakładających na podmioty korzystające ze środowiska w sposób negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązku ograniczenia tego oddziaływania i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego, a w razie braku możliwości nałożenia obowiązku podjęcia w/w działań, do zobowiązania podmiotów korzystających ze środowiska do uiszczenia, na rzecz właściwego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonej kwoty pieniężnej, odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska.

6)     Analiza wyników okresowych, ciągłych i wstępnych pomiarów emisji hałasu z instalacji.

7)     Współpraca merytoryczna z pracownikami realizującymi zadania związane z programami ochrony środowiska przed hałasem oraz obszarami ograniczonego użytkowania.

8)     Rozpatrywanie skarg/wniosków/petycji dotyczących zagadnień z zakresu akustyki środowiska.

 

 

Odpowiedzialność za:

 


Zakres odpowiedzialności zostanie określony w zakresie obowiązków pracownika.

 

 

    II.        Warunki pracy 

 

 

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

 

   III.   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 


   IV.        Wymagane dokumenty:

 

-       list motywacyjny,

-       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-       kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe techniczne II stopnia (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię), 

-    kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń
o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań),

-       w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

-       oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

-       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-       oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-       list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

 

Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych  w treści ogłoszenia o naborze, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska (nr ogłoszenia OS/03/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164). Dokumenty niewymagane będą niezwłocznie niszczone.

 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 30.04.2018r.

 

 

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisanych kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 

 

     V.  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

 

    VI.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie po przeprowadzonym   i zakończonym naborze.

 

   VII.  Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

   VIII. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

 

  IX.  Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018, poz.108 z późn. zm.).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

X. Inne informacje:

 


Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Haja 13-04-2018 09:52:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713