Czas wygenerowania treści 2017-10-19 07:25:21

załącznik 4 - wykaz usług dot.trenera(warunek)
załącznik 5 - wykaz dodatkowych usług (kryterium)
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” z siedzibą w Knurowie na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu Szybu VI Ruch Szczygłowice, do Potoku Krywałdzkiego w km 2+540
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowego wyjazdowego szkolenia dla 52 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu dot. sztuki prezentacji i wystąpień publicznych. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp.
Umowa nr 2995/FR/2017 z dnia 11 września 2017 r. pomoc publiczna AD HOC

Informacja o pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (DZ. Urz. UE L 187/1 z dnia 26.06.2014 r.)
Umowa nr 3114/FR/2017 z dnia 26 września 2017 r. pomoc publiczna AD HOC

Informacja o pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (DZ. Urz. UE L 187/1 z dnia 26.06.2014 r.)
Załacznik nr 2 - formularz ofertowy
Załacznik nr 5 - wykaz usług dodatkowych
załacznik 1a - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 1b - wzór umowy


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713