Czas wygenerowania treści 2018-05-24 23:23:44


Numer ogłoszenia RR/01/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 02-05-2018


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Regionalnego w Referacie analiz regionalnych i ewaluacji


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:

 


 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe magisterskie; preferowany kierunek studiów: ekonomia, prawo, administracja, socjologia;
 3. staż pracy: co najmniej 5 lat stażu pracy;
 4. doświadczenie zawodowe: co najmniej rok pracy na stanowisku związanym z wdrażaniem/zarządzaniem funduszami europejskimi;
 5. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
 6. znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;
 7. znajomość dokumentów programowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 8. znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego;
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 

 

 1. umiejętność obsługi komputera (w tym MS Office) oraz obsługi urządzeń biurowych,
 2. umiejętność analizy tekstów, zdolność logicznego wnioskowania, rzetelność, dociekliwość, umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 3. znajomość języka angielskiego,
 4. umiejętność pracy pod presją czasu , dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, wysoka kultura osobista.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


 1. Współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji przy przygotowywaniu dokumentów dotyczących realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce i standardów ewaluacji.
 2. Współpraca z wydziałami i instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie i wdrażanie RPO WSL w zakresie przeprowadzanych     badań ewaluacyjnych i analiz.
 3. Realizacja ewaluacji i analiz zewnętrznych i wewnętrznych RPO WSL 2014-2020, w tym:
 • gromadzenie danych na potrzeby przeprowadzania badań,
 • opracowywanie koncepcji badań oraz precyzowanie metodologii badawczej,
 • wybór wykonawcy badań zewnętrznych,
 • nadzór nad realizacją badań zewnętrznych,
 • realizacja badań wewnętrznych,
 • prowadzenie konsultacji propozycji rekomendacji oraz wniosków z ewaluacji w gronie potencjalnych adresatów rekomendacji,
 • monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji wypracowanych w ramach ewaluacji,
 • upowszechnianie wyników badań.

 

 

 

Odpowiedzialność za: 

 

 

 1. rzetelną i terminową realizację zadań,
 2. przestrzeganie przepisów prawa.

 Zakres odpowiedzialności zostanie szczegółowo określony przez kierownika referatu po ustaleniu zakresu czynności nowozatrudnionych pracowników.

 

 

III. Warunki pracy

 


Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 


V.    Wymagane dokumenty:

 


 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe magisterskie (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5 lat stażu pracy (potwierdzeniem stażu pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) są kopie świadectw pracy bądź zaświadczenia potwierdzające niniejsze zatrudnienie. W przypadku trwania stosunku pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia u danego pracodawcy),
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego, na stanowisku związanym z wdrażaniem/zarządzaniem funduszami europejskimi (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań),
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

 

Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych  w treści ogłoszenia o naborze, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Regionalnego (nr ogłoszenia RR/01/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164). Dokumenty niewymagane będą niezwłocznie niszczone.

 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 16.05.2018r.

 


Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 


VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

 

 

VII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

 

VIII. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

 

IX. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

 

X. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

XI. Inne informacje:

 


Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 02-05-2018 08:26:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713