Czas wygenerowania treści 2018-04-25 00:57:05

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i wykonanie na jej podstawie cyfrowych standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 dla obszaru subregionu południowego województwa śląskiego, w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
1. Zasięg i zakres tematyczny przedmiotu zamówienia:
a) aktualizacja BDOT10k,
b) opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu,
c) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu na podstawie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu (kartograficzne opracowanie modelu rzeźby terenu),
d) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG oraz baz z obszaru Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej,
e) redakcja treści mapy topograficznej w skali 1:10 000,
f) redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi,
g) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zasięg przestrzenny opracowania i materiały powstałe w wyniku realizacji umowy, określają Warunki techniczne stanowiące załącznik nr 3 do siwz/załącznik do umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.
4. Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej – udział procentowy środków UE - 85%.
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” (zgodnie ze złożoną ofertą).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Agnieszka Stachulec 2018-04-13 12:15:02
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-13 12:28:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-04-13 12:15:42
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz 2018-04-13 12:16:35
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2018-04-13 12:16:50
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ (wersja edytowalna) pobierz 2018-04-13 12:17:08
Załącznik nr 1 do Warunków technicznych pobierz 2018-04-13 12:20:04
Załącznik nr 2 do Warunków technicznych pobierz 2018-04-13 12:20:21
Załącznik nr 3 do SIWZ (Warunki techniczne) pobierz 2018-04-13 12:19:42


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713